Directiva nr. 98/71/CE din 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale 2016-11-21T02:10:05-05:00

DIRECTIVA 98/71/CE din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale

 

Actualizata 08.03.2016.

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 345, 23.12.1993, p. 14 şi JO C 142, 14.5.1996, p. 7.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

(2)JO C 388, 31.12.1994, p. 9 şi JO C 110, 2.5.1995, p. 12.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat (3), în lumina proiectului comun aprobat de către Comitetul de Conciliere la 29 iulie 1998,

(3)Avizul Parlamentului European din 12 octombrie 1995 (JO C 287, 30.10.1995, p. 157), Poziţia comună a Consiliului din 17 iunie 1997 (JO C 237, 4.8.1997, p. 1), Decizia Parlamentului European din 22 octombrie 1997 (JO C 339, 10.11.1997, p. 52). Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 1998. Decizia Consiliului din 24 septembrie 1998.

(1)Întrucât obiectivele Comunităţii, astfel cum sunt stabilite în tratat, includ crearea bazelor unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, stimularea unor relaţii mai strânse între statele membre ale Comunităţii şi asigurarea progresului economic şi social al ţărilor din Comunitate printr-o acţiune comună menită să elimine barierele care divizează Europa; întrucât, în acest scop, tratatul prevede instituirea unei pieţe interne caracterizate prin eliminarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor, precum şi instituirea unui sistem care să împiedice denaturarea concurenţei pe piaţa internă; întrucât apropierea legislaţiilor statelor membre privind protecţia juridică a desenelor industriale ar constitui un pas înainte în direcţia acestor obiective;

(2)Întrucât diferenţele în privinţa protecţiei juridice a desenelor industriale oferite prin legislaţiile statelor membre afectează direct instituirea şi funcţionarea pieţei interne în privinţa produselor care încorporează desene sau modele industriale; întrucât aceste diferenţe pot denatura concurenţa pe piaţa internă;

(3)Întrucât, pentru o funcţionare fără sincope a pieţei interne, este, aşadar, necesar să se alinieze legislaţiile privind protecţia desenelor şi modelelor industriale din statele membre;

(4)Întrucât în realizarea acestui lucru este important să se ţină cont de soluţiile şi de avantajele pe care sistemul comunitar privind modelele şi desenele industriale le poate furniza întreprinderilor care doresc să dobândească drepturi asupra unui desen sau model industrial;

(5)Întrucât nu este necesar să se întreprindă o apropiere completă a legislaţiilor privind desenele şi modelele industriale din statele membre, fiind suficientă o apropiere limitată la acele dispoziţii de drept intern care aduc directă atingere funcţionării pieţei interne; întrucât dispoziţiile privind sancţiunile, căile de atac şi punerea în aplicare ar trebui rezervate dreptului intern; întrucât obiectivele acestei apropieri limitate nu pot fi realizate corespunzător dacă statele membre acţionează individual;

(6)Întrucât ar trebui, aşadar, ca statele membre să dispună în continuare de libertatea de a stabili dispoziţiile procedurale privind înregistrarea, reînnoirea şi anularea drepturilor asupra desenului sau modelului industrial, precum şi dispoziţiile privind efectele nulităţii dreptului;

(7)Întrucât prezenta directivă nu exclude aplicarea, în cazul desenelor sau modelelor industriale, a dreptului intern sau comunitar care asigură o protecţie diferită de cea dobândită prin înregistrarea sau publicarea ca desen sau model industrial, cum este legislaţia privind desenele industriale neînregistrate, mărcile comerciale, brevetele şi machetele utilitare, concurenţa neloială sau răspunderea civilă;

(8)Întrucât, în absenţa armonizării legislaţiei privind drepturile de autor, este important să se stabilească principiul protecţiei cumulate conform legislaţiei specifice privind protecţia desenelor industriale şi conform legislaţiei privind drepturile de autor, lăsându-se în acelaşi timp statelor membre libertatea de a stabili extensia protecţiei conferite de dreptul de autor şi condiţiile în care se conferă această protecţie;

(9)Întrucât atingerea obiectivelor pieţei interne necesită ca, în toate statele membre, condiţiile de înregistrare pentru dobândirea unui drept asupra unui desen sau model industrial să fie identice; întrucât, în acest scop, este necesar să se dea o definiţie unitară noţiunilor de desen industrial şi de model industrial, precum şi cerinţelor referitoare la noutate şi la caracterul individual care trebuie îndeplinite de către desenul sau modelul industrial înregistrat;

(10)întrucât, pentru a facilita libera circulaţie a mărfurilor, este esenţial să se asigure în principiu faptul că înregistrarea unui desen sau model industrial conferă titularului o protecţie echivalentă în toate statele membre;

(11)întrucât protecţia conferită titularului prin înregistrare poartă asupra caracteristicilor unui desen sau model industrial al unui produs sau al unei părţi a acestuia care sunt reprezentate vizibil în cererea de înregistrare şi făcute publice prin publicare sau prin consultarea dosarului aferent;

(12)întrucât protecţia nu ar trebui să fie extinsă asupra acelor piese componente care nu sunt vizibile în timpul utilizării în condiţii normale a unui produs sau asupra acelor caracteristici ale piesei componente care nu sunt vizibile când se montează piesa sau care nu pot îndeplini ele însele cerinţele referitoare la noutate şi caracterul individual; întrucât caracteristicile desenului sau modelului industrial care sunt excluse de la protecţie din aceste motive nu ar trebui să fie luate în considerare pentru a se aprecia dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului industrial îndeplinesc cerinţele necesare de protecţie;

(13)întrucât aprecierea caracterului individual al unui desen sau model industrial, mai exact dacă acel desen industrial are sau nu un astfel de caracter, trebuie să se bazeze pe impresia generală pe care vederea desenului industrial o produce asupra unui utilizator informat, mai exact dacă această impresie diferă clar de cea produsă asupra utilizatorului respectiv de ansamblul existent al desenului industrial, având în vedere natura produsului căruia i se aplică desenul industrial sau în care este acesta încorporat, în special sectorul industrial căruia îi aparţine şi gradul de libertate de care dispune proiectantul în dezvoltarea desenului industrial;

(14)întrucât inovaţia tehnologică nu trebuie să fie stânjenită prin acordarea protecţiei ca desene sau modele industriale unor caracteristici determinate exclusiv de funcţia tehnică; întrucât se subînţelege că acest lucru nu implică faptul că un desen sau model industrial trebuie să prezinte caracteristici estetice; întrucât interoperabilitatea dintre produsele diverşilor producători nu ar trebui să fie nici ea stânjenită prin extinderea protecţiei asupra desenelor sau modelelor industriale ale armăturilor mecanice; întrucât caracteristicile unui desen sau model industrial, care sunt excluse de la protecţie datorită acestor motive, nu ar trebui să fie luate în considerare pentru a se aprecia dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului industrial îndeplinesc condiţiile necesare pentru acordarea protecţiei;

(15)întrucât armăturile mecanice ale produselor modulare pot totuşi să constituie un element important al caracteristicilor inovatoare ale produselor modulare şi să prezinte o valoare comercială majoră şi, prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare pentru a fi protejate;

(16)întrucât înregistrarea unui desen sau model industrial nu conferă nici un drept în cazul în care desenul sau modelul respectiv este contrar moralei sau ordinii publice; întrucât prin prezenta directivă nu se realizează armonizarea conceptelor naţionale privind morala şi ordinea publică;

(17)întrucât, pentru funcţionarea normală a pieţei interne, este important să fie unificată durata perioadei de protecţie conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial;

(18)întrucât dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere aplicării regulilor concurenţei prevăzute la articolele 85 şi 86 din tratat;

(19)întrucât rapida adoptare a prezentei directive a devenit o urgenţă pentru mai multe sectoare industriale; întrucât, în stadiul actual, nu se poate realiza o apropiere de ansamblu a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea desenelor sau modelelor industriale protejate pentru repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia, când produsul care încorporează desenul sau modelul industrial sau căruia i se aplică desenul sau modelul industrial constituie parte componentă a unui produs complex de al cărui aspect este dependent desenul sau modelul protejat; întrucât lipsa apropierii de ansamblu a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea desenelor sau modelelor industriale protejate pentru efectuarea unor astfel de reparaţii ale unui produs complex nu trebuie să constituie un obstacol în calea apropierii celorlalte dispoziţii de drept intern privind desenele sau modelele industriale, care aduc directă atingere funcţionării pieţei interne; întrucât, din acest motiv, statele membre ar trebui, între timp, să menţină în vigoare orice dispoziţii care sunt conforme cu tratatul în ceea ce priveşte utilizarea desenului sau modelului industrial al unei piese componente folosite pentru repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia sau să introducă noi dispoziţii privind o astfel de utilizare, scopul acestor dispoziţii fiind doar acela de a liberaliza piaţa pentru astfel de piese; întrucât acelor state membre care, la data intrării în vigoare a prezentei directive, nu dispun de dispoziţii care să protejeze desenele sau modelele industriale ale părţilor componente nu li se cere să introducă un sistem de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pentru astfel de piese; întrucât, după trei ani de la data transpunerii, Comisia ar trebui să prezinte o analiză a efectelor dispoziţiilor prezentei directive asupra industriei, consumatorilor, concurenţei şi funcţionării pieţei interne în cadrul Comunităţii; întrucât, în ceea ce priveşte piesele componente ale produselor complexe, analiza ar trebui să aibă în vedere în primul rând o armonizare pe baza posibilelor opţiuni, inclusiv un sistem de remunerare şi un termen limită pentru perioada de exclusivitate; întrucât, după cel mult un an de la prezentarea analizei sale şi după consultarea celor mai afectate părţi, Comisia ar trebui să propună Parlamentului şi Consiliului European modificările care urmează a fi aduse prezentei directive pentru realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte piesele componente ale produselor complexe, precum şi orice alte modificări pe care le consideră necesare;

(20)întrucât dispoziţia tranzitorie prevăzută la articolul 14 privind desenul sau modelul industrial al unei piese utilizate pentru repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia nu trebuie, în nici un caz, să fie interpretată ca reprezentând un obstacol în calea liberei circulaţii a unui produs reprezentând o astfel de piesă;

(21)întrucât motivele materiale de refuz de înregistrare a cererii în statele membre în care se prevede supunerea cererilor de înregistrare unei examinări preliminare şi motivele materiale de anulare a înregistrării desenului sau modelului industrial în toate statele membre trebuie să fie enumerate exhaustiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

-****-

Art. 1: Definiţii

În înţelesul prezentei directive:

a)„desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, rezultat, în special, din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii şi/sau materialelor şi/sau ornamentaţiei produsului în sine;

b)„produs” înseamnă orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice şi caractere tipografice, cu excepţia programelor de calculator;

c)„produs complex” înseamnă un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului.

Art. 2: Domeniul de aplicare

(1)Prezenta directivă se aplică pentru:

a)înregistrările de desene sau modele industriale la oficiile centrale pentru proprietatea industrială din statele membre;

b)înregistrările de desene sau modele industriale la Biroul pentru desene şi modele industriale din Benelux;

c)înregistrările de desene sau modele industriale realizate în temeiul unui acord internaţional care îşi produce efectele într-un stat membru;

d)cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale prevăzute la literele (a), (b) şi (c).

(2)În înţelesul prezentei directive, înregistrarea unui desen sau model industrial cuprinde publicarea ulterioară realizării depozitului desenului sau modelului industrial la oficiul pentru proprietate industrială din statul membru pe teritoriul căruia o astfel de publicare are ca efect existenţa unor drepturi asupra desenului sau modelului industrial.

Art. 3: Cerinţe privind protecţia

(1)Statele membre protejează desenele şi modelele industriale prin înregistrare şi conferă titularilor acestora drepturi exclusive în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.

(2)Protecţia unui desen sau model industrial prin înregistrare nu este asigurată decât în măsura în care acesta este nou şi are un caracter individual.

(3)Un desen sau model industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs care constituie o piesă componentă a unui produs complex nu este considerat ca fiind nou şi ca prezentând caracter individual decât dacă:

a)piesa componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe parcursul utilizării normale a acestuia din urmă;

b)acele caracteristici vizibile ale piesei componente îndeplinesc prin ele însele cerinţele privind noutatea şi caracterul individual.

(4)„Utilizare normală” înseamnă, în înţelesul alineatului (3) litera (a), utilizarea de către beneficiar, cu excepţia întreţinerii, lucrărilor de service sau de reparaţii.

Art. 4: Noutatea

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă la data depunerii cererii de înregistrare sau la data dobândirii priorităţii, în cazul în care aceasta este revendicată, nici un alt desen sau model industrial identic nu a fost făcut public. Desenele sau modelele industriale sunt considerate identice în cazul în care caracteristicile lor sunt diferite doar în privinţa unor detalii nesemnificative.

Art. 5: Caracterul individual

(1)Un desen sau model industrial este considerat ca având caracter individual dacă impresia generală pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia generală produsă asupra unui astfel de utilizator de orice desen sau model industrial care a fost făcut public înainte de data înaintării cererii de înregistrare sau, dacă se revendică prioritatea, înainte de data dobândirii acesteia.

(2)La evaluarea caracterului individual, trebuie să se ia în considerare gradul de libertate al autorului în elaborarea desenului sau modelului industrial.

Art. 6: Dezvăluirea

(1)În sensul aplicării articolelor 4 şi 5, se consideră că un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat ulterior înregistrării sau în alt mod, sau expus, utilizat în comerţ sau dezvăluit în alt mod, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Comunităţii înainte de data înaintării cererii de înregistrare sau, dacă este revendicată prioritatea, înainte de data dobândirii acesteia. Cu toate acestea, nu se consideră că desenul sau modelul industrial a fost făcut public în situaţia în care a fost dezvăluit unui terţ în condiţii explicite sau implicite de confidenţialitate.

(2)În sensul aplicării articolelor 4 şi 5, publicitatea este luată în considerare numai dacă desenul sau modelul industrial pentru care este revendicată protecţia în temeiul unui titlu de protecţie dintr-un stat membru a fost făcut public:

a)de către autor, un având-cauză al acestuia sau un terţ, ca rezultat al informaţiilor furnizate sau al actelor întreprinse de către autor sau de către avândul-cauză al acestuia;

b)pe parcursul perioadei de 12 luni premergătoare datei înaintării cererii de înregistrare sau a datei priorităţii, dacă este revendicată prioritatea.

(3)Alineatul (2) se aplică şi în cazul în care desenul sau modelul industrial a fost făcut public ca urmare a unui abuz în raport cu autorul sau cu succesorul în drepturi al acestuia.

Art. 7: Desene sau modele industriale determinate de funcţia tehnică şi desene sau modele industriale de interconexiuni

(1)Înregistrarea unui desen sau model industrial nu conferă drepturi asupra caracteristicilor privind aspectul unui produs, care sunt determinate exclusiv de funcţia tehnică a acestuia.

(2)Înregistrarea unui desen sau model industrial nu conferă drepturi asupra caracteristicilor privind aspectul unui produs care trebuie reproduse în mod necesar în forma şi dimensiunile lor exacte pentru a permite produsului în care este încorporat desenul sau modelul industrial sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic sau amplasat în, în jurul sau pe un alt produs astfel încât fiecare produs să îşi poată îndeplini funcţia proprie.

(3)Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (2), înregistrarea conferă drepturi asupra unui desen sau model industrial care îndeplineşte condiţiile stabilite la articolele 4 şi 5 şi al cărui scop este acela de a permite asamblări sau conexiuni multiple între produse interschimbabile în cadrul unui sistem modular.

Art. 8: Desene sau modele industriale care contravin moralei sau ordinii publice

Înregistrarea unui desen sau model industrial nu conferă nici un drept atunci când desenul sau modelul contravine moralei sau ordinii publice.

Art. 9: Domeniul de aplicare a protecţiei

(1)Domeniul de aplicare a protecţiei conferite prin înregistrarea unui desen sau model industrial include orice desen şi model industrial care nu produce utilizatorului avizat o impresie generală diferită.

(2)Pentru aprecierea domeniului de aplicare a protecţiei, se ţine cont de gradul de libertate a autorului în elaborarea proiectului său.

Art. 10: Durata protecţiei

Prin înregistrare, desenul sau modelul industrial care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) este protejat pentru una sau mai multe perioade de cinci ani începând de la data înregistrării cererii de înregistrare. Titularul dreptului va putea să ceară prelungirea duratei de protecţie pentru una sau mai multe perioade de cinci ani, până la cel mult 25 de ani de la data înregistrării cererii.

Art. 11: Anularea sau refuzul înregistrării

(1)Se refuză înregistrarea cererii sau, în cazul în care înregistrarea a fost deja făcută, aceasta se anulează, în oricare dintre următoarele situaţii:

a)dacă desenul sau modelul industrial nu corespunde definiţiei prevăzute la articolul 1 litera (a);

b)dacă desenul sau modelul industrial nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolele 3-8;

c)dacă solicitantul sau titularul nu are dreptul la acesta conform legislaţiei din statul membru respectiv;

d)dacă desenul sau modelul industrial este în conflict cu un desen sau model industrial anterior care a fost făcut public după data înregistrării cererii sau după data dobândirii priorităţii, în cazul în care a fost revendicată prioritatea, şi care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar sau prin cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, prin înregistrarea unui desen sau model în statul membru în cauză sau cererea privind acordarea unui astfel de drept.

(2)Orice stat membru poate să prevadă refuzul înregistrării unui desen sau model industrial sau, în cazul în care desenul sau modelul a fost înregistrat, anularea înregistrării, în oricare dintre următoarele situaţii:

a)dacă într-un desen sau model industrial ulterior este utilizat un semn distinctiv, iar legislaţia comunitară sau legislaţia statului membru în cauză care reglementează respectivul semn conferă titularului dreptul de a interzice o astfel de utilizare;

b)dacă desenul sau modelul industrial constituie o utilizare neautorizată a unei lucrări protejate în temeiul legii dreptului de autor din statul membru în cauză;

c)dacă desenul sau modelul industrial constituie o utilizare necorespunzătoare a oricăruia dintre elementele prezentate la articolul 6 litera (b) din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau a semnelor, emblemelor sau ecusoanelor, altele decât cele cuprinse în articolul 6 litera (b) din convenţia menţionată anterior, care sunt de interes public deosebit în statul membru în cauză.

(3)Motivul prevăzut la alineatul (1) litera (c) poate fi invocat doar de către titularul dreptului asupra desenului sau modelului industrial conform legislaţiei statului membru în cauză.

(4)Motivele prevăzute la alineatul (1) litera (d) şi alineatul (2) literele (a) şi (b) pot fi invocate doar de către solicitant sau de titularul dreptului litigios.

(5)Motivul prevăzut la alineatul (2) litera (c) poate fi invocat doar de către persoana sau entitatea afectată de utilizare.

(6)Alineatele (4) şi (5) nu aduc atingere posibilităţii statelor membre de a prevedea faptul că motivele prevăzute la alineatul (1) litera (d) şi alineatul (2) litera (c) pot fi invocate şi de către autoritatea competentă a statului membru în cauză din proprie iniţiativă.

(7)Când unui desen sau model industrial i s-a refuzat înregistrarea sau înregistrarea a fost anulată în temeiul alineatului (1) litera (b) sau al alineatului (2), desenul sau modelul industrial poate fi înregistrat sau înregistrarea deja efectuată poate fi menţinută într-o formă modificată, dacă în acea formă condiţiile privind acordarea protecţiei sunt îndeplinite şi identitatea desenului sau modelului industrial este păstrată. Prin înregistrarea sau menţinerea într-o formă modificată se înţelege înregistrarea însoţită de o renunţare parţială din partea titularului desenului sau modelului industrial sau de înscrierea în Registrul de desene şi modele industriale a hotărârii judecătoreşti prin care se pronunţă nulitatea parţială a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.

(8)Prin derogare de la alineatele (1)-(7), orice stat membru poate să prevadă că motivele de refuz de înregistrare sau de anulare a unei înregistrări, valabile în statul membru respectiv înainte de data intrării în vigoare a dispoziţiilor necesare pentru transpunerea prezentei directive, sunt aplicabile cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale care au fost înregistrate anterior datei respective, precum şi înregistrărilor aferente lor.

(9)Anularea înregistrării unui desen sau model industrial poate fi pronunţată chiar după stingerea dreptului sau după renunţarea la acel drept.

Art. 12: Drepturile conferite prin înregistrare

(1)Înregistrarea unui desen sau model industrial conferă titularului un drept exclusiv de exploatare şi un drept de a interzice terţilor utilizarea desenului sau modelului industrial fără consimţământul său. Această utilizare trebuie să includă în special fabricarea, oferirea spre vânzare, introducerea pe piaţă, importul, exportul sau utilizarea unui produs în care este încorporat desenul sau modelul industrial sau căruia i se aplică acesta, sau stocarea unui astfel de produs în scopurile menţionate.

(2)În cazul în care, conform legislaţiei unui stat membru, actele prevăzute la alineatul (1) nu au putut fi împiedicate înainte de data intrării în vigoare a dispoziţiilor necesare, în conformitate cu prezenta directivă, drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial nu pot fi invocate pentru a se împiedica continuarea unor astfel de acte de către persoana care le-a iniţiat anterior datei respective.

Art. 13: Limitele drepturilor conferite prin înregistrare

(1)Drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial nu se exercită în privinţa:

a)actelor efectuate în scop personal şi necomercial;

b)activităţilor efectuate în scopuri experimentale;

c)activităţilor de reproducere în scopul citării sau predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului industrial şi ca sursa să fie menţionată.

(2)În plus, drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial nu se exercită în privinţa:

a)echipamentului aflat la bordul navelor maritime şi aeriene înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul statului membru în cauză;

b)importului în statul membru în cauză a pieselor de schimb şi accesoriilor în scopul reparării acestor nave;

c)execuţiei reparaţiilor la aceste nave.

Art. 14: Dispoziţie tranzitorie

Până la data adoptării modificărilor prezentei directive, la propunerea Comisiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 18, statele membre menţin în vigoare dispoziţiile legale existente privind utilizarea desenului sau modelului industrial al unei piese utilizate în scopul efectuării de reparaţii la un produs complex pentru a i se reda acestuia aspectul iniţial şi nu aduc modificări acestor dispoziţii decât dacă scopul este acela de a liberaliza piaţa acestor piese.

Art. 15: Încetarea drepturilor

Drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial nu trebuie să se extindă asupra activităţilor privind un produs în care este încorporat sau căruia i se aplică un desen sau model industrial care intră în domeniul de aplicare a protecţiei, atunci când produsul a fost introdus pe piaţa comunitară de către titularul dreptului conferit prin înregistrare sau cu consimţământul acestuia.

Art. 16: Relaţia cu alte forme de protecţie

Dispoziţiile prezentei directive nu trebuie să aducă atingere nici uneia dintre dispoziţiile legislaţiei comunitare sau ale legislaţiei statului membru în cauză cu privire la desenele sau modelele industriale neînregistrate, mărcile comerciale şi alte semne distinctive, brevetele şi machetele utilitare, caracterele tipografice, răspunderea civilă sau concurenţa neloială.

Art. 17: Relaţia cu dreptul de autor

Desenul sau modelul industrial care face obiectul înregistrării pentru sau într-un stat membru, în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive, se bucură deopotrivă de protecţia acordată în temeiul legislaţiei privind dreptul de autor din statul respective începând cu data la care desenul sau modelul industrial a fost creat sau stabilit sub orice formă. Domeniul de aplicare a acestei protecţii şi condiţiile în care este acordată, inclusiv nivelul de originalitate necesar, sunt stabilite de fiecare stat membru.

Art. 18: Revizuirea

La trei ani de la data punerii în aplicare prevăzute la articolul 19, Comisia prezintă o analiză a efectelor dispoziţiilor prezentei directive pentru industria comunitară, în special sectoarele industriale cele mai afectate, mai ales fabricanţii de produse complexe şi piese componente, pentru consumatorii comunitari, pentru concurenţa comunitară şi pentru funcţionarea pieţei interne. După cel mult un an, Comisia propune Parlamentului European şi Consiliului modificările care trebuie operate în prezenta directivă pentru realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte piesele componente ale produselor complexe, precum şi orice alte modificări pe care le consideră necesare în temeiul consultărilor cu părţile cele mai afectate.

Art. 19: Punerea în aplicare

(1)Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 28 octombrie 2001.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispoziţiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Art. 20: Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Art. 21: Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

-****-

Adoptată la Luxemburg, 13 octombrie 1998.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!