Proprietate Intelectuala. Drept de autor si drepturi conexe. Decizia Civila nr. 64 A CURTEA DE APEL GALATI 2016-11-21T02:10:07-05:00

Proprietate Intelectuala. Drept de autor si drepturi conexe. Decizia Civila nr. 64 A CURTEA DE APEL  GALATI

SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 64 A/Şedinţa publică din data de 25.02.2010

La ordine fiind soluţionarea apelului civil formulat de pârâta Primăria Mun. T cu sediul în T,(…), jud. G, împotriva sentinţei civile nr. 661 din 19.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(…), în contradictoriu cu intimata reclamantă Uniunea D. şi N. din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor ( V. – B. ) cu sediul în B,(…), sector 1, în acţiunea civilă având ca obiect drept de autor şi drepturi conexe.

La apelul nominal a răspuns apelanta prin consilier juridic E. H. cu delegaţie la dosar, lipsă fiind intimata.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care;

Nemaifiind cereri de formulat, curtea constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Apelanta prin reprezentant arată că a formulat apel împotriva sentinţei dată de instanţa de fond întrucât aceasta a schimbat temeiul de drept al acţiunii astfel încălcând dispoziţiile art. 261 pct. 3 şi 5 cod proc.civilă. Mai arată că instanţa de fond nu a luat în discuţie şi nu s-a pronunţat asupra apărărilor de fond formulate în cauză de apelantă în sensul că, primăria a încheiat contracte de prestări servicii cu interpreţii în vederea prestării serviciilor la care s-au obligat prin contract, servicii constând în spectacole cu titlu gratuit şi fără scop lucrativ în E. publică şi nu în sediul casei de cultură aşa cum greşit a reţinut instanţa. Pentru aceste motive , detaliate în cererea de recurs, solicită admiterea apelului, casarea sentinţei şi trimiterea spre rejudecare.

CURTEA

Asupra recursului civil de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată;

Prin cererea înregistrată sub nr(…) pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i reclamanta Uniunea D. şi N. din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor a chemat în judecată pe pârâta Municipiul T, jud. G solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să fie obligată pârâta la plata cu titlu de daune interese a sumei reprezentând triplul remuneraţiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată prin comunicare publică a operelor muzicale ale J. – B. în cadrul spectacolului Euro Revelion 2007 organizat la data de 31.12.2006 de Municipiul T precum şi alte spectacole organizate în această perioadă; în subsidiar să fie obligată pârâta la plata remuneraţiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autori pentru comunicarea publică a operelor muzicale remuneraţii reprezentând 5% din bugetul de cheltuieli; să fie obligată pârâta la plata penalităţilor datorate pentru întârziere la plata remuneraţiilor; de a comunica raportul privind operele muzicale, de a încheia autorizaţia/ licenţa neexclusivă şi de a publica pe cheltuiala sa dispozitivul hotărârii în trei cotidiene de largă răspândire naţională.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că Municipiul T a desfăşurat la Casa Culturii în perioada 31.12.2006 – 01.01.2007 T. prilejuit de aderarea României la Uniunea Europeană „ Euro – Revelion 2007”, eveniment muzical cu prilejul căruia a comunicat public opere muzicale printre altele şi formaţiile B., RO-N., F. T., alte trupe şi interpreţi cunoscuţi , invitaţi pentru acest eveniment, ai cărui titulari de drepturi de autori sunt protejaţi de V. – B., iar pârâta în calitate de organizatoare avea obligaţia de a obţine autorizaţie – licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică şi să plătească remuneraţiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

S-a mai susţinut în motivarea acţiunii de către reclamantă că, potrivit art. 4 Titlul 1 din Metodologia de utilizare a operelor muzicale , în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive, pârâta în calitate de utilizator avea obligaţia de a comunica reclamantei cu cel puţin 5 zile înaintea evenimentului, denumirea spectacolului, data şi adresa locaţiei, programul artistic, bugetul de venituri şi cheltuieli şi, întrucât evenimentul s-a desfăşurat în spaţiul public cu accesul publicului gratuit remuneraţia procentuală datorată se calculează prin aplicarea a 5 % asupra bugetului de cheltuieli.

Reclamanta şi-a precizat acţiunea – fila 20 susţinând că solicită obligarea pârâtei cu titlu de daune interese a sumei reprezentând triplul remuneraţiei ce ar fi fost legal datorată pentru utilizarea autorizată prin comunicarea publică a operelor muzicale în cadrul spectacolului Euro – Revelion 2007, întrucât au fost alocate câte 150.000 RON unor unităţi teritoriale, iar pentru spectacolul solicitat de reclamantă suma a fost de 22.500 RON iar celelalte spectacole desfăşurate în cursul anului 2007 – sumă de 3.000 RON/ spectacolul.

Prin întâmpinare – fila 26, Municipiul T a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa întrucât între Primărie şi reclamant nu a fost încheiat contractul de prestări de servicii.

T r i b u n a l u l G a l a ţ i prin sentinţa civilă nr. 661/19.05.2008 a admis în parte acţiunea, a obligat pârâtul Municipiul T reprezentat de primar F. G. să plătească reclamantului Uniunea D. şi N. din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor suma de 10710 lei RON cu titlu de daune – interese. A luat act că reclamanta a renunţat la celelalte capete de cerere. A respins excepţia ridicată de pârâtă. Şi a obligat pârâta la plata sumei de 39, 3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre a reţinut următoarele considerente;

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive este neîntemeiată deoarece Primăria Mun. T are calitate procesuală pasivă, fiind în calitate de organizatoare, avea obligaţia să obţină autorizaţie de licenţă neexclusivă pentru comunicare publică a operelor muzicale şi de a plăti eventuale remuneraţii cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

Pe fondul cauzei, reţine că în calitate de organizatoare a spectacolului F. 2007, Primăria Municipiului T a desfăşurat în perioada 31.12.2006 – 1.01.2007 la Casa Culturii, spectacolul prilejuit de aderare la Uniunea Europeană, eveniment cu prilejul căruia a comunicat public apere muzicale, mai multe formaţii, trupe şi interpreţi, ai căror titulari de drepturi de autori sunt protejaţi de U.C.M.R – B., conform art. 13, art. 15 din Legea nr. 8/1996.

A mai reţinut că în baza disp. art. 4 Titlu 2 din Metodologia de utilizare a operelor muzicale publicat în baza deciziei P. nr. 365/2006 şi a înscrisurilor depuse la dosar, pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Legii 8/1996.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Primăria Mun. T prin primar, considerând-o ca fiind netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente;

Au fost încălcate dispoziţiile art. 261 pct. 3 şi 5 cod proc.civilă în sensul că din motivarea hotărârii nu rezultă, obiectul cererii şi susţinerile părţilor cu arătarea dovezilor motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei sau motivele care au condus instanţa la pronunţarea soluţiei.

Instanţa de fond în mod greşit a reţinut în sentinţă ca fiind o cerere înregistrată în temeiul Legii 10/2001.

Mai invocă apelanta că decizia P. nr. 365/9.10.2006 nu le este opozabilă deoarece actele normative care produc efecte „ erga omnes „ sunt cele recunoscute de Constituţia României. Consideră că efectele deciziei P. se întind asupra persoanelor sau membrilor care se află în vreun raport juridic cu P..

Că instanţa de fond nu a administrat probe din care să reiasă că Primăria Mun. T ar fi comunicat public mai multe formaţii, trupe, interpreţi ai căror titulari de drepturi de autor sunt protejaţi de U.C.M.R. – B..

Mai precizează că Primăria este terţ faţă de raportul juridic direct care se naşte între formaţii, interpreţi şi autorii pieselor interpretate de către aceştia, respectiv între Primărie şi autori/organismele de gestiune colectivă nu există nici un raport juridic.

Cu privire la capătul de cerere privind daunele – interese solicitate nu se face dovada în nici un fel a prejudiciului produs prin organizarea spectacolului.

La termenul din 11.09.2008, apelantul a invocat excepţia de nelegalitate a deciziei nr. 365/19..10.2006 emisă de P..

Prin sentinţa civilă nr. 168/29.06.2009 pronunţată de Curtea de A p e l G a l a ţ i – secţia contencios administrativ şi fiscal definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 3984/30.09.2009 a Î.C.C.J. s-a respins excepţia de nelegalitate invocată de pârâta Consiliul Local T, reţinându-se că prin decizia P. împreună cu anexa cuprinzând Protocolul şu Metodologia, odată cu publicarea în Monitorul Oficial devine opozabilă „erga omnes”, potrivit art. 131 ind. 2 alin. 2 din Legea nr. 8/1996.

Că primăria Municipiului T nu putea fi parte la Comisia de negociere constituită conf. art. 131 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de acest text, Decizia fiindu-i opozabilă din momentul în care a procedat la comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ (pct. 1,2, titlul II) cu obligaţia de a obţine din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale – în speţă V. – B. – autorizaţia prin licenţă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale şi să plătească remuneraţiile stabilite conform pct. 3 Titlu II Metodologie.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii apelate prin prisma motivelor de apel invocate constată apelul nefondat pentru următoarele considerente;

Hotărârea instanţei de fond respectă dispoziţiile art. 261 alin. 1 cod proc.civilă, în considerente fiind cuprinse motivele de fapt şi drept ce au format convingerea instanţei, făcând referire la actele din dosar şi la dispoziţiile legale aplicabile în materie.

Faptul că în practicaua hotărârii s-a menţionat ca obiect al litigiului „Legea 10/2001” este o eroare materială ce poate fi îndreptată conf. dispoziţiilor art. 281 cod proc.civilă.

Instanţa de fond a reţinut că pârâta a organizat spectacolul Euro Revelion 2007 ocazie cu care au fost utilizate prin comunicare publică opere muzicale, situaţie necontestată nici de Primăria T.

Titlul II pct. 1 şi 2 şi Tabelul II din Metodologia anexă la Decizia P. nr. 365/2006 sunt foarte precise şi explicite în privinţa sensului atribuit noţiunilor de „utilizare” şi „utilizator”, utilizarea reprezentând comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşesc cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, iar utilizator „este orice persoană juridică sau fizică autorizată care organizează activităţi de natura celor enumerate mai sus”, Primăria Municipiului T organizând astfel de activităţi şi procedând la comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ.

Referitor la susţinerea că era necesar conform art. 123 din Legea nr. 8/1996 existenţa unui mandat din partea unui autor reţine că pârâta avea obligaţia să obţină autorizaţie de licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a operelor muzicale şi de a plăti eventualele remuneraţii cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

În calitate de utilizator în sensul legii nu şi-a îndeplinit această obligaţie sunt aplicabile dispoziţiile art. 139 alin. 2 din Legea 8/1996 şi Metodologia publicată prin Decizia P. nr. 365/2006.

Faţă de considerentele expuse mai sus şi văzând dispoziţiile art. 296 cod proc.civilă va respinge ca nefondat apelul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta Primăria Mun. T cu sediul în T,(…), jud. G, împotriva sentinţei civile nr. 661 din 19.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(…), în contradictoriu cu intimata reclamantă Uniunea D. şi N. din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor ( V. – B. ) cu sediul în B,(…), sector 1, în acţiunea civilă având ca obiect drept de autor şi drepturi conexe.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.02.2010.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!