Directiva nr. 91/250/CEE din 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator 2016-11-21T02:10:05-05:00

DIRECTIVA 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator

 

Actualizata 08.03.2016.

 

CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 91, 12.4.1989, p. 4 si JO C 320, 20.12.1990, p.22.

în cooperare cu Parlamentul European (2),

(2)JO C 231, 17.9.1990, p. 78 si Decizia din 17 aprilie 1991 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social (3),

întrucât, în prezent, programele pentru calculator nu sunt explicit protejate în toate statele membre prin legislatia în vigoare, iar aceasta protectie, acolo unde exista, prezinta caracteristici diferite;

întrucât crearea de programe pentru calculator implica utilizarea unor resurse umane, tehnice si financiare considerabile, în timp ce exista posibilitatea de a le copia la un cost mult inferior celui pe care îl presupune o conceptie autonoma;

întrucât programele pentru calculator joaca un rol din ce în ce mai important în numeroase sectoare industriale, iar tehnologia informatica poate fi asadar considerata ca fiind de o importanta fundamentala pentru dezvoltarea industriala a Comunitatii;

întrucât anumite diferente care caracterizeaza protectia juridica a programelor pentru calculator acordata prin legislatiile statelor membre au efecte negative directe asupra functionarii pietei comune în ceea ce priveste programele pentru calculator si întrucât aceste diferente risca sa se accentueze pe masura ce statele membre adopta noi legislatii în acest domeniu;

întrucât neconcordantele existente care au astfel de efecte trebuie eliminate si trebuie împiedicata aparitia unora noi, în timp ce nu este permisa eliminarea sau împiedicarea aparitiei celor care nu aduc atingere în mod semnificativ functionarii pietei comune;

întrucât cadrul juridic comunitar privind protectia programelor pentru calculator poate, asadar, într-o prima etapa, sa se limiteze la a stabili ca statele membre trebuie sa acorde protectie în temeiul dreptului de autor programelor pentru calculator ca opere literare si, mai departe, sa stabileasca beneficiarii si obiectul protectiei, drepturile exclusive pe care le pot invoca persoanele protejate pentru a autoriza sau a interzice anumite acte, precum si durata protectiei;

întrucât, în întelesul prezentei directive, notiunea „program pentru calculator” include programe, indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware; întrucât aceasta notiune include, de asemenea, lucrarile de conceptie pregatitoare care au drept scop dezvoltarea unui program, cu conditia ca acestea sa fie de natura sa permita realizarea unui program pentru calculator într-un stadiu ulterior;

întrucât criteriile aplicate pentru a stabili daca un program pentru calculator constituie sau nu o opera originala nu trebuie sa cuprinda nici o evaluare a calitatii sau a valorii estetice a programului;

întrucât Comunitatea se angajeaza pe deplin sa promoveze standardizarea internationala;

întrucât functia unui program pentru calculator este de a comunica si a opera cu alte componente ale unui sistem informatic si cu utilizatorii; întrucât, în acest scop, o legatura logica si, daca este cazul, fizica de interconexiune si interactiune este necesara pentru a permite deplina functionare a tuturor elementelor software si hardware cu alte componente software si hardware, precum si cu utilizatorii;

întrucât partile programului care asigura interconexiunea si interactivitatea între elementele software si hardware sunt cunoscute în general ca „interfete”;

întrucât interconexiunea si interactiunea functionala sunt denumite în general „interoperabilitate”; întrucât aceasta interoperabilitate poate fi definita ca fiind capacitatea de a schimba informatii si de a utiliza reciproc informatiile schimbate;

întrucât, pentru evitarea oricarei ambiguitati, se impune precizarea ca doar expresia unui program pentru calculator este protejata si ca ideile si principiile care se afla la baza diferitelor elemente ale unui program, inclusiv cele care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate de dreptul de autor în temeiul prezentei directive;

întrucât, în conformitate cu acest principiu al dreptului de autor, în masura în care la baza logicii, algoritmelor si limbajelor de programare stau idei si principii, acestea din urma nu sunt protejate în temeiul prezentei directive;

întrucât, în conformitate cu legislatia si jurisprudenta statelor membre, precum si cu conventiile internationale privind dreptul de autor, exprimarea acestor idei si principii trebuie sa fie protejata prin dreptul de autor;

întrucât, în întelesul prezentei directive, „închiriere” înseamna punerea la dispozitie a unui program pentru calculator sau a unei copii a acestuia în vederea utilizarii pe o perioada limitata si în scopuri lucrative; întrucât acest termen nu include împrumuturile publice, care ramân, în consecinta, în afara domeniului de aplicare a prezentei directive;

întrucât drepturile exclusive ale autorului de a împiedica reproducerea neautorizata a operei acestuia trebuie supuse unei exceptii limitate în cazul unui program pentru calculator, pentru a permite reproducerea necesara din punct de vedere tehnic utilizarii programului de catre dobânditorul sau legal;

întrucât aceasta înseamna ca actele de încarcare si de rulare necesare utilizarii unei copii a programului dobândit legal, precum si corectarea erorilor acestuia, nu pot fi interzise prin contract; întrucât, în absenta clauzelor contractuale specifice, inclusiv în cazul vânzarii unei copii a programului, orice alt act necesar utilizarii copiei unui program poate fi întreprins, în conformitate cu scopul prevazut, de catre un dobânditor legal al acestei copii;

întrucât persoana care se bucura de dreptul de a utiliza un program pentru calculator nu trebuie împiedicata de la realizarea actelor necesare pentru analizarea, studierea sau testarea functionarii programului, cu conditia ca aceste acte sa nu aduca atingere drepturilor de autor asupra programului;

întrucât reproducerea, traducerea, adaptarea sau transformarea neautorizata a formei codului în care a fost furnizata copia unui program pentru calculator constituie o atingere a drepturilor exclusive ale autorului;

întrucât, în anumite circumstante, reproducerea codului unui program pentru calculator sau a unei traduceri a formei sale în întelesul articolului 4 literele (a) si (b) se pot dovedi indispensabile pentru obtinerea informatiei necesare interoperabilitatii unui program creat în mod independent de alte programe;

întrucât trebuie avut în vedere ca, numai în aceste împrejurari bine precizate, realizarea unor acte de reproducere si de traducere de catre sau în numele unei persoane având dreptul de utilizare a copiei programului este legitima si conforma bunelor practici si nu este, asadar, considerata necesara autorizarea titularului dreptului de autor;

întrucât unul dintre obiectivele acestei exceptii este de a permite interconexiunea tuturor elementelor unui sistem informatic, inclusiv pe cele ale diferitilor fabricanti, pentru ca acestea sa poata functiona împreuna;

întrucât o astfel de exceptie de la drepturile exclusive ale autorului nu poate fi aplicata astfel încât sa aduca atingere intereselor legitime ale titularului dreptului sau unei exploatari normale a programului;

întrucât, pentru a mentine conformitatea cu dispozitiile Conventiei de la Berna privind protectia operelor literare si artistice, durata protectiei trebuie sa fie egala cu durata de viata a autorului plus cincizeci de ani începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza dupa decesul sau sau, în cazul unei opere anonime sau publicate sub pseudonim, cincizeci de ani începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui în cursul caruia opera a fost publicata pentru prima data;

întrucât protectia programelor pentru calculator în temeiul legislatiei privind dreptul de autor nu trebuie sa aduca atingere, atunci când este cazul, aplicarii altor forme de protectie; întrucât, cu toate acestea, orice clauza contractuala contrara articolului 6 sau exceptiilor prevazute la articolul 5 alineatele (2) si (3) trebuie sa fie nula de drept;

întrucât dispozitiile prezentei directive nu aduc atingere aplicarii regulilor de concurenta în temeiul articolelor 85 si 86 din tratat, daca un furnizor care detine o pozitie dominanta refuza sa puna la dispozitie informatiile necesare pentru interoperabilitate, astfel cum este definita aceasta prin prezenta directiva;

întrucât dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa aduca atingere cerintelor specifice ale dreptului comunitar deja adoptate în materie de publicare de interfete în sectorul telecomunicatiilor, sau deciziilor Consiliului privind standardizarea în domeniul tehnologiilor informatice si de telecomunicatii;

întrucât prezenta directiva nu aduce atingere derogarilor prevazute prin legislatiile interne, în aplicarea Conventiei de la Berna, privind punctele care nu intra sub incidenta prezentei directive,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

-****-

Art. 1: Obiectul protectiei

(1)În conformitate cu dispozitiile prezentei directive, statele membre protejeaza programele pentru calculator, prin dreptul de autor, ca fiind opere literare în întelesul Conventiei de la Berna privind protectia operelor literare si artistice. În întelesul prezentei directive, notiunea „program pentru calculator” include materialul de conceptie pregatitor.

(2)Protectia în conformitate cu prezenta directiva se aplica oricarei forme de exprimare a unui program pentru calculator. Ideile si principiile care se afla la baza unui element al oricarui program pentru calculator, inclusiv cele care se afla la baza interfetelor sale, nu sunt protejate de dreptul de autor în temeiul prezentei directive.

(3)Un program pentru calculator este protejat daca este original, în întelesul în care acesta reprezinta o creatie intelectuala proprie autorului. Nici un alt criteriu nu se aplica pentru a stabili daca acesta poate beneficia de protectie.

Art. 2: Calitatea de autor al programului

(1)Autorul unui program pentru calculator este persoana fizica sau grupul de persoane fizice care au creat programul sau, daca legislatia statului membru în cauza permite acest lucru, persoana juridica desemnata de legislatia respectiva ca fiind titularul dreptului. Daca operele colective sunt recunoscute de legislatia unui stat membru, persoana care, conform legislatiei statului membru respectiv, a creat opera este considerata a fi autorul.

(2)În cazul unui program pentru calculator creat în comun de un grup de persoane fizice, drepturile exclusive sunt detinute în comun de aceste persoane.

(3)Daca un program pentru calculator este creat de un salariat în exercitiul atributiilor de serviciu sau în conformitate cu instructiunile angajatorului sau, numai angajatorul este abilitat sa-si exercite toate drepturile patrimoniale aferente programului pentru calculator astfel creat, cu exceptia unor clauze contractuale contrare.

Art. 3: Beneficiarii protectiei

Protectia este acordata tuturor persoanelor fizice sau juridice care pot beneficia de protectie în temeiul legislatiei interne privind drepturile de autor care se aplica operelor literare.

Art. 4: Acte restrictionate

Sub rezerva articolelor 5 si 6, drepturile exclusive ale titularului în întelesul articolului 2 cuprind dreptul de a efectua sau de a autoriza:

(a)reproducerea permanenta sau provizorie a unui program pentru calculator, în totalitate sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma. În masura în care încarcarea, prezentarea, rularea, transmiterea sau stocarea programului pentru calculator necesita o astfel de reproducere a programului, aceste acte de reproducere sunt supuse autorizarii de catre titularul dreptului;

(b)traducerea, adaptarea, dispunerea si orice alta transformare a programului pentru calculator si reproducerea rezultatelor acestor acte, fara a aduce atingere drepturilor persoanei care transforma programul pentru calculator;

(c)orice forma de distributie publica, inclusiv închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator. Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunitatii de catre titularul dreptului sau cu consimtamântul acestuia epuizeaza dreptul de distributie a acestei copii în Comunitate, cu exceptia dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.

Art. 5: Exceptii de la actele restrictionate

(1)În absenta unor clauze contractuale speciale, nu necesita autorizarea de catre titular actele prevazute la articolul 4 literele (a) si (b), în cazul în care aceste acte sunt necesare pentru a permite dobânditorului legal sa utilizeze programul pentru calculator conform destinatiei sale, inclusiv pentru a corecta erorile.

(2)Realizarea unei copii de rezerva de catre o persoana care are dreptul de utilizare a programului pentru calculator nu poate fi împiedicata prin contract, în masura în care aceasta este necesara pentru utilizarea respectiva.

(3)Persoana care are dreptul sa utilizeze o copie a unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea programului în vederea identificarii ideilor si principiilor care stau la baza oricarui element al programului, atunci când efectueaza oricare dintre actele de încarcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului pentru calculator pe care aceasta are dreptul sa îl realizeze.

Art. 6: Decompilare

(1)Autorizarea de catre titular nu este necesara atunci când reproducerea codului si traducerea formei acestui cod în întelesul articolului 4 literele (a) si (b) este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator creat în mod independent de alte programe si sub rezerva ca urmatoarele conditii sa fie îndeplinite:

a)aceste acte sunt realizate de beneficiarul licentei sau de o alta persoana care are dreptul de utilizare a copiei unui program sau în numele acestora de catre o persoana autorizata în acest scop;

b)informatiile necesare pentru realizarea interoperabilitatii nu au fost anterior puse, în mod simplu si rapid, la dispozitia persoanelor mentionate la litera (a);

c)aceste acte sunt limitate la parti din programul original, necesare pentru realizarea acestei interoperabilitati.

(2)Dispozitiile alineatului (1) nu permit ca informatiile obtinute în temeiul aplicarii sale:

a)sa fie utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator creat în mod independent;

b)sa fie comunicate unor terti, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste necesar interoperabilitatii programului pentru calculator creat în mod independent;

c)sa fie utilizate pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program pentru calculator a carui expresie este în mod fundamental similara sau pentru orice alt act care încalca dreptul de autor.

(3)În conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Berna privind protectia operelor literare si artistice, prezentul articol nu poate fi interpretat astfel încât sa permita aplicarea sa într-un mod care aduce atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului dreptului sau exploatarii normale a programului pentru calculator.

Art. 7: Masuri speciale de protectie

(1)Fara a aduce atingere dispozitiilor articolelor 4, 5 si 6, statele membre iau, în conformitate cu legislatiile lor interne, masuri adecvate împotriva persoanelor care savârsesc unul din actele enumerate la literele (a), (b) si (c) de mai jos:

a)punerea în circulatie a copiei unui program pentru calculator cunoscând sau având motive întemeiate sa cunoasca ca este contrafacuta;

b)detinerea în scopuri comerciale a copiei unui program pentru calculator cunoscând sau având motive întemeiate sa cunoasca ca este contrafacuta;

c)punerea în circulatie sau detinerea în scopuri comerciale a oricarui mijloc având drept unic scop facilitarea eliminarii neautorizate sau neutralizarea oricarui dispozitiv tehnic care poate fi instalat pentru protejarea unui program pentru calculator.

(2)Orice copie contrafacuta a unui program pentru calculator poate fi confiscata în conformitate cu legislatia statului membru respectiv.

(3)Statele membre pot sa prevada confiscarea oricaror mijloace mentionate la alineatul (1) litera (c).

Art. 8: Durata protectiei

(1)Protectia este acordata pe durata vietii autorului si cincizeci de ani dupa decesul acestuia sau dupa decesul ultimului autor supravietuitor; daca programul pentru calculator este o opera anonima sau publicata sub un pseudonim sau daca o persoana juridica este considerata de legislatia interna ca autor în temeiul articolului 2 alineatul (1), durata protectiei este de cincizeci de ani începând cu data la care programul pentru calculator este adus la cunostinta publicului în mod legal pentru prima data. Durata protectiei este calculata începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza dupa evenimentele mentionate anterior.

(2)Statele membre care aplica deja o durata de protectie mai lunga decât cea prevazuta la alineatul (1) sunt autorizate sa mentina durata lor actuala pâna în momentul în care durata de protectie pentru operele protejate va fi armonizata de dreptul comunitar într-un mod mai general.

Art. 9: Mentinerea altor dispozitii juridice

(1)Dispozitiile prezentei directive nu aduc atingere celorlalte dispozitii juridice, cum ar fi mai ales cele privind brevetele, marcile, concurenta neloiala, secretul comercial, protectia semiconductoarelor sau dreptul contractual. Orice clauza contractuala contrara articolului 6 sau contrara exceptiilor prevazute la articolul 5 alineatele (2) si (3) este nula de drept.

(2)Dispozitiile prezentei directive se aplica în egala masura programelor pentru calculator create înainte de 1 ianuarie 1993, fara a aduce atingere actelor încheiate si drepturilor dobândite înainte de aceasta data.

Art. 10: Dispozitii finale

(1)Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 1 ianuarie 1993.

Atunci când statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozitiilor de drept intern pe care le adopta în domeniul reglementat de prezenta directiva.

Art. 11

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!