Proprietate Intelectuala. Infractiunea de detinere de marfuri pirat in scop comercial. Sentinta penala nr.125 din 26 octombrie 2009 2016-11-21T02:10:07-05:00

Proprietate Intelectuala. Infractiunea de detinere de marfuri pirat in scop comercial. Sentinta penala nr.125 din 26 octombrie 2009

Prin sentinţa penală nr.125 din 26 octombrie 2009, T r i b u n a l u l O l t, în baza art. 1396 alin 2 si 3 din Legea 8/1996, modificata, cu aplicarea art. 74 lit. alin 1 lit. b si c Cod penal si în condiţiile art. 76 lit.c Cod penal, a condamnat pe inculpatul E. N. – fiul lui B. si N., nascut la 02.12.1971 in localitatea R de Vede, jud T, cetatean R, studii medii, domiciliat in R de Vede,(…), 215, 4, jud T, CNP (…) la 1 an închisoare pentru infracţiunea de ,,deţinere de mărfuri pirat in scop comercial” fapta săvârşita in data de 27.01.2008.

In baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

In baza art 71 Cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art 64 alin 1 lit a teza finala si b Cod penal, pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, in condiţiile art 71 alin 5 Cod penal.

S-a constatat recuperat integral prejudiciul cauzat parţii civile CREDIDAM.

S-a luat act ca celelalte părţi din cauza nu s-au constituit părţi civile.

In baza art. 139 alin 16 din Legea 8/1996, modificata, s-a dispus confiscarea si distrugerea a patru CD-uri si 27 de casete audio ridicate de la inculpat conform procesului verbal de ridicare a bunurilor întocmit la 27.01.2008 si a anexei acestuia– filele 6 si 7 dosar urmărire penala, urmând ca in acest sens după rămânerea definitiva a prezentei sentinţe hotărârea sa fie comunicata P..

A fost obligat inculpatul la plata sumei de 1250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat din care suma de 50 lei reprezentând onorariu avocat oficiu se va avansa din fondurile N..

S-a luat act ca părţile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpatul este administrator la AF E. N., cu sediul în S. de Vede, judeţl T, având ca obiect de activitate comercializarea de casete şi CD-uri audio.

În ziua de 27 ianuarie 2008 lucrători ai UM 0449 (de jandarmi) C l-au depistat pe inculpat în târgul săptămânal din comuna J., jud O, avand expuse la vânzare in Piata comunala J. casete şi CD-uri audio.

Verificarea documentelor, dar şi a bunurilor expuse a dus la descoperirea unui număr de 27 casete audio şi 4 CD-uri (fonograme) expuse spre vânzare ce nu aveau elemente de identificare (nume producător, hologramă), ridicând suspiciunea că sunt produse pirat.

Bunurile au fost ridicate de organele de control iar în urma expertizării lor de către P. a rezultat fără dubiu că ele sunt mărfuri pirat (raport de constatare tehnico ştiinţifică nr. 8135/11.04.2008 ataşat la filele 20-35 dosar urmarire penala).

Această situaţie de fapt a fost reţinută de instanţa de fond din coroborarea declaraţiei inculpatului în care arată că recunoaşte fapta în modalitatea descrisă, cu menţiunile din procesul verbal de constatare depus la dosarul de urmărire penală şi cu concluziile raportului de constatare tehnico ştiinţifica întocmit in cauza.

Astfel, inculpatul a recunoscut in mod constant că a expus spre vanzare bunurile care au facut obiectul constatarii tehnico stiintifice desi cunostea faptul ca acestea sunt marfuri pirat, justificându-si actiunile prin aceea ca achizitionase din eroare aceste obiecte din complexul comercial Europa si dorea sa isi recupereze banii investiti (fila 67 dosar).

Declaratia inculpatului sub acest aspect se coroboreaza cu mentiunile din procesul verbal de constatare a infractiunii intocmit de lucratori din cadrul UM 0449 (unitate de jandarmi) in care se mentioneaza locul in care au fost descoperite bunurile si scopul pentru care acestea erau expuse, precum si identitatea persoanei care le comercializa.

Aceeasi situatie de fapt a fost expusa initial si de catre martorul D. T. E. ( fila 9 d.u.p), declaratia acestuia data in fata instantei la data de 31.08.2009( fila 85) prin care arata ca nu isi mai mentine integral declaratia anterioara si ca inculpatul nu avea casetele expuse spre vanzare fiind contrazisa atat prin aspectele consemnate in procesul verbal de constatare a infractiunii dar si prin declaratiile inculpatului care atat in faza de urmarire penala, inclusiv cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala cat si in cursul cercetarii judecatoresti a recunoscut ca atat CD-urile cat si casetele ridicate de catre jandarmi erau expuse spre vanzare.

În drept, s-a arătat că fapta inculpatului care în data de 27.10.2008 a fost identificat în Târgul J., judeţul O, în timp ce comercializa casete audio şi CD-uri contrafăcute, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de mărfuri pirat în scop comercial, prevazuta şi pedepsita de art.1396 alin 2 şi 3 din Legea 8/1996, modificată.

Prima instanţă a apreciat ca în speţă nu operează cauza de nepedepsire prev de art 143/1 din lege, deoarece deşi a acoperit prejudiciul produs, inculpatul nu a fost trimis în judecată pentru infracţiunile prevăzute în mod expres şi limitativ de alin.3 al articolului respectiv.

S-a mai arătat că, pe de alta parte, nici nu se poate aprecia ca fapta inculpatului nu prezintă pericolul social specific unei infracţiuni si in consecinţa sa se aplice o amenda administrativa (cerere subsidiara a inculpatului prin aparator, motivata in principal de cuantumul redus al prejudiciului si faptul ca a fost achitat), atat timp cat art 18/1 alin 2 C.p prevede mai multe criterii care se impun analizate coroborat, printre care si datele despre persoana si conduita faptuitorului, context in care se retine ca acesta a mai fost sanctionat anterior de trei ori cu amenda administrativa pentru acelasi gen de fapte (fila 101 dosar), doua amenzi fiind aplicate anterior savarsirii faptei care face obiectul acestui dosar, fara ca acest fapt sa E. la o indreptare a comportamentului sau.

La stabilirea pedepsei au fost avute criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal,

gradul de pericol social concret al faptei săvârşite dedus pe de o parte din limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, dar si din împrejurările comiterii faptei – cu referire in special la amploarea redusa a activităţii de comerţ desfăşurata de inculpat, valoarea prejudiciului produs, locul in care a fost comisa infracţiunea, numărul de casete contrafăcute expuse spre vânzare, dar şi atitudinea sinceră a inculpatului care a recunoscut săvârşirea infracţiunii atât în faza de urmărire penală cât şi în cursul judecăţii, datele despre situatia sa personala si familiala, demersurile intreprinse in vederea despagubirii partilor civile, dar si faptul ca inculpatul a fost sanctionat cu amenda administrativa in mod repetat pentru săvârşirea unor fapte similare.

Cu privire la modalitatea de executare date fiind circumstanţele personale ale inculpatului, atitudinea acestuia după săvârşirea faptei, atitudinea sincera in cursul procesului penal, instanţa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă în regim de detenţie şi constatând îndeplinite şi celelalte condiţii prev. de art. 81 Cod penal.

S-a constatat recuperat integral prejudiciul cauzat parţii civile CREDIDAM, conform adresei de la fila 65 dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul, arătând că în mod greşit a fost condamnat, deoarece beneficiază de dispoziţiile art.1431 alin.1 şi 3 din Legea nr.8/1996, solicitând încetarea procesului penal, în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.i1 Cod pr.penală, fiind achitat în întregime prejudiciul care a fost foarte mic.

În subsidiar, a solicitat aplicarea amenzii penale.

Inculpatul a fost ascultat de C.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate şi examinând cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea apreciază că este fondat numai în privinţa cuantumului pedepsei aplicate.

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.1396 alin.2 şi 3 din Legea nr.8/1996.

Starea de fapt a fost corect stabilită de instanţa de fond şi necontestată de inculpat.

Astfel, din întreg materialul probator administrat în cauză – proces-verbal de constatare a infracţiunii, proces-verbal de ridicare a bunurilor, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorului D. T., raport de constatare tehnico-ştiinţific nr.8035 din 11 aprilie 2008, rezultă că în data de 27 ianuarie 2008, o patrulă de jandarmi l-au depistat de inculpat în târgul săptămânal din comuna J., judeţul O, având expuse la vânzare 27 de casete audio şi 4 CD-uri (fonograme), ce nu aveau elemente de identificare, în urma expertizării lor rezultând că sunt mărfuri pirat.

Deşi prejudiciul a fost recuperat integral, inculpatul nu beneficiază de dispoziţiile art.1431 din Legea nr.8/1996, deoarece nu se găseşte în situaţia prevăzută de alin.1 al articolului respectiv, care prevede că „nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia din infracţiunile prevăzute la art.1396 permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi”.

Totodată, alin.3 al articolului 1431 din Legea nr.8/1996, arată că „de prevederile alin.1 beneficiază şi persoanele care au comis infracţiuni prevăzute de art.1399, 140 şi 141 în condiţiile în care se recuperează prejudiciul constatat”.

Ori, infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul prevăzută de art.1396 alin.2 şi 3 din Legea nr.8/1996, nu intră în categoria celor prevăzute de alin.3 al art.1431 din Legea nr.8/1996.

Referitor la individualizarea judiciară a pedepsei, ţinând cont de prejudiciul mic care a fost achitat, atitudinea sinceră a inculpatului, prezenţa sa în faţa organelor judiciare, Curtea apreciază că pedeapsa de 5 luni închisoare este de natură a conduce la atingerea scopului prevăzut de art.52 Cod penal, modalitatea de executare fiind corect stabilită de instanţa de fond.

Ţinând cont de faptul că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze este de la 3 la 12 ani închisoare şi ţinând cont de dispoziţiile art.76 lit.c Cod penal, nu se poate aplica pedeapsa amenzii penale.

În consecinţă, ţinând cont de dispoziţiile art.379 alin.1 pct.2 lit.a Cod pr.penală, se va admite apelul, se va desfiinţa în parte sentinţa, în sensul că se va micşora pedeapsa la 5 luni închisoare.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.3 Cod pr.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelul declarat de inculpatul E. N., împotriva sentinţei penale nr.125 din 26 octombrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(…).

Desfiinţează în parte sentinţa, în sensul că micşorează pedeapsa la 5 luni închisoare.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care 200 lei reprezentând onorariu apărător oficiu se vor vira din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului D.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpat de la comunicare pentru celelalte părţi./Pronunţată în şedinţă publică de la 29 ianuarie 2010.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!