Directiva nr. 96/9/CE din 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date 2016-11-21T02:10:05-05:00

DIRECTIVA 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date

 

Actualizata 08.03.2016.

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolul 66 şi articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 156, 23.6.1992, p. 4, şi JO C 308, 15.11.1993, p. 1.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

(2)JO C 19, 25.1.1993, p. 3.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat (3),

(3)Avizul Parlamentului European din 23 iunie 1993 (JO C 194, 19.7.1993, p. 144), Poziţia comună a Consiliului din 10 iulie 1995 (JO C 288, 30.10.1995, p. 14), Decizia Parlamentului European din 14 decembrie 1995 (JO C 17, 22.1.1996) şi Decizia Consiliului din 26 februarie 1996.

(1)Întrucât bazele de date nu sunt în prezent suficient protejate în toate statele membre de către legislaţia în vigoare; întrucât o astfel de protecţie, atunci când există, prezintă caracteristici diferite;

(2)Întrucât astfel de neconcordanţe în cadrul protecţiei juridice a bazelor de date conferite de legislaţiile statelor membre au efecte negative directe asupra funcţionării pieţei interne în ceea ce priveşte bazele de date, în special asupra libertăţii persoanelor fizice şi juridice de a furniza bunuri şi servicii de baze de date on-line pe baza unui regim juridic armonizat în întreaga Comunitate; întrucât aceste neconcordanţe riscă să se accentueze pe măsură ce statele membre introduc noi dispoziţii legislative în acest domeniu, care capătă din ce în ce mai mult o dimensiune internaţională;

(3)Întrucât ar trebui să se elimine diferenţele existente, care denaturează funcţionarea pieţei interne şi să se evite apariţia unor noi diferenţe, în timp ce diferenţele care nu afectează în mod negativ funcţionarea pieţei interne sau dezvoltarea pieţei informaţionale în cadrul Comunităţii nu ar trebui eliminate sau evitate;

(4)Întrucât protecţia bazelor de date prin intermediul dreptului de autor există sub diferite forme în statele membre, în conformitate cu legislaţia sau jurisprudenţa acestora, şi întrucât, atât timp cât neconcordanţele persistă în legislaţia statelor membre în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi condiţiile de protecţie, aceste drepturi de proprietate intelectuală nearmonizate pot avea ca efect împiedicarea liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor în Comunitate;

(5)Întrucât dreptul de autor constituie o formă corespunzătoare de drept exclusiv pentru autorii de baze de date;

(6)Întrucât, cu toate acestea, în absenţa unui regim armonizat privind concurenţa neloială sau jurisprudenţa în materie, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizată a conţinutului unei baze de date;

(7)Întrucât crearea unor baze de date presupune utilizarea de resurse umane, tehnice şi financiare considerabile, în timp ce există posibilitatea de a copia sau accesa aceste baze de date la un cost mult inferior celui pe care îl presupune o concepţie autonomă;

(8)Întrucât extragerea şi reutilizarea neautorizată a conţinutului unei baze de date constituie acte care pot avea consecinţe economice şi tehnice grave;

(9)Întrucât bazele de date reprezintă un instrument vital în dezvoltarea unei pieţe informaţionale în Comunitate; întrucât acest instrument va fi la fel de util în multe alte domenii;

(10)întrucât creşterea exponenţială, în Comunitate şi în oricare altă parte a lumii, a volumului de informaţii generate şi prelucrate în fiecare an în toate sectoarele comerţului şi industriei necesită investiţii în sistemele avansate de prelucrare a informaţiilor în toate statele membre;

(11)întrucât, în prezent, există un dezechilibru foarte mare la nivelul investiţiilor practicate atât între statele membre, cât şi între Comunitate şi principalele ţări terţe producătoare în sectorul bazelor de date;

(12)întrucât o astfel de investiţie în sistemele moderne de stocare şi de prelucrare a informaţiei nu se va face în cadrul Comunităţii în absenţa unui regim juridic stabil şi omogen care să protejeze drepturile producătorilor de baze de date;

(13)întrucât prezenta directivă protejează culegerile, denumite uneori „compilaţii”, de opere, de date sau de alte elemente ale căror dispunere, stocare şi accesare se fac prin mijloace care cuprind procedee electronice, electromagnetice sau electrooptice sau alte procedee analoage;

(14)întrucât ar trebui ca protecţia conferită prin prezenta directivă să fie extinsă şi în privinţa bazelor de date neelectronice;

(15)întrucât criteriile aplicate pentru a determina dacă o bază de date va fi protejată prin dreptul de autor va trebui să se limiteze la faptul că alegerea sau dispunerea conţinutului bazei de date constituie o creaţie intelectuală proprie a autorului; întrucât această protecţie include structura bazei de date;

(16)întrucât nici un alt criteriu, cu excepţia originalităţii, în sensul de creaţie intelectuală a autorului, nu trebuie aplicat pentru a determina dacă o bază de date poate fi protejată sau nu prin dreptul de autor şi, în special, nu trebuie să se aplice criterii estetice sau calitative;

(17)întrucât noţiunea de „bază de date” trebuie să includă culegeri de opere literare, artistice, muzicale sau de altă natură, cum ar fi texte, sunete, imagini, cifre, fapte şi date; întrucât trebuie incluse culegeri de opere, de date sau de alte elemente independente, dispuse sistematic sau metodic şi accesibile în mod individual; întrucât rezultă că o fixare a unei opere audiovizuale, cinematografice, literare sau muzicale ca atare nu face parte din domeniul de aplicare al prezentei directive;

(18)întrucât prezenta directivă nu aduce atingere libertăţii autorilor de a decide dacă, sau în ce mod, aceştia permit includerea operelor lor într-o bază de date, în special dacă autorizarea acordată are caracter exclusiv sau nu; întrucât protecţia bazelor de date prin dreptul sui generis nu aduce atingere drepturilor existente asupra conţinutului lor şi întrucât, în special, atunci când un autor sau un titular al unui drept conex autorizează inserarea unora din operele sau prestaţiile sale într-o bază de date în executarea unui contract de licenţă neexclusivă, un terţ poate exploata aceste opere sau aceste prestaţii după ce a obţinut autorizaţia necesară de la autor sau de la titularul de drepturi conexe, fără ca dreptul sui generis al producătorului bazei de date să fie invocat, cu condiţia ca aceste opere sau prestaţii să nu fie extrase din baza de date sau reutilizate pornind de la aceasta;

(19)întrucât, în mod normal, compilaţia mai multor fixări de execuţii muzicale pe un CD nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece, fiind compilaţie, nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi protejată prin dreptul de autor, dar şi pentru că nu reprezintă o investiţie destul de substanţială pentru a beneficia de dreptul sui generis;

(20)întrucât protecţia prevăzută de prezenta directivă se poate aplica şi elementelor necesare funcţionării sau consultării anumitor baze de date, cum ar fi tezaurul şi sistemele de indexare;

(21)întrucât protecţia prevăzută de prezenta directivă se referă la bazele de date în care operele, datele sau alte elemente au fost dispuse sistematic sau metodic; întrucât nu este necesar ca aceste elemente să fi fost stocate fizic într-un mod organizat;

(22)întrucât, în înţelesul prezentei directive, bazele de date electronice pot să cuprindă de asemenea dispozitive precum CD-ROM şi CD-i;

(23)întrucât termenul „bază de date” nu trebuie să se aplice programelor de calculator utilizate pentru crearea sau pentru funcţionarea unei baze de date, aceste programe de calculator fiind protejate prin Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (1);

(1)JO L 122, 17.5.1991, p. 42, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/98/CEE (JO L 290, 24.11.1993, p. 9).

(24)întrucât închirierea şi împrumutul de baze de date în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe sunt reglementate exclusiv prin Directiva92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (2);

(2)JOL 346, 27.11.1992, p. 61.

(25)întrucât durata dreptului de autor este deja reglementată prin Directiva 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea termenului de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (3);

(3)JO L 290, 24.11.1993, p. 9.

(26)întrucât operele protejate prin dreptul de autor şi prestaţiile protejate prin drepturile conexe care sunt încorporate într-o bază de date rămân totuşi protejate prin drepturile exclusive respective şi nu pot fi încorporate într-o bază de date sau extrase din aceasta fără autorizarea titularului drepturilor sau a succesorilor acestuia în calitate de titulari;

(27)întrucât existenţa unui drept separat de alegere sau dispunere a operelor şi prestaţiilor într-o bază de date nu aduce în nici un fel atingere dreptului de autor asupra acestor opere şi drepturilor conexe asupra prestaţiilor incorporate într-o bază de date;

(28)întrucât drepturile morale ale persoanei fizice care a creat baza de date aparţin autorului şi trebuie exercitate în conformitate cu legislaţia statelor membre şi dispoziţiile Convenţiei de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice; întrucât aceste drepturi morale nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive;

(29)întrucât regimul aplicabil bazelor de date create de salariaţi este de competenţa statelor membre; întrucât, aşadar, nici o dispoziţie a prezentei directive nu împiedică statele membre să prevadă în legislaţia internă că, în cazul în care o bază de date este creată de un salariat în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau urmând instrucţiunile angajatorului, numai acesta din urmă are dreptul de a exercita toate drepturile patrimoniale asupra bazei de date astfel create, cu excepţia unor dispoziţii contractuale contrare;

(30)întrucât drepturile exclusive ale autorului trebuie să includă dreptul de a determina modul în care opera sa va fi exploatată şi de către cine şi, în special, dreptul de a controla distribuţia operei către persoane neautorizate;

(31)întrucât protecţia bazelor de date prin dreptul de autor include punerea la dispoziţie a bazelor de date prin alte mijloace decât distribuţia de copii;

(32)întrucât statele membre sunt obligate să asigure că dispoziţiile de drept intern sunt cel puţin echivalente din punct de vedere material prin raportare la actele supuse restricţiilor prevăzute de prezenta directivă;

(33)întrucât problema epuizării dreptului de distribuţie nu se pune în cazul bazelor de date on-line, care aparţin domeniului prestărilor de servicii; întrucât această dispoziţie se aplică în ceea ce priveşte copia pe suport material a unei baze de date, realizată de utilizatorul unui astfel de serviciu cu consimţământului titularului; întrucât, spre deosebire de dispozitivele CD-ROM şi CD-i, în cazul cărora proprietatea intelectuală este incorporată într-un suport material, şi anume un bun, fiecare prestaţie on-line este, de fapt, un act care va trebui supus autorizării, dacă dreptul de autor prevede acest lucru;

(34)întrucât, cu toate acestea, dacă titularul dreptului de autor a hotărât să pună la dispoziţia unui utilizator o copie a bazei de date, fie printr-un serviciu on-line, fie prin alt mijloc de difuzare, acest utilizator legitim trebuie să poată accesa şi utiliza baza de date în scopul şi în modul stabilite în contractul de licenţă încheiat cu titularul dreptului, chiar dacă accesarea şi utilizarea implică realizarea unor acte în principiu restricţionate;

(35)întrucât este necesar să se prevadă o listă a excepţiilor de la actele restricţionate, având în vedere că dreptul de autor prevăzut de prezenta directivă se aplică numai alegerii şi dispunerii conţinutului bazei de date; întrucât statele membre ar trebui să aibă opţiunea de a prevedea aceste excepţii în anumite cazuri; întrucât, cu toate acestea, această opţiune trebuie exercitată în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Berna şi în măsura în care excepţiile ţin de structura bazei de date; întrucât trebuie făcută distincţia între excepţiile privind utilizarea privată şi excepţiile privind reproducerea în scopuri private, care se referă la dispoziţiile din legislaţia internă a anumitor state membre privind taxele pe suporturile neînregistrate sau pe echipamentul de înregistrare;

(36)întrucât, în sensul prezentei directive, termenul „cercetare ştiinţifică” include atât ştiinţele naturale, cât şi ştiinţele umaniste;

(37)întrucât prezenta directivă nu aduce atingere articolului 10 alineatul (1) din Convenţia de la Berna;

(38)întrucât utilizarea crescândă a tehnologiei de înregistrare digitală expune producătorul de baze de date riscului copierii conţinutului bazei de date şi adaptării sale electronice, fără autorizarea sa, în vederea creării unei baze de date cu conţinut identic, care, totuşi, nu aduce atingere dreptului de autor aplicabil în privinţa dispunerii conţinutului primei baze de date;

(39)întrucât, pe lângă obiectivul asigurării protecţiei dreptului de autor în ceea ce priveşte originalitatea alegerii sau dispunerea conţinutului unei baze de date, prezenta directivă are drept scop protejarea poziţiei producătorilor de baze de date împotriva însuşirii ilegale a rezultatelor investiţiilor financiare şi profesionale realizate în vederea obţinerii şi asamblării conţinutului prin protejarea ansamblului sau numai a anumitor părţi importante din baza de date împotriva unor acte comise de utilizator sau de o parte concurentă;

(40)întrucât obiectul dreptului sui generis este de a asigura protecţia oricărei investiţii consimţite în scopul obţinerii, verificării sau prezentării conţinutului unei baze de date pe o durată limitată a dreptului; întrucât aceste investiţii pot consta în utilizarea de mijloace financiare şi în consumul de efort, timp şi energie;

(41)întrucât obiectivul dreptului sui generis este de a acorda producătorului unei baze de date posibilitatea de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate ale ansamblului sau ale unei părţi substanţiale a conţinutului bazei de date; întrucât producătorul unei baze de date este persoana care ia iniţiativa şi îşi asumă riscul de a efectua investiţiile; întrucât aceasta exclude din definiţia producătorului în special subcontractanţii;

(42)întrucât dreptul special de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate vizează actele utilizatorului care depăşesc drepturile legitime ale acestuia şi care aduc astfel prejudicii investiţiei; întrucât dreptul de a interzice extragerea şi reutilizarea ansamblului sau ale unei părţi substanţiale a conţinutului se referă nu numai la realizarea unui produs concurent parazit, ci şi la utilizatorul care, prin actele sale, aduce atingere în mod substanţial investiţiei, evaluată în mod calitativ sau în mod cantitativ;

(43)întrucât, în cazul transmisiei on-line, dreptul de a interzice reutilizarea nu este epuizat nici în ceea ce priveşte baza de date, nici în ceea ce priveşte o copie materială a acestei baze sau a unei părţi din aceasta, efectuată cu consimţământul titularului de drept de către destinatarul transmisiei;

(44)întrucât, atunci când vizualizarea pe ecran a conţinutului unei baze de date necesită transferul permanent sau temporar al ansamblului sau al unei părţi substanţiale din acest conţinut pe un alt suport, acest act este supus autorizării titularului de drept;

(45)întrucât dreptul de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate nu constituie în nici un fel o extensie a protecţiei dreptului de autor la simple fapte sau date;

(46)întrucât existenţa unui drept de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate ale ansamblului sau ale unei părţi substanţiale de opere, date sau elemente dintr-o bază de date nu furnizează ocazia creării unui drept nou asupra acestor opere, date sau elemente în sine;

(47)întrucât, în scopul de a favoriza concurenţa între furnizorii de produse şi de servicii informaţionale, protecţia prin dreptul sui generis nu trebuie să se exercite astfel încât să faciliteze abuzurile de poziţie dominantă, în special în ceea ce priveşte crearea şi difuzarea de noi produse şi servicii care prezintă o valoare adăugată de ordin intelectual, documentar, tehnic, economic sau comercial; întrucât, în consecinţă, dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere aplicării regulilor concurenţei, indiferent dacă acestea sunt comunitare sau interne;

(48)întrucât obiectivul prezentei directive, care este asigurarea unui nivel corespunzător şi omogen de protecţie a bazelor de date, cu scopul de a garanta remunerarea producătorului bazei, este diferit de obiectivul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte procesarea datelor personale şi libera circulaţie a acestor date (1), care este asigurarea liberei circulaţii a datelor personale pe baza normelor armonizate având drept scop protejarea drepturilor fundamentale, în special a dreptului la viaţă privată recunoscut prin articolul 8 din Convenţia europeană privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; întrucât dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere legislaţiei în materie de protecţie a datelor;

(1)JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(49)întrucât, prin derogare de la dreptul de a interzice extragerea şi reutilizarea ansamblului sau a unei părţi substanţiale a unei baze de date, trebuie să se prevadă că producătorul unei baze de date sau titularul dreptului nu poate împiedica utilizatorul legitim al bazei de date să extragă şi să reutilizeze părţi nesubstanţiale; întrucât, totodată, acest utilizator nu poate aduce în mod nejustificat atingere nici intereselor legitime ale titularului de drept sui generis, nici titularului unui drept de autor sau al unui drept conex privind operele sau prestările conţinute în această bază de date;

(50)întrucât se impune să se acorde statelor membre capacitatea de a prevedea excepţii de la dreptul de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate ale unei părţi substanţiale a conţinutului unei baze de date în cazul unei extrageri în scopuri private sau în scopuri didactice sau de cercetare ştiinţifică şi în cazul unei extrageri şi al unei reutilizări realizate în scopuri de securitate publică sau în scopurile unei proceduri administrative sau jurisdicţionale; întrucât trebuie ca aceste operaţiuni să nu aducă atingere drepturilor exclusive ale producătorului de a exploata baza de date şi întrucât scopul lor nu are caracter comercial;

(51)întrucât statele membre, atunci când uzează de capacitatea de a-l autoriza pe utilizatorul legitim al unei baze de date de a extrage o parte substanţială din conţinut în scopuri didactice sau de cercetare ştiinţifică, pot limita această autorizare la anumite categorii de instituţii de învăţământ sau de cercetare ştiinţifică;

(52)întrucât acele state membre care au norme specifice cuprinzând un drept similar dreptului sui generis prevăzut în prezenta directivă trebuie să poată menţine, în ceea ce priveşte noul drept, excepţii de la acest drept stabilite în mod tradiţional prin această reglementare;

(53)întrucât sarcina probei în ceea ce priveşte data de încheiere a realizării unei baze de date revine producătorului acesteia;

(54)întrucât sarcina probei în ceea ce priveşte întrunirea criteriilor care să permită concluzia că o modificare substanţială a conţinutului unei baze de date trebuie considerată ca o nouă investiţie substanţială revine producătorului bazei de date care rezultă din această investiţie;

(55)întrucât o nouă investiţie substanţială care implică o nouă durată de protecţie poate cuprinde o verificare substanţială a conţinutului bazei de date;

(56)întrucât dreptul de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate ar trebui să se aplice bazelor de date ale căror producători sunt resortisanţi ai unor ţări terţe sau care îşi au domiciliul în ţări terţe, ori celor realizate de persoane juridice care nu sunt stabilite într-un stat membru, în înţelesul tratatului, numai dacă aceste ţări terţe oferă o protecţie comparabilă bazelor de date realizate de resortisanţii unui stat membru sau persoanele care îşi au domiciliul pe teritoriul Comunităţii;

(57)întrucât, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia statelor membre în caz de încălcare a dreptului de autor sau a altor drepturi, statele membre trebuie să prevadă sancţiuni corespunzătoare împotriva extragerii şi reutilizării neautorizate ale conţinutului unei baze de date;

(58)întrucât, pe lângă protecţia acordată de prezenta directivă structurii bazei de date prin dreptul de autor şi conţinutului său prin dreptul sui generis împotriva extragerii şi reutilizării neautorizate, celelalte dispoziţii legale ale statelor membre privind furnizarea de bunuri şi servicii în sectorul bazelor de date rămân aplicabile;

(59)întrucât prezenta directivă nu aduce atingere aplicării oricăror norme recunoscute de legislaţia unui stat membru privind difuzarea de programe audiovizuale cu privire la bazele de date compuse din opere audiovizuale;

(60)întrucât, în prezent, anumite state membre protejează printr-un regim de drept de autor bazele de date care nu întrunesc criteriile de eligibilitate pentru protecţia în temeiul dreptului de autor prevăzut de prezenta directivă; întrucât, chiar dacă bazele de date vizate sunt eligibile pentru protecţia ca titular al dreptului prevăzut de prezenta directivă de a împiedica extragerea şi reutilizarea neautorizate ale conţinutului lor, durata protecţiei prin acest drept este sensibil inferioară celei de care acestea se bucură în cadrul regimurilor naţionale actualmente în vigoare; întrucât o armonizare a criteriilor aplicate pentru a determina dacă o bază de date va fi protejată de dreptul de autor nu poate avea ca efect diminuarea duratei protecţiei de care se bucură în prezent titularii drepturilor vizate; întrucât se impune prevederea unei derogări în acest scop; întrucât efectele acestei derogări trebuie să se limiteze la teritoriul statelor membre în cauză,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

-****-

CAPITOLUL I: DOMENIU DE APLICARE

Art. 1: Domeniu de aplicare

(1)Prezenta directivă priveşte protecţia juridică a bazelor de date, indiferent de forma acestora.

(2)În înţelesul prezentei directive, „bază de date” înseamnă o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, dispuse sistematic sau metodic şi accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau de altă natură.

(3)Protecţia prevăzută prin prezenta directivă nu se aplică programelor de calculator utilizate la realizarea sau pentru funcţionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.

Art. 2: Limitări ale domeniului de aplicare

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor comunitare privind:

a)protecţia juridică a programelor de calculator;

b)dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;

c)durata protecţiei dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe.

CAPITOLUL II: DREPTUL DE AUTOR

Art. 3: Obiectul protecţiei

(1)În conformitate cu prezenta directivă, bazele de date care, prin alegerea sau dispunerea elementelor, constituie o creaţie intelectuală proprie a autorului sunt protejate ca atare de dreptul de autor. Nici un alt criteriu nu se aplică pentru a determina dacă bazele de date pot beneficia de această protecţie.

(2)Protecţia bazelor de date prin dreptul de autor, prevăzută în prezenta directivă, nu se extinde şi la conţinutul lor şi nu aduce atingere drepturilor care continuă să aibă incidenţă asupra conţinutului menţionat.

Art. 4: Calitatea de autor al bazei de date

(1)Autorul unei baze de date este persoana fizică sau grupul de persoane fizice care au creat baza sau, atunci când legislaţia statului membru vizat autorizează acest lucru, persoana juridică considerată de această legislaţie ca fiind titularul dreptului.

(2)Atunci când operele colective sunt recunoscute de legislaţia unui stat membru, drepturile patrimoniale sunt deţinute de persoana învestită cu dreptul de autor.

(3)Atunci când o bază de date este creată în comun de către mai multe persoane fizice, drepturile exclusive sunt deţinute în comun de aceste persoane.

Art. 5: Acte restricţionate

Autorul unei baze de date beneficiază, în ceea ce priveşte expresia acestei baze care poate face obiectul unei protecţii prin dreptul de autor, de dreptul exclusiv de a executa sau de a autoriza:

a)reproducerea permanentă sau provizorie, totală sau parţială, prin orice mijloc şi sub orice formă;

b)traducerea, adaptarea, dispunerea şi orice altă transformare;

c)orice formă de distribuţie către public a bazei de date sau a copiilor acesteia. Prima vânzare a unei copii a bazei de date în cadrul Comunităţii de către titularul dreptului sau cu consimţământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestei copii în cadrul Comunităţii;

d)orice comunicare, expunere sau reprezentare publică;

e)orice reproducere, distribuire, comunicare, expunere sau reprezentare publică a rezultatelor actelor prevăzute la litera (b).

Art. 6: Excepţii de la actele restricţionate

(1)Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei copii a acesteia poate efectua toate actele prevăzute în articolul 5, care sunt necesare pentru accesarea conţinutului bazelor de date şi utilizarea normală, fără autorizarea autorului bazei de date. În măsura în care utilizatorul legitim este autorizat să utilizeze numai o parte a bazei de date, prezentul alineat se aplică numai acelei părţi.

(2)Statele membre au capacitatea de a prevedea limitări la drepturile prevăzute în articolul 5 în următoarele cazuri:

a)atunci când este vorba despre o reproducere în scopuri private a unei baze de date neelectronice;

b)atunci când se utilizează numai în scopuri didactice sau de cercetare ştiinţifică, sub rezerva de a indica sursa şi în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

c)atunci când este vorba despre o utilizare în scopul securităţii publice sau în scopul unei proceduri administrative sau judiciare;

d)atunci când este vorba de alte excepţii de la dreptul de autor prevăzute în mod tradiţional în dreptul lor intern, fără a aduce atingere literelor (a), (b) şi (c).

(3)În conformitate cu Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, prezentul articol nu poate fi interpretat astfel încât să permită utilizarea aplicării sale într-un mod în care să aducă în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului dreptului sau să contravină exploatării normale a bazei de date.

CAPITOLUL III: DREPTUL „SUI GENERIS”

Art. 7: Obiectul protecţiei

(1)Statele membre prevăd pentru producătorul unei baze de date dreptul de a interzice extragerea şi reutilizarea ansamblului sau ale unei părţi substanţiale, evaluată calitativ sau cantitativ, a conţinutului acesteia, atunci când obţinerea, verificarea sau prezentarea acestui conţinut atestă o investiţie substanţială din punct de vedere calitativ sau cantitativ.

(2)În înţelesul prezentului capitol:

a)„extragere” înseamnă transferul permanent sau temporar al ansamblului sau al unei părţi substanţiale din conţinutul bazei de date pe un alt suport prin orice mijloc sau sub orice formă;

b)„reutilizare” înseamnă orice formă de punere la dispoziţia publicului a totalităţii sau a unei părţi substanţiale a conţinutului bazei prin distribuţia de copii, prin închiriere, prin transmitere on-line sau sub alte forme. Prima vânzare a unei copii a bazei de date în cadrul Comunităţii de către titularul dreptului sau cu consimţământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestei copii în cadrul Comunităţii.

Împrumutul public nu este un act de extragere sau reutilizare.

(3)Dreptul menţionat la alineatul (1) poate fi transferat, cedat sau acordat în temeiul unei licenţe contractuale.

(4)Dreptul menţionat la alineatul (1) se aplică în mod independent de posibilitatea ca baza de date să fie protejată prin dreptul de autor sau prin alte drepturi. În plus, se aplică în mod independent de posibilitatea ca conţinutul acestei baze de date să fie protejat prin dreptul de autor sau prin alte drepturi. Protecţia bazelor de date prin dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor existente cu privire la conţinutul lor.

(5)Extragerea şi reutilizarea repetate şi sistematice ale unor părţi nesubstanţiale ale conţinutului bazei de date, care ar presupune acte contrare unei exploatări normale a acestei baze de date sau care ar aduce în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale producătorului bazei de date, nu sunt autorizate.

Art. 8: Drepturile şi obligaţiile utilizatorului legitim

(1)Producătorul unei baze de date care este pusă la dispoziţia publicului în orice mod nu poate împiedica utilizatorul legitim al acestei baze de date să extragă şi să reutilizeze părţi nesubstanţiale din conţinutul acesteia, evaluate în mod calitativ sau cantitativ, oricare ar fi scopul utilizării. În măsura în care utilizatorul legitim este autorizat să extragă şi să reutilizeze numai o parte a bazei de date, prezentul alineat se aplică numai acestei părţi.

(2)Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispoziţia publicului în orice mod nu poate efectua acte contrare unei exploatări normale a acestei baze de date sau care aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale producătorului bazei de date.

(3)Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispoziţia publicului în orice mod nu poate aduce atingere titularului unui drept de autor sau al unui drept conex asupra operelor sau prestaţiilor conţinute în această bază de date.

Art. 9: Excepţii de la dreptul sui generis

Statele membre pot stabili că utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispoziţia publicului în orice mod poate, fără autorizarea producătorului bazei de date, să extragă şi să reutilizeze o parte substanţială a conţinutului acesteia:

a)când este vorba de o extragere în scopuri private a conţinutului unei baze de date neelectronice;

b)când este vorba de o extragere în scopuri didactice sau de cercetare ştiinţifică, în măsura în care se indică sursa şi în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

c)atunci când este vorba de o extragere şi de o reutilizare în scopuri de securitate publică sau în scopurile unei proceduri administrative sau jurisdicţionale.

Art. 10: Durata protecţiei

(1)Dreptul prevăzut în articolul 7 produce efecte de la data finalizării bazei de date. Acesta îşi încetează efectele după 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează finalizării bazei de date.

(2)În cazul unei baze de date care a fost pusă la dispoziţia publicului în orice mod înainte de expirarea perioadei prevăzute în alineatul (1), protecţia expiră după 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează datei la care baza de date a fost pusă la dispoziţia publicului pentru prima oară.

(3)Orice modificare substanţială, evaluată în mod calitativ sau cantitativ, a conţinutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanţială rezultând din acumularea de adăugări, de suprimări sau de modificări succesive care ar duce la concluzia că este vorba despre o nouă investiţie substanţială, evaluată în mod calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecţie proprii bazei care rezultă din această investiţie.

Art. 11: Beneficiarii protecţiei prin dreptul sui generis

(1)Dreptul prevăzut la articolul 7 se aplică bazelor de date al căror producător sau titular al dreptului este resortisant al unui stat membru sau îşi are domiciliul pe teritoriul Comunităţii.

(2)Alineatul (1) se aplică şi societăţilor comerciale şi întreprinderilor constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care îşi au sediul social, administraţia centrală sau punctul de lucru principal în cadrul Comunităţii; cu toate acestea, dacă o astfel de societate sau întreprindere are doar sediul social pe teritoriul Comunităţii, operaţiunile sale trebuie să aibă o legătură reală şi continuă cu economia unui stat membru.

(3)Acordurile care extind dreptul prevăzut la articolul 7 la bazele de date realizate în ţări terţe şi care nu intră sub incidenţa alineatelor (1) şi (2) sunt încheiate de Consiliu la propunerea Comisiei. Durata de protecţie acordată bazelor de date în temeiul acestei proceduri nu o depăşeşte pe cea prevăzută la articolul 10.

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII COMUNE

Art. 12: Sancţiuni

Statele membre prevăd sancţiuni corespunzătoare împotriva încălcării drepturilor prevăzute în prezenta directivă.

Art. 13: Menţinerea altor dispoziţii legale

Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor privind în special dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi sau obligaţii care continuă să aibă incidenţă asupra datelor, operelor sau altor elemente încorporate într-o bază de date, brevete, mărci, desene şi modele, protecţia tezaurelor naţionale, dispoziţii legale privind practicile restrictive şi concurenţa neloială, secretele de afaceri, securitatea, confidenţialitatea, protecţia datelor şi respectarea vieţii private, accesul la documente publice sau dreptul contractual.

Art. 14: Aplicarea în timp

(1)Protecţia prevăzută în prezenta directivă în ceea ce priveşte dreptul de autor se aplică de asemenea bazelor de date create înainte de data menţionată la articolul 16 alineatul (1), care îndeplinesc la această dată cerinţele prevăzute de prezenta directivă privind protecţia bazelor de date prin dreptul de autor.

(2)Sub rezerva alineatului (1), atunci când o bază de date care este protejată prin dreptul de autor într-un stat membru la data publicării prezentei directive nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru protecţia dreptului de autor, prevăzute în articolul 3 alineatul (1), prezenta directivă nu are ca efect reducerea în acest stat membru a duratei protecţiei acordate conform regimului menţionat anterior.

(3)Protecţia prevăzută de dispoziţiile prezentei directive în ceea ce priveşte dreptul menţionat în articolul 7 se aplică, de asemenea, bazelor de date finalizate cu cel mult 15 ani înainte de data menţionată la articolul 16 alineatul (1) şi care îndeplinesc la această dată cerinţele prevăzute la articolul 7.

(4)Protecţia prevăzută la alineatele (1) şi (3) nu aduce atingere actelor încheiate şi drepturilor dobândite înainte de data prevăzută în alineatele menţionate.

(5)În cazul unei baze de date finalizate cu 15 ani înainte de data menţionată la articolul 16 alineatul (1), durata protecţiei prin dreptul prevăzut în articolul 7 este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează acestei date.

Art. 15: Caracterul obligatoriu al anumitor dispoziţii

Orice dispoziţie contractuală contrară articolului 6 alineatul (1) şi articolului 8 este nulă de drept.

Art. 16: Dispoziţii finale

(1)Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1998.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)Până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data menţionată în alineatul (1) şi, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social un raport privind aplicarea prezentei directive, în care, inter alia, pe baza informaţiilor specifice furnizate de statele membre, examinează în special aplicarea dreptului sui generis, inclusiv articolele 8 şi 9 şi verifică, în special, dacă aplicarea acestui drept a condus la abuz de poziţie dominantă sau la alte forme de denaturare a liberei concurenţe, care ar justifica măsuri corespunzătoare, inclusiv stabilirea unui regim de licenţe nevoluntare. Comisia prezintă, dacă este cazul, propuneri de adaptare a prezentei directive la progresele din domeniul bazelor de date.

Art. 17

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!