Proprietate Intelectuala. Desene/Moedele. Anularea certificatelor de înregistrare a desenului/modelului industrial 2016-11-21T02:10:06-05:00

Proprietate Intelectuala. Desene/Moedele. Anularea certificatelor de înregistrare a desenului/modelului industrial

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a IV-a Civilă sub nr(…) la data de 11.04.2007, reclamanta S.C. T. S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii S.C. B. S.A., S.C. J. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în temeiul art. 45 din Legea nr. 129/1992 republicată, anularea certificatelor de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. (…) aparţinând S.C. B. S.A. obţinut pe baza depozitului reglementar 2005/0256 din 04.04.2005, certificatul fiind eliberat la data de 19.07.2006 pentru modelul „V. şi accesorii” şi nr. (…) aparţinând S.C. J. S.R.L., obţinut pe baza depozitului reglementar 2005/0610 din 12.07.2005, certificatul fiind eliberat la data de 15.02.2007 pentru modelul „V.”; obligarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) să înregistreze în Registrul Naţional al E. şi N. Industriale anularea certificatelor nr. (…) si (…); cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este titulara certificatelor de înregistrare reînnoite a modelului industrial cu numerele (…) şi (…) publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea E. şi Modele Industriale nr. 3/1993, pentru modelul „V.” (umbrele de terasă). Pentru obţinerea acestor certificate, au fost constituite depozitele naţionale reglementare nr. 0299 şi 0300 în anul 1993. Cele două certificate au fost eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) la data de 24.03.1993, fiind reînnoite succesiv până la 24.03.2008.

Cu toate acestea, la data de 19.07.2006 şi 15.02.2007, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) a eliberat pârâtelor certificatul nr. (…) pentru modelul „V. şi accesorii”, respectiv certificatul nr. (…) pentru modelul „V.”. Din analiza reprezentărilor grafice ce însoţesc aceste certificate, rezultă că la data eliberării nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 129/1992 republicată pentru înregistrarea acestor modele industriale. Potrivit art. 9 din Legea nr. 129/1992 republicată, obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou, dacă niciun desen sau model industrial identic, nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

Faţă de aceste prevederi legale, este evident din reprezentările grafice care însoţesc atât certificatele (…) şi (…), cât si certificatele (…) şi (…) că modelele industriale „V. si accesorii” şi „V.”, care aparţin pârâtelor, nu îndeplineau în anul 2005 (data constituirii ambelor depozite) condiţia noutăţii, anterior fiind publicat modelul industrial „V.” al cărui titular este reclamanta. Astfel, reprezentările cu nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2 din certificatul nr. (…) sunt identice, în sensul legii, cu reprezentările grafice din certificatele (…) şi (…). De asemenea, reprezentările cu nr. 1.1 şi 1.2 din certificatul nr. (…) sunt identice, în sensul legii, cu modelul nr. 5 din certificatul nr. (…) care aparţine reclamantei.

Aşa fiind este cu atât mai greu de înţeles decizia Comisiei Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) de a înregistra cele două certificate ale pârâtelor, în condiţiile în care, atât la momentul constituirii depozitului reglementar, cât şi la momentul eliberării certificatului, baza de date a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) era completă, iar în ea se aflau certificatele al căror titular este reclamanta.

Prin folosirea acestor certificate S.C. B. S.A. şi S.C. J. S.R.L., afectează grav interesele S.C. T. S.A., care nu îşi poate valorifica drepturile sale dobândite prin înregistrarea modelului industrial „V.” în anul 1993. Pârâtele fabrică şi comercializează, fără acceptul S.C. T. S.A., produse pentru care reclamanta deţine drepturi exclusive pe teritoriul României.

De altfel, reclamanta a arătat că Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) a eliberat în mod intenţionat aceste două certificate, probabil la insistenţele celor două pârâte. Practic, prin obţinerea acestor două certificate, pârâtele încearcă să paralizeze în justiţie diferitele acţiuni penale şi civile pe care le-a deschis împotriva lor reclamanta, întrucât îi încalcă drepturile de proprietate industrială.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 129/1992 republicată.

La data de 30.08.2007, pârâta S.C. B. S.A., a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanta S.C. T. S.A. B ca fiind nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării, s-a arătat că S.C. B. S.A. produce umbrele şi accesorii a căror model este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, conform certificatului de înregistrare desen/model industrial numărul (…) din data de 19.07.2006.

Acest fapt este atestat şi în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 7/2005, la secţiunea „E. şi Modele Industriale”, pagina 12 şi 13. Astfel, la Clasa 03 „Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale necuprinse în alte clase” apar menţionate codurile umbrelelor si accesoriilor pe care S.C. B. S.A. le produce, după cum urmează: (21) f 2005 02561.1, (21) f 2005 0256 – 1.2, (21) f 2005 0256 – 2.1, (21) f 2005 0256 – 2.2, (21) f 2005 0256 – 3.1, (21) f 2005 0256 – 3.2, şi (21) f 2005 0256 – 4.

Împotriva acestor modele industriale din depozitul f 2005 0256 a existat o opoziţie formulată la Comisia de opoziţii din cadrul O.S.I.M. de S.C. E. V. România S.A., respinsă însă în urma analizării documentelor depuse de către Comisia de examinare. Astfel, în Hotărârea nr. 18103 din data de 28.04.2006, Comisia de examinare a hotărât: ,,1. Admiterea la înregistrare în Registrul Naţional de E. şi Modele Industriale a modelelor industriale nr. 1, 2, 3,4, 5 şi 6 cu titlul „V. şi accesorii”, solicitant S.C. B. S.A. deoarece sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2 (lit. d, f, h), 9 şi 10 din Legea nr. 129/1992, republicată. Comisia de examinare a stabilit că modelele industriale nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 cu titlul „V. şi accesorii” ce fac obiectul cererii de înregistrare nr. f 2005 0256 sunt noi şi au caracter individual faţă de alte modele industriale existente în fondul documentar din cadrul O.S.I.M. – Serviciul E..”

Pârâta a arătat că între modelele asupra cărora exista Certificat de înregistrate pentru S.C. T. S.A. B, şi umbrelele şi accesoriile produse de S.C. B. S.A. există mari diferenţe şi, aşa cum arată Comisia de examinare din cadrul O.S.I.M., acestea din urmă produse de S.C. B. S.A., sunt noi şi au caracter individual.

De altfel, încă din 09.08.1995 S.C. P. S.A. din A deţinea certificatul de înregistrare având numărul 27680, prin care această marcă s-a înregistrat pentru mai multe clase de produse şi servicii, dintre care: – Clasa 18: „V. de ploaie, plajă şi de terasă”. Şi umbrelele produse de S.C. P. S.A. A erau întru totul diferite, atât ca model cât şi ca mod de realizare, faţă de cele pe care S.C. T. S.A. B susţine că le are protejate prin înregistrarea ca model industrial. În cele din urmă S.C. P. S.A. A a fost preluată prin absorbţie de S.C. B. S.A. A, împreună cu toate activele sale.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115-118 C o d u l d e Procedură Civilă.

La data de 06.09.2007, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii aşa cum a fost formulată ca neîntemeiată, precum şi respingerea capătului de cerere cu privire la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că la data de 04.04.2005, S.C. B. S.A., a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare a modelului industrial cu denumirea „V.”.

La data de 28.10.2005 se înregistrează la O.S.I.M. opoziţia S.C. E. V. România S.A. la înregistrarea modelului industrial „V. şi accesorii” ce face obiectul depozitului nr. f 2005 0256.

La data de 30.11.2005 S.C. B. S.A., a înregistrat la OSIM răspunsul, în temeiul Regulii 25 (7) din HG 1171/2003, la opoziţia formulată de S.C. E. V. România S.A; O.S.I.M. hotărăşte, prin Raportul nr. 71/12.12.2005, respingerea opoziţiei S.C. E. V. Romania S.A. ca neîntemeiată.

La data de 28.04.2006, în urma examinării depozitului f 2005 0256, O.S.I.M. hotărăşte admiterea la înregistrare a modelelor 1-6 cu titlul „V. şi accesorii”.

La data de 12.07.2005, S.C. J. S.R.L. a depus la OSIM cererea de înregistrare a modelului industrial cu denumirea „V.”.

La data de 13.01.2006 se înregistrează la OSIM opoziţia S.C. E. V. România S.A. la înregistrarea modelului industrial „V.” ce face obiectul depozitului nr. f 2005 0610.

La data de 02.03.2006, OSIM notifică solicitantului că a fost depusă o opoziţie la înregistrarea modelului industrial ce face obiectul depozitului f 2005 0610. OSIM hotărăşte, prin Raportul nr. 96/13.04.2006, respingerea opoziţiei S.C. E. V. Romania S.A.

La data de 31.08.2006, în urma examinării depozitului f 2005 0610, OSIM hotărăşte admiterea la înregistrare a modelului cu titlul „V.”.

La data de 18.04.2007 se înregistrează la OSIM contractul de licenţă 1/16.02.2007 dintre S.C. J. S.R.L. şi S.C. European E. S.A.

În drept, faţă de susţinerile potrivit cărora modelele înregistrate protejate prin certificatele de înregistrare nr. (…) şi nr. 16378 nu prezintă noutate şi nu era îndeplinită condiţia noutăţii, anterior fiind publicate modelele protejate prin certificatele nr. (…) şi (…) aparţinând reclamantei S.C. T. S.A., precum şi faţă de afirmaţia potrivit căreia reprezentările grafice nr. 1.1, 1.2, 2, 1, 2.2, 3.1, 3.2 din certificatul de înregistrare nr. (…) sunt identice cu reprezentările grafice din certificatele de înregistrare nr. (…) şi (…) iar reprezentările grafice 1.1 şi 1.2 din certificatul de înregistrare nr. (…) sunt identice cu modelul nr. 5 din certificatul de înregistrare nr. (…), s-au făcut de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), următoarele precizări:

  1. Cu privire la certificatul de înregistrare nr. (…) titular S.C. B. S.A.

În procedura de examinare au fost studiate, în examinarea şi determinarea noutăţii, mai multe certificate de înregistrare modele industriale, printre care şi certificatele de înregistrare nr. (…) şi (…) aparţinând S.C. T. S.A., însă toate certificatele de înregistrare au fost reţinute ca materiale în temă.

Elementele care diferenţiază umbrelele protejate prin certificatul de înregistrare nr. (…) de modelele protejate prin certificatele de înregistrare nr. (…) şi (…) aparţinând S.C. T. S.A., sunt următoarele:

  1. a) modelul nr. 1 din certificatul nr. (…) comparativ cu modelul nr. 5 din certificatul de înregistrare nr. (…) se diferenţiază prin următoarele:

– cele 8 vergele pentru susţinerea calotei din pânză, spre deosebire de 4 câte are modelul din certificatul de înregistrare nr. (…);

– cele 12 fustiţe ataşate calotei în formă de cerc, spre deosebire de modelul nr. 5 din certificatul de înregistrare nr. (…) care are 4 fustiţe drepte;

– o supapă de ieşire a aerului, cu contur de arc de cerc, faţă de modelul din certificatul de înregistrare nr. (…) care nu prezintă o asemenea supapă;

– este prezentat împreună cu suportul de sprijin al umbrelei, care spre deosebire de modelul din certificatul de înregistrare nr. (…) nu are nici un suport de sprijin.

  1. b) modelul nr. 2 din certificatul nr. (…) comparativ cu modelul nr. 4 din certificatul de înregistrare nr. 00086 prezintă următoarele diferenţe:

– fustiţele ataşate calotei au conturul la partea inferioară în formă de arc de cerc, spre deosebire de modelul nr. 4 din certificatul de înregistrare nr. (…) care are fustiţe drepte;

– o supapă de ieşire a aerului, cu contur hexagonal, faţă de modelul din certificatul de înregistrare nr. (…) care nu prezintă o asemenea supapă;

– este prezentat împreună cu suportul de sprijin al umbrelei, spre deosebire de modelul din certificatul de înregistrare nr. (…) care nu are suport de sprijin.

  1. c) modelul nr. 3 din certificatul de înregistrare nr. (…) comparativ cu

modelul nr. 2 din certificatul de înregistrare nr. 00086 şi respectiv cu modelul nr. 1 din certificatul de înregistrare nr. (…) prezintă următoarele diferenţe:

– cele 8 fustiţe ataşate calotei, care au conturul la partea inferioară în formă de arc de cerc, spre deosebire de modelul nr. 4 din certificatul de înregistrare nr. 00086 şi modelul nr. 1 din certificatul nr. (…) care au fustiţe drepte;

– o supapă de ieşire a aerului cu contur de arc de cerc, are nu se regăseşte la modelul nr. 4 din certificatul de înregistrare nr. (…), iar în ceea ce priveşte modelul nr. 00087, datorită reprezentării, supapa nu se poate distinge sub aspectul formei;

– este prezentat împreună cu suportul de sprijin al umbrelei, spre deosebire de modelul din certificatul de înregistrare nr. (…) şi respectiv nr. (…) care nu au nici un suport de sprijin.

  1. Cu privire la certificatul de înregistrare nr. (…), titular S.C. J. S.R.L., s-a arătat că din compararea modelelor aparţinând S.C. T. S.A., protejate prin certificatele de înregistrare nr. 00086 şi (…), şi modelul protejat prin certificatul de înregistrare nr. (…) aparţinând S.C. J. S.R.L., rezultă următoarele diferenţe, ce au fost considerate semnificative din punct de vedere estetic:
  2. a) modelul protejat prin certificatul de înregistrare nr. (…) poate fi comparat cu nr. 5 din certificatul de înregistrare nr. (…);
  3. b) cele 8 vergele pentru susţinerea calotei de pânză, faţă de 4 câte are modelul din certificatul de înregistrare nr. (…), ceea ce denotă faptul că şi în raportul proporţiilor este diferit;
  4. c) o supapă de ieşire a aerului care nu se regăseşte la modelul din certificatul de înregistrare nr. (…); este prezentat împreună cu suportul de sprijin al umbrelei, spre deosebire de modelul protejat de S.C. T. S.A., care nu are un suport de sprijin.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia reprezentările cu nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2 din certificatul nr. (…) aparţinând S.C. B. S.A. sunt identice cu reprezentările grafice din certificatele de înregistrare nr. (…) şi nr. (…) aparţinând S.C. T. S.A., s-a arătat că din această afirmaţie ar rezulta că toate modelele se aseamănă între ele, fiind „identice” şi nu numai atât, dar chiar şi modelele din certificatele ce aparţin reclamantei ar fi identice. Acest lucru este imposibil, întrucât nu se pot elibera pentru un model două sau mai multe certificate de înregistrare. În urma examinării de fond, s-a constatat că există diferenţe semnificative între modelele de umbrele care au fost regăsite în fondul documentar din cadrul O.S.I.M. şi modelele industriale în discuţie.

La data de 10.06.2008, pârâta S.C. J. S.R.L., a depus la dosar o cerere, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei de a solicita anularea certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. (…), aparţinând pârâtei obţinut pe baza depozitului reglementar 2005/0610 din 12.07.2005. Astfel, se arată că, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat anularea certificatului de înregistrare menţionat aparţinând pârâtei, având în vedere faptul că la acel moment era titulara certificatelor de înregistrare nr. (…) şi (…) eliberate de către OSIM pentru modelul „V.”.

În prezent însă, aceste două certificate au fost anulate prin sentinţa civilă nr. 136/30.01.2006, pronunţată de către T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i, Secţia a V-a Civilă, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 19.12.2007, prin decizia nr. 8485 pronunţată de către Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, aşa cum rezultă din certificatul de grefă depus la dosar. (fila 569), sentinţă în raport de care, se invocă şi excepţia puterii de lucru judecat.

Menţiunea anulării acestor două certificate a fost publicată de OSIM în B.O.P.I. Secţiunea E. nr. (…) la pag. 75 şi înscrisă în Registrul Naţional al D.M.I.

Calitatea de reclamant într-un proces poate aparţine numai persoanei care pretinde un drept al său, numai acela care are un drept are şi calitatea de a intenta o acţiune. În materia dreptului proprietăţii industriale, numai titularul unui drept de protecţie anterior recunoscut poate solicita anularea unui model industrial ce ar aduce atingere acestui drept recunoscut anterior. Or, având în vedere faptul că anularea celor două certificate are efect retroactiv, reclamanta în prezenta cauză nu este titulara unui drept anterior ce poate fi invocat ca temei al anulării certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. (…), aparţinând S.C. J. S.R.L şi în consecinţă nu are calitate procesuală activă în prezenta cauză. Întrucât dreptul de proprietate al reclamantei asupra celor două modele se consideră că nu a existat niciodată este evident că nu există nicio perioadă în care să poată subzista o încălcare a acestui drept.

Prin sentinţa civilă nr. 1121 din 17.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a IV-a Civilă, s-a respins excepţia puterii lucrului judecat ca nefondată, fiind admise excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei de interes. Acţiunea a fost respinsă ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, fiind obligată reclamanta să plătească pârâtei S.C. B. S.A., suma de 6.466,95 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a soluţiona astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Cu privire la excepţia puterii de lucru judecat, aceasta nu a fost primită, deoarece pentru a exista putere de lucru judecat, este necesar ca instanţa, prin hotărârea dată, să fi examinat şi rezolvat litigiul în fond, printr-o hotărâre definitivă, pronunţată între aceleaşi părţi, în aceleaşi calităţi în raport cu dreptul subiectiv dedus judecăţii, având aceeaşi cauză şi obiect; potrivit dispoziţiile art. 1201 c.civ., este lucru judecat, atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate.

Obiectul prezentei cauze este anularea certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. (…)/15.02.2007, proprietatea S.C. J. S.R.L., şi a certificatului de înregistrare a modelului industrial nr. (…)/19.07.2006, proprietatea S.C. B. S.A., în temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 129/1992 republicată, întrucât au fost eliberate cu încălcarea art. 8, 9, 10, din Legea nr. 129/1992, în sensul că nu au caracter de noutate şi caracter individual având în vedere că anterior, desene şi modele identice au fost făcute publice prin certificatele nr. (…)/1993 şi (…)/1993, proprietatea S.C. T. S.A.

Părţile prezentei cauze sunt: S.C. T. S.A. în calitate de reclamantă şi S.C. B. S.A., S.C. J. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în calitate de pârâte.

Obiectul sentinţei civile nr. 136/30.01.2006 a T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a V-a Civilă, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 8485/19.12.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost anularea certificatelor de înregistrare nr. (…)/1993 şi nr. (…)/1993, proprietatea S.C. T. S.A., reclamante în acea cauză fiind S.C. E. V. România S.A., S.C. J. Romania S.A., S.C. United Romanian E. S.R.L., iar pârâte, S.C. T. S.A. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.).

Având în vedere că, în cele două cauze nu se suprapun nici obiectul, nici cauza, nici părţile, nu se poate reţine incidenţa excepţiei puterii de lucru judecat.

În speţă însă, Tribunalul a reţinut împrejurarea de fapt creată şi intrată în puterea lucrului judecat, prin rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 136/30.01.2006 a T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a V-a Civilă, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 8485/19.12.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca o chestiune prejudicială cu efecte, fără îndoială, asupra speţei de faţă.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei de interes a cererii principale, Tribunalul a reţinut următoarele:

Orice persoană care are un interes personal să acţioneze în justiţie, are şi calitatea procesuală activă şi, invers, absenţa calităţii procesuale active este însoţită de lipsa de interes. Interesul trebuie să fie născut şi actual, deci să existe în momentul în care se exercită acţiunea.

Tribunalul a reţinut că prin interes, ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii civile se înţelege folosul practic urmărit de către persoana care a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv de către reclamanţi.

Altfel spus, persoana care formulează o cerere de chemare în judecată, este datoare să justifice printre altele şi faptul că în urma admiterii cererii sale, ea ar dobândi un anumit folos practic, în caz contrar, dacă admiterea cererii nu ar schimba cu nimic situaţia actuală a reclamantului, cererea sa ar urma să fie respinsă ca lipsită de interes.

Pentru a putea fi invocat ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii, interesul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele cerinţe: să fie legitim, să fie personal, să fie născut şi actual.

În speţă, Tribunalul a observat că s-a solicitat anularea a două certificate de înregistrare E., pe motivul că, drepturile conferite prin respectivele certificate ar veni în coliziune cu dreptul de proprietate al reclamantei, anterior înregistrat, motiv de nulitate relativă, astfel încât, interesul şi implicit legitimarea procesuală activă, trebuie cercetate din perspectiva reclamantei, ca şi persoană prejudiciată prin menţinerea în vigoare a celor două certificate.

S-a considerat că dreptul de proprietate al reclamantei, a fost desfiinţat irevocabil prin anularea certificatelor de înregistrare nr. (…)/1993 şi (…)/1993, aparţinând S.C. T. S.A., hotărâre care produce efecte retroactiv, în sensul că, se consideră că reclamanta nu a avut niciodată vreun drept din cele conferite de certificatele anulate; astfel fiind, neavând vreun drept, nu a avut nici un interes legitim să promoveze o asemenea acţiune, şi prin urmare, nu are nici calitate procesuală activă.

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a formulat apel în termen legal, solicitând schimbarea în tot a sentinţei, respingerea ca nefondată a excepţiei lipsei calităţii procesule active a reclamantei, trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru rejudecare, întrucât instanţa a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului cauzei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea apelului, s-au arătat următoarele:

– hotărârea instanţei de fond nu este motivată;

– în mod nelegal a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesual active şi lipsei de interes a S.C. T. SA, întrucât în cauză este vorba de o nulitate absolută a certificatelor de înregistrare a intimatelor în care, potrivit art. 45 din Legea 129/1992 modificată, orice persoană are interes, interesul fiind de ordin general;

– hotărârea este nelegală, întrucât instanţa motivează în hotărârea sa, că ar fi vorba despre o nulitate relativă a desenelor/ modelelor intimatelor, întemeiate pe art. 45 de Legea 129/1992 modificată, deci o nulitate absolută;

– în mod nelegal se susţine de instanţa de fond că SC T. SA nu ar avea interes şi calitate procesuală activă în cauză, deşi acest interes există şi rezidă în faptul că SC T. SA nu poate folosi, produce şi comercializa asemenea desene/ modele, acestea fiind protejate în mod fraudulos prin certificatele de înregistrare ale intimatelor care pot invoca încălcarea drepturilor lor;

– în mod nelegal se reţine de către instanţa de fond faptul că numai titularul unui drept de proprietate industrială anterior protejat, poate invoca nulitatea certificatelor intimatelor având în vedere că art. 45 din Legea 129/1992 modificată, nu impune asemenea condiţii titularului acţiunii civile.

Intimaţii-pârâţi SC B. SA şi SC J. SRL au formulat întâmpinări prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat, susţinând, în esenţă, necesitatea existenţei unui drept anterior protejat al reclamantei, care să justifice existenţa unui interes particular în promovarea acţiunii.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor invocate şi în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază apelul ca întemeiat, urmând a fi admis, pentru următoarele considerente:

Pe de o parte, critica nemotivării hotărârii instanţei de fond, este una formală, nefiind făcute referiri concrete la aspectele rămase fără analiză.

Pe de altă parte, motivele apelului vizează modalitatea de soluţionare a excepţiilor lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei de interes a cererii principale.

Potrivit art. 42 alin. 1 (fost art. 45) din Legea 129/1992 republicată privind protecţia desenelor şi modelelor, înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulată, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate. Prin folosirea acestei sintagme, textul califică nulitatea ce poate fi solicitată, ca una absolută, necondiţionată de existenţa unui interes personal sau afectată de caracterul prescriptibil.

Deşi certificatele de înregistrare nr. (…)/1993 şi (…)/1993, aparţinând reclamatei S.C. T. S.A., au fost anulate cu efect retroactiv, prin considerarea titularului că nu ar fi avut niciodată vreun drept din cele conferite de înregistrări, raţionamentul nu poate fi extins în sensul dispariţiei interesului actual al acesteia la anularea determinată de lipsa noutăţii şi a caracterului individual al modelului industrial în discuţie.

Este acceptat că nulitatea absolută ocroteşte un interes general, iar un asemenea interes nu exclude existenţa şi a unui interes individual (personal), astfel că persoana care invocă nulitatea absolută a unui act juridic, trebuie să urmărească un folos propriu din anularea actului respectiv.

În speţă, contrar concluziilor primei instanţe (că admiterea cererii nu ar schimba cu nimic situaţia actuală a reclamantei ), Curtea reţine că simpla calitate a acesteia de comerciant care desfăşoară activitate (producere şi comercializare, conform susţinerilor sale necontestate) în legătură cu acest tip de modele industriale înregistrate, este suficientă pentru a justifica existenţa unui folos, care prezintă actualitate. În această situaţie, este inoportună susţinerea privind necesitatea existenţei unui drept de proprietate intelectuală anterior protejat, care să justifice folosul reclamantei în promovarea cererii de anulare.

Ca atare, înlăturarea posibilităţii reclamantei de a acţiona în justiţie, prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual active, apare ca neîntemeiată, ceea ce echivalează în plan procesual, în condiţiile neevocării fondului de către prima instanţă, cu necesitatea reluării judecăţii, prin desfiinţarea sentinţei, conform disp. art. 297 alin.1 Cod pr. civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă SC T. SA cu sediul în B,(…), judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 1121 din 17.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr(…) în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi SC B. SA cu sediul în A,(…)-151, judeţul A, şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la T. E. & N., în D. H., nr. 143, N., sector 1, B, SC J. SRL cu sediul în Ş.,(…), judeţul B şi cu sediul ales în B,(…), (…) 26, . 2, . 5, . 37, sectorul 3 şi OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI cu sediul în B,(…), sectorul 3.

Desfiinţează sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.04.2009.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!