Proprietate Intelectuala. Brevete. Decizia Civila nr. 267.R. Sedinţa publică de la 14.05.2009 2016-11-21T02:10:06-05:00

Proprietate Intelectuala. Brevete. Decizia Civila nr. 267.R. Sedinţa publică de la 14.05.2009

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul-intimat OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI împotriva deciziei civile nr. 999 din 26.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i –Secţia a V-a Civilă în dosarul nr(…) în contradictoriu cu intimatul-apelant E. N. E..

Dezbaterile pe fondul cererii de recurs au avut loc în şedinţa publică din data de 28.04.2009, când părţile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie şi când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru 05.05.2009, 12.05.2009 şi apoi la 14.05.2009 – data pronunţării prezentei decizii civile.

C U R T E A

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a V-a Civilă la data de 26.10.2007 sub nr(…), reclamantul E. N. E. a formulat apel împotriva hotărârii nr. 58/15.02.2007 a Comisiei de reexaminare invenţii, prin care s-a respins ca nefondată contestaţia formulată împotriva Hotărârii nr. 6/068 din 30.06.2006, de respingere cu privire la D. 2001-00864 din 27.07.2001 cu titlul B. laser tridimensional, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instan?ei:

– să constate că cererea de brevet nr. 2001 00864 cu data de depozit 27.07.2001 are titlul ,,B. M. U. DE M PUTERE” şi nicidecum B. laser tridimensional;

– să anuleze hotărârea nr. 58 din 15.02.2007 a Comisiei de reexaminare invenţii întrucât se referă la amplificator laser tridimensional şi nu la ,,B. M. U. DE M PUTERE” conform cererii de brevet de invenţie;

– să anuleze hotărârea nr. 6/068/ 30.06.2006 prin care s-a respins cererea de brevet de invenţie cu titlul B. M. U. DE M PUTERE înregistrata sub nr. a 2001 00864 cu data de depozit 27.07.2001;

– să retrimită dosarul la Comisia de examinare pentru reluarea procedurii sub aspectul îndeplinirii criteriului de noutate şi respectiv activitate inventivă şi să dispună efectuarea unei expertize tehnice de specialitate prin care un expert în lasere să se pronunţe dacă poate sau nu să execute obiectul invenţiei conform descrierii şi desenelor aflate în dosar şi dacă cavităţile optice rezonante de formă tetroid atunci când sunt făcuţi din materiale cu proprietăţi de mediu activ laser pot îndeplini funcţia de amplificator laser şi dacă sunt sau nu o noutate în domeniu, aşa cum arată Raportul internaţional de documentare pentru cererea PCT /S./ 00002;

– să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivare a apelului, apelantul reclamant a criticat hotărârea atacată pentru netemeinicie şi nelegalitate pentru următoarele considerente:

Hotărârea de respingere nr. 6/068/30.06.2006 pe care a primit-o in 06.09.2006 se referă la cererea nr. a 2001 00864 cu data de depozit 27.07.2001 cu titlul B. M. U. DE M PUTERE, pe când Hotărârea nr. 58 din 15.02.2007 a Comisiei de reexaminare invenţii se referă la o invenţie cu titlul B. laser tridimensional şi nu la invenţia ce a făcut obiectul hotărârii nr. 6/068/30.06.2006 care privea B. M. U. DE M PUTERE.

Membrii comisiei de examinare, cât şi cei ai comisiei de reexaminare din cadrul OSIM nu sunt specialişti în domeniul laser, fiind îndrituiţi de lege şi de pregătirea pe care o au doar să verifice dacă mai există o altă cerere cu acelaşi obiect şi aceleaşi revendicări, neavând capacitatea şi viziunea necesară pentru a şi înţelege cum funcţionează o invenţie despre care la nivel internaţional s-a stabilit că nu are nimic opozabil şi că reprezintă un stadiu nou al tehnicii. În situaţia în care ar fi avut nelămuriri, membrii comisiei de examinare, în primă instanţă, sau membrii comisiei de reexaminare, în contestaţie, puteau să apeleze la părerea unui expert în lasere care să se pronunţe dacă poate sau nu să execute obiectul invenţiei conform descrierii şi desenelor aflate în dosar şi dacă cavităţile optice rezonante de formă tetroid atunci când sunt făcute din materiale cu proprietăţi de mediu activ laser pot îndeplini funcţia de amplificator laser şi dacă sunt sau nu o noutate în domeniu, aşa cum arată Raportul internaţional de documentare pentru cererea PCT /S./ 00002. Aprecierile celor două comisii depăşesc analiza pe care trebuia să o facă cu privire la cererea de brevet de invenţie. Solicitările unor membri ai comisiilor de a da explicaţii detaliate cu privire la modalitatea de execuţie practică a invenţiei, arată ca aceştia nu deţineau informaţiile necesare aprecierii cererii de brevet, iar apelantul, în mod legal, nu putea fi obligat să treacă la fabricarea prototipurilor pentru a divulga informaţii neprotejate din punct de vedere al proprietăţii intelectuale. Mai bine de sase ani şi-au alocat specialiştii OSIM pentru a-i soluţiona cererea de brevet de invenţie, timp în care nu au reuşit să reţină nici măcar titlul corect al invenţiei sau faptul că a solicitat reformularea descrierilor şi a revendicărilor.

Urmând a dezvolta motivele de fapt şi de drept ale apelului în faţa instanţei se reiau motivele contestaţiei formulate împotriva hotărârii nr. 6/068 din 30.06.2006 prin care se respinge cererea de brevet de invenţie cu titlul ,,B. M. U. DE M PUTERE” înregistrata sub nr. a 2001 00864 cu data de depozit 27.07.2001, contestaţie redată în cele ce urmează. Analiza este grăitoare inclusiv pentru modul de analiză al comisiei de reexaminare: „În calitate de solicitant şi inventator, în data de 15.06.2001 a depus la OSIM cererea nr. A/00690 cu titlul B. M. U. DE M PUTERE pe care nu am retras-o şi pentru care am făcut cererea publicată internaţional sub nr. PCT/S./00002 şi publicată sub nr. WO 02/(…) A2 din 27 decembrie 2002, cerere pentru care s-a acordat brevetul AU (…) în data de 2003-01-02. Cererea a fost publicată şi ca WO 02/(…) A3, F. (A2), EP(…) (Ao).

În data de 14.11.2005 a depus la OSIM sub nr. de înregistrare (…), referitor la D. nr. A(…), reformularea descrierii şi a revendicărilor precum şi solicitarea de schimbare a titlului invenţii din B. M. U. DE M PUTERE în ,,B. D. U. DE M PUTERE” cuprinzând 35 de pagini descriere şi 7 pagini conţinând 21 revendicări. Mai mult de atât, răspunsul internaţional de documentare din data de 07.09.2003 arată că invenţia propusă în 15.06.2001 nu are material opozabil şi se face legătura la posibile aplicaţii în tehnică ale acesteia.

Schimbarea titlului din ,,B. M. U. DE M PUTERE” în ,,B. D. U. DE M PUTERE” solicitată în scris OSIM la 14.11.2005 este motivată de faptul că laserul în sine este o aplicaţie ce se poate realiza cu amplificatoare cuantice. Dacă comisia de examinare ar fi consultat exact baza de date a OSIM ar fi constatat că ar fi trebuit să se pronunţe asupra cererii nr. A 2001/00690 din 15.06.2001 şi atunci ar fi luat la cunoştinţă despre completările ulterioare care s-au făcut cu privire la această cerere şi cu siguranţă hotărâre a comisiei ar fi fost alta.

Motivele invocate de membrii comisiei pentru a respinge cererea sunt neîntemeiate şi nu corespund realităţii. Aceste motive sunt, inacceptabile întrucât intră în contradicţie cu textul reformulat cuprinzând descrierea şi revendicările transmise OSIM şi cu vocabularul şi limbajul tehnic din dicţionarele de specialitate şi celelalte dicţionare. Astfel:

  1. a) referitor la motivul prevăzut în motivaţia comisiei, pagina 2, paragraful 6, şi anume: „nu apar în nici un dicţionar (termenii) emergenţa sistemului care apare şi sub forma energenţă, superizare”. În ceea ce priveşte termenul „energenţă” este vorba în mod evident de o eroare materială, de redactare a textului, care în reformulare nu se mai regăseşte. Termenul corect este emergenţă, iar termenul compus emergenţa sistemului se poate explica după cum urmează:

– a se vedea www.vocabular.ro emergenţă – ieşire a razelor luminoase, corpusculare, etc. dintr-un mediu după ce l-au traversat sau ieşire a unor raze (luminoase), a unor fluide sau a unei radiaţii din mediul în care se află [la fel, E. Explicativ al M. române 1998 sau O. ((…))];

– termenul de emergenţa sistemului este uzual folosit în lucrările de specialitate în mai multe domenii, „specialistul examinator membru al comisiei” ar fi putut, înainte de a se pronunţa, să dea o simplă căutare pe internet folosind, spre exemplu, H..

Termenul superizare sau proces de superizare se explică astfel:

– procesul de trecere de la o mulţime de semnale sau sisteme de ordin inferior la un semnal sau sistem de ordin superior – la fel, specialistul comisiei putea să folosească, cel puţin, unul din motoarele de căutare de pe internet.

  1. b) motivul prevăzut la paragraful 4 al paginii 2 a motivării comisiei, şi anume; „pentru ca spaţiul tetroidului să funcţioneze ca amplificator laser, cavitatea respectivă trebuie să funcţioneze ca o cavitate rezonantă, caracterizată de un factor de calitate. Nu se vorbeşte nicăieri despre acest lucru … ” .Chiar pe pagina 1 a motivării comisiei, paragraful 5 se arată că „invenţia propune o structură numită tetroid alcătuită din patru suprafeţe sferice cuplate tridimensional şi simetric între ele care formează o cavitate optică rezonantă de formă unică ( … )”. Invenţia în sine se referă la o cavitate rezonantă, iar critica comisiei că invenţia nu funcţionează întrucât nu este o cavitate rezonantă este aberantă.
  2. c) motivul prevăzut la paragraful 8 al paginii 2 a motivării comisiei, şi anume invenţia „nu este susţinută cu argumente tehnice şi ştiinţifice după criterii pe care fizica actuală să le admită” este lipsită de orice profesionalism. Conform legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, art. 7 şi 8, un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă, invenţia fiind nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. Obiectul cererii de brevet nu este o invenţie de perfecţionare, ci este o noutate în stadiul actual al tehnicii. Mergând pe logica comisiei nu vor mai putea apărea niciodată invenţii noi, pionier întrucât stadiul actual de cunoaştere în fizica nu mai poate fi contrazis.
  3. d) motivul prevăzut la paragraful 2 al paginii 2 a motivării comisiei, şi anume „nu se specifică nicăieri în ce constă mediul din tetroid demonstrează că specialiştii comisiei de examinare nu au studiat cu atenţie cererea mea de brevet de invenţie şi nu sunt cunoscători ai noutăţilor în domeniu. U. în sine poate fi făcut dintr-un material care are proprietăţi de mediu activ laser atunci când este monolit, sau mai poate fi făcut ca o incintă în interiorul căreia să se poată afla un al doilea mediu activ laser, ce poate fi o mixtură de gaze sau lichide formate din elemente chimice cu proprietăţi de mediu activ laser. U. poate fi făcut din orice materiale care au proprietăţi de mediu activ laser cunoscute până în prezent.

Prin decizia civila nr. 999 din data de 26.06.2008 TRIBUNALUL B – SECTIA a V-a CIVILA a admis apelul formulat de apelantul reclamant E. N. E., împotriva hotărârii nr. 58/15.02.2007 a Comisiei de reexaminare invenţii, în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a desfiinţat hotărârea nr. 58/15.02.2007 a Comisiei de reexaminare OSIM, a admis contestaţia împotriva hotărârii nr.6/068 din 30.06.2006 a Comisiei de Examinare – OSIM, a dispus reluarea procedurii de verificare a cererii de brevet, a obligat intimata la plata sumei de 4098,92 lei – cheltuieli de judecată.

Tribunalul a reţinut raportul întocmit de N. E. S. –specialist în domeniul în care ar urma să se aplice invenţia ce formează obiectul litigiului (potrivit verificărilor din oficiu prin accesarea datelor afişate pe internet, instanţa a reţinut calitatea de specialist a autorului proiectului, în condiţiile art. 201 alin. 3 C.p.civ. ). Potrivit acestei probe, hotărârea a fost considerată netemeinică, fiind îndeplinite cerinţele prevăzute de disp. art. 18 din legea 64/1991, contrar celor reţinute de Comisia de examinare de specialitate din OSIM ( filele 92-94) şi de Comisia de S. Invenţii ( filele 26-37 ), apelul fiind admis, iar intimata urmând să reia procedura de verificare a cererii, în noua procedură urmând a se ţine seama de restul motivelor de apel – privind titlul invenţiei şi motivarea în fapt a soluţiilor celor două comisii.

Potrivit disp. art. 274 C.p.civ., intimata a obligat la plata sumelor cheltuite de apelant pentru acest proces – 4098, 92 lei (s-au reţinut numai chitanţele pentru asigurarea transportului la termenele de judecată). Cheltuielile pentru realizarea proiectului şi sumele de bani plătite avocatului nu pot fi imputate intimatei – primele nu privesc procesul şi sunt cheltuieli pe care solicitantul unui brevet trebuie să le suporte, iar cele din cea de-a doua categorie nu au fost dovedite ca s-au făcut în considerarea unor activităţi anume, avocatul nefiind prezent la niciun termen de judecată.

Împotriva deciziei men?ionate anterior a declarat recurs intimatul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), în temeiul art. 299-316 C. proc. civ., solicitând admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii recurate şi, rejudecând cauza în fond, respingerea apelului formulat de E. N., ca nefondat.

În motivarea recursului s-a arătat că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină(art. 304 pct. 7). Conform art. 261 pct. 5 C.proc.civ., hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au formulat convingerea instanţe, precum şi cele pentru s-au înlăturat cererile părţilor. În speţă, instanţa de apel era obligată să motiveze soluţia dată fiecărui capăt de cerere, iar nu să răspundă superficial tuturor argumentelor invocate de apelantul intimat în susţinerea acestor capete de cerere şi să se limiteze numai la referatul întocmit de specialistul în domeniu numit în cauză.

Recurentul a mai arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii(art. 304 pct.9). Instanţa de apel a dat o interpretare greşită a textului de lege (art. 18 din M./1991), dar mai ales referatului întocmit în prezenta cauză de specialistul numit. Dispoziţiile art. 37 din Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991 precizează că „o invenţie se consideră că îndeplineşte prevederile art. 18 alin. 1 din Legea 64/1991 dacă cererea de brevet conţine suficientă informaţie tehnică pentru a permite unei persoane de specialitate în domeniu ca, fără nici un aport inventiv, să se realizeze invenţia aşa cum a fost ea revendicată şi dacă permite terţilor să înţeleagă contribuţia pe care invenţia revendicată o aduce la stadiul tehnicii”.

Referitor la Referatul de susţinere ştiinţifică întocmit de d-l Dr.ing. E. S. N. de la Institutul Naţional de Fizica M., E. şi S., se constată că însuşi autorul referatului recunoaşte că pentru menţionata cavitate rezonantă, în jurul căreia se află întreaga soluţie tehnică, nu se cunoaşte modul de realizare, ci este doar posibil, ceea ce J poate conduce la o descriere clară şi completă a invenţiei. Punctele 1 şi 4 din Referat se referă la date, explicitări care nu se regăsesc în descrierea invenţiei şi prin urmare nu pot fi luate în considerare.

Referitor la pct. 3 din Referat, se precizează că noutatea, în sensul art. 10 din Legea 64/91 republicată este stabilit funcţie de stadiul cunoscut al tehnicii şi este stabilit în funcţie de conţinutul revendicărilor. Faptul că „proiectul geometric 3D al acestei cavităţi rezonante este original” este o simplă idee care nu este susţinută de un Raport de Documentare. De altfel, nu caracterul de noutate a fost motiv de respingere al acestei invenţii, ci faptul că nu ( este descrisă clar şi complet astfel încât o persoană de specialitate să o poată realiza.

În ceea ce priveşte pct. 5 din Referat în care se precizează că „Cercetarea are un grad de risc care în acest caz trebuie stimulat şi ca atare asumat”, este cert că nici pentru autorul Referatului nu este clar cum anume forma de tetroid revendicată duce la obţinerea de performanţe maxime în ceea ce priveşte amplificare cuantică.

Cât priveşte pct. 6 din Referat, nu se aduc precizări clare referitoare la factorul de calitate şi numai faptul că acesta se poate determina experimental. Pentru ca spaţiul tetroidului să funcţioneze ca amplificator laser, cavitatea respectivă trebuie să funcţioneze ca o cavitate rezonantă, caracterizată de un factor de calitate. Nu se vorbeşte nicăieri despre aceste lucruri, nici despre modul în care se realizează modularea factorului de calitate, dacă laserul funcţionează în impulsuri. Nu se explică în ce mod se asigură amplificarea semnalului în cavitate şi cum se asigură reacţia pozitivă în cavitate, pentru întreţinerea oscilaţiilor.

În concluzie recurenta a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile de brevetabilitate cu referire la dezvăluirea unei soluţii tehnice clară şi completă d.p.d.v, tehnic şi ştiinţific prevăzută de art.18 din Legea 64/91 republicată, motiv pentru care hotărârea atacată a fost dată cu interpretarea greşită a textului de lege şi a raportului întocmit de specialistul numit.

În ceea ce priveşte fondul litigiului recurentul a arătat, în ce priveşte susţinerea apelantului potrivit căreia există o neconcordanţă între Hotărârea de respingere nr. 6/068/30.06/2006 a Comisiei de Examinare”, şi 58/15.02.2007 a Comisiei de S., că aceste Hotărâri se referă la aceeaşi cerere de brevet de invenţie D. 2001-00864 din 27.07.2001 (a se vedea Hotărârea de respingere nr. 6/068/3 0.06/2006 şi Hotărârea Comisiei de S. 58/15.02.2007), şi că dintr-o eroare materială, din titlul invenţiei menţionat în Hotărârea Comisiei de S. a fost omisă sintagma „de M putere”.

Referitor la membrii Comisiei de Examinare şi de S., se arată că, în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991 republicată, art. 51(2) şi 55 alin 1 (b), Comisia de Examinare de specialitate este constituită pe domenii tehnice sau pe procedură de examinare iar Comisia de S. este alcătuită din unul până la 3 examinatori de specialitate cu minimum 5 ani vechime.

De asemenea, în motivele de apel apelantul face referire la o altă cerere de brevet de invenţie (a 2001 00690) care nu face obiectul prezentei acţiuni în instanţă care se referă la cererea de brevet nr. a 2001 00864. Având în vedere că d-l E. N. este şi solicitantul acestei cereri şi studiind conţinutul acesteia, recurenta a arătat că:

– pentru cererea a 2001 00690 s-a luat Hotărârea de Respingere 6/130 din 17.10.2006. La această hotărâre nici d-l E. N. şi nici succesorul său în drepturi nu a făcut contestaţie la OSIM în termenul legal, prin urmare această hotărâre a rămas definitivă.

– referitor la faptul că pentru această cerere (a 2001 00690- care menţionăm încă o dată că nu face obiectul prezentului Apel în instanţă) s-a acordat brevetul AU(…), s-a arătat că, în conformitate cu legislaţia din Australia, în această ţară nu se face examinarea de fond a invenţiilor, ci se publică brevetul aşa cum a fost depus de solicitant. referitor la faptul că din Raportul Internaţional de cercetare reiese că invenţia nu are material opozabil, vă transmitem anexat acest raport (ANEXA 1), care conţine şi observaţii referitoare la faptul că invenţia conţine elemente care nu au sens sau care sunt descrise haotic (a se vedea rândul 3 până la rândul 28 de la pag. 3 a acestui raport) şi că raportul de documentare s-a efectuat numai pe acele părţi ale descrierii care par să fie mai mult sau mai puţin concise şi care constituie numai o mică parte a soluţiei tehnice (a se vedea ultimul paragraf din pag. 3 a raportului de documentare internaţional). De asemenea menţionăm că şi cererea de brevet european care are ca prioritate D. a 2001 00690 ( care menţionăV1 încă o dată că nu face obiectul prezentului Apel în instanţă) a fost respinsă.

În concluzie, recurenta a precizat că nu înţelege motivele pentru care apelantul a adus în discuţie cererea de brevet a 2001 00690, având în vedere anterioritatea sa faţă de cererea contestată în instanţă şi faptul că, în conformitate cu art. 10(3) din Legea 64/91 repub1icată, poate deveni opozabilă pentru cererea contestată în instanţă (în situaţia în care s-ar depăşi problemele legate de art. 18 din Legea 64/91 republicată).

Referitor la sensul termenilor „energenţă” (de fapt emergenţă) şi „superizare”: această problemă a fost rezolvată în cadrul şedinţei de contestaţie şi nu a mai fost menţionată în motivarea Hotărârii de respingere a Comisiei de reexaminare.

În ceea ce priveşte aspectele de ordin tehnic pentru care cererea a 2001 00864 a fost respinsă atât de Comisia de Examinare cât şi de Comisia de S. a arătat că solicitantul nu a adus argumente tehnice care să rezolve problemele menţionate fie în cadrul examinării de fond, nerăspunzând la observaţiile OSIM, fie la problemele ridicate în cadrul şedinţei de contestaţie.

Astfel formularea prezentă în descrierea şi revendicările reformulate nu sunt susţinute cu argumente tehnice şi ştiinţifice, care să susţină funcţionarea dispozitivului conform invenţiei ca amplificator cuantic tridimensional în sensul nu sunt aduse argumente tehnice care să demonstreze că forma de tetroid revendicată duce la obţinerea de performanţe maxime în ceea ce priveşte amplificare cuantică. Nu este precizat în ce anume constă mediul din tetroid, nu este explicat cum apar interacţiile de tip multipol, procesele de ionizare şi polarizare şi care sete rolul lor şi nu se explică cu se asigură proprietăţile specifice radiaţiei laser în sistem „tridimensional”. De asemenea nu se precizează în ce anume constă „numărul foarte M de drumuri parcurse de unda incidentă”, şi cum anume sunt controlate multiplele fenomene de interacţie cuantică de D. care determină o amplificare a efectelor pe care le generează.

Recurenta a arătat în continuare că îşi menţine şi părerea că formulările prezente în descriere şi revendicări nu sunt susţinute cu argumente tehnice şi ştiinţifice, după criterii pe care fizica actuală să le admită. De exemplu, pentru a descrie funcţionarea sistemului se foloseşte următoarea formulare:

„Sistemul fizico-optic cuantic tridimensional fiind format dintr-o cavitate optică rezonantă simetrică cu n autofocalizări, n polarizări, n autoreglări, n ionizări şi n drumuri dus-întors, efectuate după toate direcţiile spaţiale posibile şi concomitent, prin toată masa mediului activ, excitând electronii întâlniţi în cale, determinându-se intrarea lor într-o stare cooperantă, stare care influenţează pozitiv performanţele obţinute ale sistemului. M. drumului parcurs astfel prin mediul activ devine practic infinită prin această metodă de parcurgere, lungimea mediului activ confundându-se cu lungimea drumului parcurs, transformându-l într-un mediu activ cu lungime infinită, mediu capabil să pună la dispoziţie o putere foarte M”.

Un alt exemplu: „Forma cavităţii optice rezonante şi implicit a mediului activ (mediu care de fapt umple această cavitate optică rezonantă), este aleasă astfel încât să fie superactivă, adică ea să fie capabilă să interacţioneze rapid cu D.le ce i se pot aplica, fie ele de natură electromagnetică, acustică sau mecanică”. Şi în continuare: „Deci în sistemul fizico-optic cuantic tridimensional avem interacţii de tip multipol şi prin urmare avem variaţii spaţiale ale D.lor care dau naştere armonicii de ordinul n şi la procese de ionizare şi polarizare sincrone, care se produc prin absorbţia rezonantă de fotoni.

Aceste procese inducând în sisteme fenomene de autoreglare şi haos „ordonat” la depăşirea unei valori critice”. O altă afirmaţie este greu de explicat din punct de vedere fizic: „electronii atomilor mediului se agită unii pe alţii să facă salturi calitative de pe un nivel pe altul”.

O parte din aceste observaţii se regăsesc şi în Raportul de Documentare internaţional de la PCT/S./0002 în care s-a invocat prioritatea D. a2001 00690, dar care cuprinde aceeaşi soluţie tehnică ca şi cererea aflată în discuţie.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.299-316 C.proc.civ, Legea nr. 64/1991 şi Regulamentul de aplicare a acesteia.

Intimatul E. E. N. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului.

În apărare intimatul a invocat excep?ia inadmisibilită?ii recursului pe motivul că este declarat de o persoană care nu are calitatea de a promova această cale de atac întrucât potrivit art. 61 din Legea nr. 64/1991, OSIM stă în procesele privind contestarea brevetelor numai pentru a înainta actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei, scop în care este citată, OSIM nefiind o veritabilă parte în proces şi pe cale de consecinţă, nu are calitatea de a declara căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată. Faţă de dispoziţiile legale menţionate intimatul a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a OSIM.

Pe fond intimatul a arătat că recursul este neîntemeiat privitor critica nemotivării hotărârii (art.304 pct. 7 C.proc.civ.) deoarece instanţa a expus în considerentele hotărârii motivaţiile care au determinat-o să se pronunţe în sensul admiterii apelului; recursul este inadmisibil privitor la critica încadrată la art. 304 pct. 9, deoarece în fapt se fac consideraţii asupra aprecierii probaţiunii administrate, ceea ce excede căii extraordinare a recursului, în urma abrogării pct. 10 a art. 304 C.proc.civ.; nici pe fondul analizei probelor recursul nu este întemeiat deoarece instanţa a constatat cu îndreptăţire că invenţia a fost dezvăluită astfel încât aceasta să poată fi realizată; privitor la cheltuielile de judecată, instanţa a procedat corect având în vedere că a efectuat cheltuieli cu purtarea acestui proces.

În recurs nu au fost administrate probe noi, conform art.305 C. proc.civ.

Analizând actele ?i lucrările dosarului prin raportare la motivele de apel ?i apărările intimatului, Curtea a constatat neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii recursului ?i fondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii recursului dedusă de către intimat din lipsa calităţii OSIM de a declara recurs întemeiată pe actualul art. 67 din Legea nr.64/1991, modificată potrivit căruia „(1) La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop.”

În speţă nu este vorba despre contestarea, în sens larg, de către un terţ a emiterii unui brevet de invenţie când fiind două interese contrarii doar aceste părţi sunt îndreptăţite să atace hotărârea judecătorească, ci obiectul prezentului litigiu este reprezentat de atacarea cu apel a hotărârii de reexaminare a OSIM, aceasta fiind singura îndreptăţită şi interesată totodată să atace decizia pronunţată şi să-şi formuleze apărări în susţinerea acestei hotărâri. Pentru aceste considerente OSIM are calitatea de a declara recurs în speţă.

Referitor la fondul recursului, Curtea a constatat fondat motivul întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.7 C.proc.civ., motivarea hotărârii neîndeplinind condiţiile art. 261 pct. 5 C.proc.civ, instanţa de apel nefăcând altceva decât să trimită la raportul specialistului în domeniul în cauză, fără a-şi argumenta această decizie, fără să răspundă concret de ce a considerat neîntemeiate argumentele intimatului. Motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.7 C.proc.civ., poate duce, conform art. 312 alin.3 la modificarea deciziei atacate, iar nu la casarea acesteia, pentru cazul în care se consideră că decizia este nelegală şi pe fond, în caz contrar instanţa de recurs putând suplini motivarea instanţei de fond.

Curtea a constatat fondate şi motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., având în vedere că prin Hotărârea de respingere nr. 6/068/30.06/2006 a Comisiei de Examinare”, menţinută prin hotărârea nr. 58/15.02.2007 a Comisiei de S., s-a respins cererea de brevet de invenţie D. 2001-00864 din 27.07.2001, întrucât soluţia tehnică ce face obiectul acestei cereri nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.18 alin.1 din Legea nr. 64/1991, republicată, potrivit căruia „(1)invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza”, „(3) revendicările definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie să fie clare, concise şi să fie susţinute de descrierea invenţiei”. O invenţie este suficient de clar dezvăluită dacă cererea de brevet conţine suficientă informaţie tehnică pentru a permite unei persoane de specialitate în domeniu ca, fără niciun aport inventiv, să realizeze invenţia aşa cum a fost ea revendicată şi dacă permite terţilor să înţeleagă contribuţia pe care invenţia revendicată o aduce la stadiul tehnicii.

Ţinând cont că instanţa de apel nu şi-a motivat conform cerinţelor art. 261 pct. 5 C.proc.civ., Curtea va trebui să suplinească această motivare analizând analizând concluziile referatul de susţinere ştiinţifică a invenţiei în cauză.

Sunt fondate criticile recurentului în sensul că autorul referatului recunoaşte că pentru cavitatea rezonantă, în jurul căreia se află întreaga soluţie tehnică, nu se cunoaşte modul de realizare, ci este doar posibil, ceea ce nu poate conduce la o descriere clară şi completă a invenţiei, că punctele 1 şi 4 din Referat se referă la date, explicitări care nu se regăsesc în descrierea invenţiei şi prin urmare nu pot fi luate în considerare, la pct. 5 din Referat se precizează că „Cercetarea are un grad de risc care în acest caz trebuie stimulat şi ca atare asumat”, rezultând că nici pentru autorul Referatului nu este clar cum anume forma de tetroid revendicată duce la obţinerea de performanţe maxime în ceea ce priveşte amplificare cuantică, prin pct. 6 din Referat, nu se aduc precizări clare referitoare la factorul de calitate ci numai faptul că acesta se poate determina experimental. Aşa cum corect susţine recurenta pentru ca spaţiul tetroidului să funcţioneze ca amplificator laser, cavitatea respectivă trebuie să funcţioneze ca o cavitate rezonantă, caracterizată de un factor de calitate, în cererea de brevet nevorbindu-se nicăieri despre aceste lucruri, nici despre modul în care se realizează modularea factorului de calitate, dacă laserul funcţionează în impulsuri. Nu se explică în ce mod se asigură amplificarea semnalului în cavitate şi cum se asigură reacţia pozitivă în cavitate, pentru întreţinerea oscilaţiilor.

Referitor la pct. 3 din Referat, noutatea nu a făcut obiectul analizei hotărârilor contestate în cauză, astfel că această concluzie este inutilă cauzei.

Intimatul nu a adus argumente tehnice care să rezolve problemele referitoare la aspectele de ordin tehnic fie în cadrul examinării de fond, nerăspunzând la observaţiile OSIM, fie la problemele ridicate în cadrul şedinţei de contestaţie, pentru ca formulările prezente în descriere şi revendicări să fie susţinute cu argumente tehnice şi ştiinţifice, după criterii pe care fizica actuală să le admită.

Ţinând cont că formulările prezentate în descrierea şi revendicările reformulate nu sunt susţinute cu argumente tehnice şi ştiinţifice, care să susţină funcţionarea dispozitivului conform invenţiei ca amplificator cuantic tridimensional Curtea a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile de brevetabilitate cu referire la dezvăluirea unei soluţii tehnice clară şi completă din punct de vedere tehnic şi ştiinţific astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza prevăzute de art.18 alin.1 din Legea 64/1991 republicată.

În consecinţă, în temeiul art.312 raportat la art.304 pct.7, 9 C.proc.civ., Curtea va admite recursul, va modifica în tot decizia recurată, va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge excepţia inadmisibilităţii recursului ca neîntemeiată.

Admite recursul formulat de recurentul-intimat OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI împotriva deciziei civile nr. 999 din 26.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i, Secţia a V-a Civilă în dosarul nr(…) în contradictoriu cu intimatul-apelant E. N. E..

Modifică în tot decizia recurată.

Respinge apelul ca nefondat.

Irevocabilă./Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.05.2009

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!