O.G. nr. 41 din 1998 2016-11-21T02:10:09-05:00

ORDONANŢA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora*) – Republicare

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1 -6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 -6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.

Art. 2

Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A.pentru persoane juridice:

a)50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b)20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c)20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;

B.pentru persoane fizice:

a)50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b)20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

Art. 3

(1)Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 şi 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.

(2)În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.

Art. 4

Cuantumul taxelor în lei, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la data de 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 octombrie a anului anterior.

Art. 5

(1)Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii.

(2)Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie a României la organizaţiile internaţionale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte.

Art. 6

Sumele ce se cuvin unor autorităţi internaţionale sau naţionale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecţie, în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanţi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităţi.

Art. 7

(1)Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă.

(2)Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.

(3)În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.

Art. 8

Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

  

CAPITOLUL II: Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale

SECŢIUNEA 1: Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie

Art. 9

Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia invenţiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10

(1)Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) şi b), pct. 18 şi la pct. 24-38 din anexa nr. 1.

(2)Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecţie.

Art. 11

(1)Taxele de menţinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării.

(2)Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. (1) taxa pentru menţinere în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.

(3)Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.

(4)Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteşte în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1.

(5)Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

(6)Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 12

Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 13

(1)Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.

(2)Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi certificatelor suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

(3)Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecţie se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv!

SECŢIUNEA 2: Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate

Art. 14

Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5 şi la pct. 6 lit. a) şi b) din anexa nr. 2.
Art. 16

Taxele pentru reînnoirea protecţiei modelelor de utilitate se plătesc odată cu taxa de menţinere în vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.
Art. 17

Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi modelelor de utilitate.

 

SECŢIUNEA 4: Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice

Art. 22

Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23

Pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.

Art. 24

(1)Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicaţiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecţiei, cu o majorare de 50%.

(2)Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicaţii geografice.

SECŢIUNEA 5: Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale

Art. 25

Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 26

(1)Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).

(2)Nu se aplică reducerile menţionate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 şi 8-17 din anexa nr. 5.

Art. 27

(1)Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani.

(2)Taxele menţionate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

SECŢIUNEA 6: Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare

Art. 28

Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 29

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 30

(1)Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.

(2)Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.

Art. 31

Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.

CAPITOLUL III: Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale

Art. 32

(1)Încasările în lei şi în valută, obţinute ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate.

(2)Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se varsă la bugetul de stat.

Art. 33

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aprobă de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 34

Disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se repartizează astfel:

a)o cotă de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă;

b)diferenţa se reportează şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se utilizează în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.

Art. 35

(1)Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2)Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

CAPITOLUL IV: Contravenţii şi sancţiuni

Art. 36

(1)Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei.

(2)Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

(3)Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 37

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 38

Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.

Art. 39

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o nouă hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci**), ca urmare a funcţionării acestuia în regim extrabugetar.

Art. 40

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 41

Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) şi Regula nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale contrare.

-****-

NOTĂ:

1.Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţie proprie a Legii nr. 381/2005:

„Art. III

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 43 şi anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.”

_______

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 26 februarie 1998 şi a fost modificată prin:

– Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002;

– Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006.

**) Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.

ANEXA Nr. 1: CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie ţi brevetele de invenţie

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M. 3 luni de la data înregistrării
a) pe suport hârtie 108 30
b) prin mijloace electronice 72 20
2 Publicarea cererii de brevet de invenţie după 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii revendicate 6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorităţii 180 50
3 Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data plăţii: în 3 luni de la data solicitării, din luna a 4-a şi până în luna a 30-a inclusiv de la data depozitului
a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 1.080 300
b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 18 5
c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 36 10
4 Tipărirea fasciculei de brevet (descriere, revendicări, desene) care nu depăşeşte 20 pagini şi eliberarea brevetului de invenţie 12 luni de la data publicării hotărârii de acordare 360 100
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
5 Publicarea cererii de brevet de invenţie
a) înainte de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii revendicate odată cu solicitarea publicării 360 100
b) după declasificarea informaţiei 3 luni de la data declasificării informaţiei 180 50
6 Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare: odată cu solicitarea
a) pentru o cerere naţională 360 100
b) pentru o cerere internaţională la care s-a deschis faza naţională 180 50
c) extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 1.080 300
7 Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data depozitului: 3 luni de la data depozitului
a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 1.800 500
b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 36 10
c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 54 15
8 Revendicarea unei priorităţi:
a) odată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
b) în cazul unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în România odată cu deschiderea fazei naţionale 180 50
c) după data înregistrării cererii de brevet de invenţie odată cu solicitarea 720 200
d) corectarea datelor referitoare la revendicarea priorităţii 4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naţionale 360 100
e) când cererea este depusă după expirarea dreptului de prioritate odată cu depunerea cererii de revendicare a priorităţii 1.080 300
f) în cazul unei cereri în care se revendică o prioritate internă 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
9 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului 72 20
10 Menţinerea unei cereri de brevet de invenţie la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe câte o perioadă de un an odată cu solicitarea pentru primul an şi, respectiv, cu o lună înainte pentru fiecare din anii următori 360 100
11 Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documentele de brevet odată cu depunerea cererii 180 50
12 Completarea cererii de brevet de invenţie:
a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi/sau a desenelor odată cu depunerea 36 10
b) depunerea traducerii în limba română odată cu depunerea 360 100
c) depunerea părţii lipsă a descrierii invenţiei, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet 4 luni de la data depunerii cereri de brevet 108 30
d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsă depuse odată cu depunerea cererii de retragere 72 20
13 Publicarea modificărilor aduse la o cerere de brevet de invenţie odată cu depunerea modificărilor 36 10
14 Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie: odată cu înregistrarea actului
a) transmiteri de drepturi 360 100
b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a) 144 40
c) modificări referitoare la: actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoană îndreptăţită, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc. 90 25
15 Transformarea unei cereri de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate 2 luni de la data înregistrării cererii de transformare 36 10
16 Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, copie odată cu înregistrarea solicitării 36 10
17 Publicarea unei corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare pagină odată cu înregistrarea solicitării 18 5
18 Prelungirea unui termen de procedură cu până la 3 luni odată cu înregistrarea solicitării 36 10
19 Înregistrarea cererii de repunere în termen odată cu înregistrarea cererii 180 50
20 Examinarea unei contestaţii odată cu depunerea contestaţiei 540 150
21 Examinarea unei cereri de revocare odată cu depunerea cererii 1.080 300
22 Revalidarea brevetului de invenţie, respectiv a brevetului de perfecţionare odată cu depunerea cererii de revalidare 1.080 300
23 Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, inclusiv a brevetului de perfecţionare, pentru fiecare an de protecţie conform art. 12
– anul 1 0 0
– anul 2 0 0
– anul 3 540 150
– anul 4 576 160
– anul 5 648 180
– anul 6 720 200
– anul 7 792 220
– anul 8 864 240
– anul 9 936 260
– anul 10 1.008 280
– anul 11 1.080 300
– anul 12 1.152 320
– anul 13 1.224 340
– anul 14 1.332 370
– anul 15 1.440 400
– anul 16 1.800 500
– anul 17 1.800 500
– anul 18 1.800 500
– anul 19 1.800 500
– anul 20 1.800 500
24 Înregistrarea şi examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicament sau produs de uz fitosanitar odată cu solicitarea 1.800 500
25 Menţinerea în vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecţie:
– anul 1 3.600 1.000
– anul 2 3.960 1.100
– anul 3 4.320 1.200
– anul 4 4.680 1.300
– anul 5 5.040 1.400
26 Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale odată cu deschiderea fazei naţionale 108 30
27 Publicarea traducerii în limba română a unei cereri internaţionale, pentru care s-a deschis faza naţională: odată cu solicitarea publicării
a) în termenul de publicare legal 180 50
b) înainte de expirarea termenului de publicare legal 288 80
28 Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T.
28.1. Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I. până în luna a 13-a de la data priorităţii 360 100
28.2. Taxa de înregistrare internaţională, conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o lună de la data depunerii cererii internaţionale cuantumul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentul de aplicare a P.C.T.
28.3. Taxa de documentare internaţională, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o lună de la data depunerii cererii internaţionale cuantumul publicat de Biroul Internaţional al O.M.P.I.
28.4. Depunerea ulterioară a traducerii cererii internaţionale într-o limbă acceptată de Administraţia însărcinată cu documentarea internaţională, conform regulilor 12.3(c)ii) şi (e) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 2 luni de la data depunerii cererii internaţionale contravaloarea în lei 25% din cuantumul prevăzut la pct. 28.2.
28.5. Taxa suplimentară, conform Regulamentului de aplicare a P.C.T., pentru depăşirea termenului de plată a fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3. o lună de la data notificării 50% din cuantumul prevăzut la pct. 28.1.-28.3.
29 Publicarea traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea traducerii 216 60
30 Publicarea unei versiuni corectate a traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea versiunii corectate 108 30
31 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european cu efecte în România, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:
a) în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a menţiunii eliberării brevetului 360 100
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicării de către O.E.B. a menţiunii eliberării brevetului european 720 200
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
32 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european menţinut aşa cum a fost modificat în urma procedurii de opoziţie la O.E.B., care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:
a) în termen de 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a menţiunii de modificare a brevetului 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată 180 50
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de ia lit. a) 6 luni de la data publicării de către O.E.B. menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată 360 100
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
33 Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european în cerere de brevet naţional, pentru fiecare ţară 3 luni de la data la care cererea europeană este considerată retrasă 180 50
34 Înregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european 2 luni de la înregistrarea cererii 108 30
35 Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul european odată cu înregistrarea documentului 360 100
36 Publicarea traducerii corectate a fascicutei de brevet european cu efecte în România la data depunerii 72 20
37 Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european în România odată cu înregistrarea cererii 36 10
38 Publicarea unei corecturi privind conţinutul paginii de capăt a brevetului european pentru înlăturarea erorilor datorate titularului odată cu înregistrarea solicitării 18 5

*) Numerele curente 4 şi 37 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

(la data 19-apr-2007 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 28/2007 )

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)

Cuantumul

(euro)

4. Publicarea şi tipărirea brevetului de invenţie (descriere, revendicări şi desene care nu depăşesc 20 de pagini), precum şi eliberarea acestuia 4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului 360 100
…………………………………………………………………………………………………………………………….
37. Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european în România 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizaţia Europeană a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european 36 10

 

 ANEXA Nr. 2: CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile şl certificatele de înregistrare de model de utilitate

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul
(lei) (euro)
1. Depunerea cererii de model de utilitate două luni de la data depunerii
a) pe suport hârtie 108 30
b) prin mijloace electronice 72 20
2. Deschiderea întârziată a fazei naţionale două luni de la data expirării termenului de 30 de luni de la data priorităţii revendicate în cererea internaţională 324 90
3. Întocmirea şi publicarea unui raport de documentare două luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către un terţ 360 100
4. Conversia unei cereri de model de utilitate într-o cerere de brevet de invenţie două luni de la data depunerii cererii de conversie 36 10
5. Publicarea modelului de utilitate (descriere, revendicări, desene însoţite de raportul de documentare, care nu depăşesc 20 de pagini), eliberarea certificatului de model de utilitate şi menţinerea în vigoare a modelului pentru primii 6 ani de protecţie două luni de la data transmiterii către solicitant a raportului de documentare 1.440 400
– pentru fiecare pagină în plus 18 5
6. a) Reînnoirea protecţiei pentru anii 7-8 până la începerea perioadei de protecţie 720 200
b) Reînnoirea protecţiei pentru anii 9-10 până la începerea perioadei de protecţie 1.080 300

 

ANEXA Nr. 4: CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective şi de certificare odată cu depunerea cererii 36 10
2 Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului naţional reglementar o lună de la data constituirii depozitului naţional reglementar
– alb-negru 108 30
– color 360 100
3 3.1. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale: 3 luni de la data depunerii cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru 396 110
– color 684 190
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii 180 50
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 108 30
3.2. Reînnoirea unei mărci individuale: odată cu depunerea cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru 432 120
– color 720 200
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii 180 50
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 108 30
4 4.1. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective şi de certificare: 3 luni de la data depunerii cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru 1.404 390
– color 1.764 490
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii 252 70
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 216 60
4.2. Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare: odată cu depunerea cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru 1.440 400
– color 1.800 500
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii 216 60
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 216 60
5 Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs
6 Depunerea documentelor de invocare a priorităţii odată cu depunerea cererii 180 50
3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii 720 200
7 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu solicitarea eliberării certificatului 108 30
8 Eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 3 luni de la data publicării mărcii 180 50
9 Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii de reînnoire a înregistrării mărcii 180 50
10 Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii 180 50
11 Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare sau de reînoire a mărcii de la O.S.I.M. la Biroul Internaţional al O.M.P.I. odată cu depunerea cererii pentru o clasă de produs/serviciu 252 70
– pentru Fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu 108 30
12 Transmiterea la O.M.P.I. a modificării de titular şi/sau a schimbării de adresă odată cu depunerea cererii 108 30
13 Examinarea unei opoziţii la înregistrarea unei mărci odată cu depunerea cererii de opoziţie
pentru o clasă de produs/serviciu 216 60
pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu 108 30
14 Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărcii odată cu cererea de acordare a fiecărui termen suplimentar de 3 luni 36 10
15 Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a mărcii 3 luni de la data solicitării divizării cererii 180 50
16 Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii 3 luni de la data depunerii cererii 108 30
17 a) Examinarea unei contestaţii a solicitantului împotriva unei decizii de respingere sau admitere parţială odată cu depunerea contestaţiei 540 150
b) Examinarea unei contestaţii împotriva unei decizii a comisiei de examinare opoziţii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi odată cu depunerea contestaţiei 900 250
18 Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a mărcii odată cu depunerea cererii de înscriere a modificării
a) transmitere de drepturi 360 100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului 90 25
c) rezilierea actelor de la lit. a) 144 40
d) introducerea mandatarului în procedură după depunerea cererii, pe cale naţională sau pe cale internaţională 90 25
e) orice alte modificări pentru care Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, nu prevede explicit scutiri de taxe 90 25
19 Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte legate de situaţia juridică a unei mărci odată cu depunerea solicitării 36 10
20 Înregistrarea unei indicaţii geografice odată cu depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice 1.440 400
21 Eliberarea certificatului de înregistrare a unei indicaţii geografice 2 luni de la data publicării indicaţiei geografice în B.O.P.I. 180 50
22 Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicaţii geografice odată cu depunerea cererii de reînnoire 1.440 400
23 Reclasificarea listei de produse pentru care se solicită înregistrarea unei indicaţii geografice odată cu depunerea cererii 108 30

 

ANEXA Nr. 5: CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii în Registrul naţional al cererilor depuse: odată cu depunerea cererii
a) pentru primul desen/model 108 30
b) pentru flecare desen/model suplimentar 36 10
2 Publicarea desenului sau modelului: o lună de la depunerea cererii
a) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), alb-negru 72 20
b) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), în culori 360 100
c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte) 36 10
3 Amânarea publicării odată cu depunerea cererii 72 20
4 Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii 72 20
5 Examinarea cererii de înregistrare o lună de la publicarea cererii
a) pentru primul desen/model 180 50
b) pentru fiecare desen/model suplimentar 36 10
6 Eliberarea certificatului de înregistrare: o lună de la comunicarea hotărârii de admitere
a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
b) pentru 21-50 desene/modele 108 30
c) pentru 51-100 desene/modele 180 50
7 Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioada de protecţie de 5 ani o lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioada de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de protecţie de 5 ani
a) pentru 1-20 desene/modele 360 100
b) pentru 21-50 desene/modele 450 125
c) pentru 51-100 desene/modele 540 150
8 Eliberarea certificatului de reînnoire odată cu depunerea cererii
a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
b) pentru 21-50 desene/modele 90 25
c) pentru 51-100 desene/modele 108 30
9 Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 ani până la începerea următoarei perioade de protecţie
a) pentru 1-20 desene/modele 100
b) pentru 21-50 desene/modele 125
c) pentru 51-100 desene/modele 150
10 Eliberarea certificatului de prioritate 30
11 Examinarea unei contestaţii 150
12 Examinarea unei opoziţii la înregistrarea desenului/modelului 30
13 Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului 100
14 Înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:
a) transmitere de drepturi 30
b) modificări cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/titularului şi mandatarului 10
c) rezilierea actelor de la lit. a) 10
15 Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, copii certificate, extras din registru odată cu înregistrarea solicitării 36 10
16 Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare/reînnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I. odată cu cererea
a) pentru primul model 288 80
b) pentru modelele următoare 72 20
17 Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 de zile odată cu cererea 36 10

 

ANEXA Nr. 6: CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare

Nr. crt. Obiectul plăţii Termenul de plata Cuantumul Cuantumul (euro)
1 Depunerea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 108 30
2 Examinarea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 360 100
3 Înregistrarea unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 108 300
4 Publicarea înregistrării unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 54 15
5 Eliberarea unui certificat de înregistrare odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 54 15
6 Examinarea unei contestaţii odată cu depunerea contestaţiei 360 100
7 înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: odată cu înregistrarea solicitării
a) transmitere de drepturi 360 100
b) alte modificări 90 25
8 Consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementar odată cu înregistrarea solicitării 36 10
9 Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor odată cu înregistrarea solicitării 36 10

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 959 din data de 29 noiembrie 2006

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!