Regulamentul CE nr. 3295/93 din 1993 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată 2016-11-21T02:10:03-05:00

REGULAMENTUL (CE) NR. 3295/93 din 26 noiembrie 1993 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

 

Actualizata 08.03.2016.

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3080/93 al Comisiei (2), în special articolul 9,

(1)JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)JO L 277, 10.11.1993, p. 1.

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate regulamentului menţionat anterior, este necesar să fie adoptate dispoziţii privind clasificarea mărfurilor prevăzute de anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabileşte regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care se bazează pe aceasta, chiar parţial sau, eventual, adăugând subdiviziuni la aceasta, şi care se stabileşte prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării unor măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul comerţului cu mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menţionate anterior, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului anexat la prezentul regulament trebuie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicaţiile indicate în coloana 3;

întrucât ar trebui ca, sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate cu privire la sistemul dublu de control şi la supravegherea comunitară prealabilă şi a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informaţiile tarifare obligatorii emise de autorităţile vamale ale statelor membre în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală şi care nu sunt conforme cu prezentul regulament să poată fi în continuare invocate de către titularul acestora, pe parcursul unei anumite perioade, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3796/90 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2674/92 (4), în cazul în care acesta a încheiat un contract precum cel menţionat la articolul 14 alineatul (3) paragraful al doilea litera (a) sau (b) din Regulamentul (CEE) nr. 1715/90 al Consiliului (5);

(3)JO L 365, 28.12.1990, p. 17.

(4)JO L 271, 16.9.1992, p. 5.

(5)JO L 160, 26.6.1990, p. 1.

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis un aviz în termenul stabilit de preşedinte în ceea ce priveşte produsul nr. 1 din tabelul anexat;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură în ceea ce priveşte produsul nr. 2 din tabelul anexat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului anexat sunt încadrate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menţionat anterior.

Art. 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate cu privire la sistemul dublu de control şi la supravegherea comunitară prealabilă şi a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informaţiile tarifare obligatorii emise de autorităţile vamale ale statelor membre în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală şi care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate de către titularul acestora, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3796/90, pe parcursul unei perioade de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care acesta a încheiat un contract precum cel menţionat la articolul 14 alineatul (3) paragraful al doilea litera (a) sau (b) din Regulamentul (CEE) nr. 1715/90.

Art. 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci şi una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!