Directiva nr. 92/100/CEE din 1992 privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale 2016-11-21T02:10:05-05:00

DIRECTIVA 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale

Actualizata 08.03.2016.

CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolele 66 si 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 53, 28.2.1991, p. 35 si JO C 128, 20.5.1992, p. 8.’

în cooperare cu Parlamentul European (2),

(2)JO C 67, 16.3.1992, p. 92 si Decizia din 28 octombrie 1992 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social (3),

(3)JO C 269, 14.10.1991, p. 54.

întrucât protectia juridica pe care legislatia si practicile statelor membre o asigura operelor reglementate de dreptul de autor si celor protejate de drepturi conexe difera în materie de închiriere si de împrumut; întrucât aceste neconcordante sunt de natura sa împiedice schimburile comerciale si sa denatureze concurenta, ceea ce ar putea influenta realizarea si buna functionare a pietei interne;

întrucât aceste neconcordante în materie de protectie juridica risca sa se adânceasca pe masura ce statele membre adopta legislatii noi si diferite sau pentru ca jurisprudentele nationale care interpreteaza aceste dispozitii vor evolua în mod diferit;

întrucât trebuie sa se elimine aceste neconcordante, conform obiectivului enuntat la articolul 8a din tratat, care presupune crearea unui spatiu fara frontiere interne, astfel încât sa se instituie, conform articolului 3 litera (f) din tratat, un regim prin care sa se împiedice denaturarea concurentei pe piata comuna;

întrucât închirierea si împrumutul de opere care fac obiectul dreptului de autor si de obiecte protejate prin drepturi conexe capata o importanta crescânda, în special pentru autorii, artistii si producatorii de fonograme si de filme; întrucât pirateria devine o amenintare din ce în ce mai grava;

întrucât protectia corespunzatoare, prin drepturile de închiriere si de împrumut, a operelor care fac obiectul dreptului de autor si obiectelor protejate prin drepturi conexe, precum si protectia obiectelor prin dreptul de fixare, dreptul de reproducere, dreptul de distribuire, dreptul de radiodifuziune si televiziune si dreptul de comunicare publica, pot fi considerate, în consecinta, ca având o importanta fundamentala pentru dezvoltarea economica si culturala a Comunitatii;

întrucât dreptul de autor si protectia conferita prin drepturile conexe trebuie sa se adapteze realitatilor economice noi, cum ar fi noile forme de exploatare;

întrucât continuitatea activitatii creatoare si artistice a autorilor si artistilor interpreti sau executanti presupune ca acestia sa primeasca un venit corespunzator, iar investitiile necesare, în special pentru productia de fonograme si de filme, sunt extrem de ridicate si de riscante; întrucât numai o protectie juridica adecvata a titularilor de drepturi permite garantarea efectiva a posibilitatilor de a primi acest venit si de a amortiza aceste investitii;

întrucât aceste activitati creatoare, artistice si de antreprenoriat sunt desfasurate, în mare masura, de persoane independente; întrucât exercitarea acestor activitati trebuie sa fie usurata prin asigurarea unei protectii armonizate din punct de vedere juridic în Comunitate;

întrucât, în masura în care aceste activitati constituie în principal servicii, prestarea acestora trebuie sa fie facilitata în egala masura prin crearea unui cadru juridic armonizat în Comunitate;

întrucât se impune armonizarea legislatiilor statelor membre în vederea respectarii conventiilor internationale pe care sunt fondate dreptul de autor si drepturile conexe în numeroase state membre;

întrucât cadrul juridic comunitar privind drepturile de închiriere si de împrumut, precum si unele drepturi conexe, poate fi limitat la dispozitii prin care statele membre sa fie obligate sa prevada drepturi de închiriere si de împrumut pentru anumite grupuri de titulari si, în plus, drepturile de fixare, reproducere, distribuire, radiodifuziune sau televiziune si comunicare publica pentru anumite grupuri de titulari în domeniul protectiei drepturilor conexe;

întrucât este necesar sa se defineasca notiunile de închiriere si de împrumut în sensul prezentei directive;

întrucât este de dorit, pentru o mai buna întelegere, sa se excluda de la închiriere si de la împrumut, în sensul prezentei directive, unele forme de punere la dispozitie, de exemplu punerea la dispozitie de fonograme sau de filme (opere cinematografice sau audiovizuale sau secvente animate de imagini, însotite sau nu de sunet) în scopul reprezentarii publice sau radiodifuziunii si televiziunii, punerea la dispozitie în scop de expunere sau punerea la dispozitie în scopul consultarii imediate; întrucât împrumutul în sensul prezentei directive nu înglobeaza punerea la dispozitie între entitati accesibile publicului;

întrucât, atunci când împrumutul efectuat de o entitate accesibila publicului presupune o plata al carei cuantum nu depaseste necesarul pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a entitatii, nu exista avantaj economic sau comercial direct sau indirect în sensul prezentei directive;

întrucât este necesar sa se introduca un regim care sa asigure o remuneratie echitabila, la care nu se poate renunta, autorilor si artistilor interpreti sau executanti, care trebuie sa aiba posibilitatea de a încredinta gestiunea acestui drept unor societati de gestiune colectiva care îi reprezinta;

întrucât aceasta remuneratie echitabila poate fi achitata pe baza uneia sau mai multor plati în orice moment, la încheierea contractului sau ulterior;

întrucât aceasta remuneratie echitabila trebuie sa tina seama de importanta contributiei autorilor si artistilor interpreti sau executanti în cauza la fonograma sau film;

întrucât este necesar, de asemenea, sa se protejeze cel putin drepturile autorilor în cazul împrumutului public prin prevederea unor dispozitii specifice; întrucât, totusi, orice masuri adoptate pe baza articolului 5 din prezenta directiva trebuie sa respecte legislatia comunitara, în special articolul 7 dintratat;

întrucât dispozitiile capitolului II din prezenta directiva nu împiedica statele membre sa extinda prezumtia mentionata la articolul 2 alineatul (5) si asupra drepturilor exclusive incluse în capitolul mentionat; întrucât, în plus, acestea nu împiedica statele membre sa prevada o prezumtie simpla de autorizatie de exploatare pentru drepturile exclusive ale artistilor interpreti sau executanti, prevazute prin dispozitiile mentionate, în masura în care aceasta prezumtie este compatibila cu Conventia internationala privind protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune sau televiziune, denumita în continuare „Conventia de la Roma”;

întrucât statele membre pot sa prevada, pentru titularii de drepturi conexe, dispozitii mai protectoare decât cele prevazute la articolul 8 din prezenta directiva;

întrucât drepturile de închiriere si de împrumut si protectia armonizate în domeniul drepturilor conexe nu pot fi în nici un caz exercitate astfel încât sa constituie restrictii deghizate în comertul între statele membre sau sa fie contrare regulii de exploatare cronologica a mijloacelor media, recunoscuta în hotarârea pronuntata în cauza „Société Cinétheque contre FNCF” (1),

(1)Cauzele 60/84 si 61/84, Culegere 1985, p. 2605.

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

-****-

CAPITOLUL I: DREPTUL DE ÎNCHIRIERE SI DE ÎMPRUMUT

Art. 1: Obiectul armonizarii

(1)Conform dispozitiilor din prezentul capitol, statele membre prevad, sub rezerva articolului 5, dreptul de a autoriza sau de a interzice închirierea si împrumutul operelor originale si al copiilor protejate prin dreptul de autor, precum si al altor obiecte mentionate la articolul 2 alineatul (1).

(2)În sensul prezentei directive, „închiriere” înseamna punerea la dispozitie în vederea utilizarii, pentru o perioada limitata si pentru obtinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect.

(3)În sensul prezentei directive, „împrumut” înseamna punerea la dispozitie în vederea utilizarii, pentru o perioada limitata si nu pentru obtinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect, daca acesta este efectuat în institutii accesibile publicului.

(4)Drepturile mentionate în alineatul (1) nu se epuizeaza prin vânzare sau orice alt act de difuzare de originale si de copii de opere protejate de dreptul de autor sau de alte obiecte mentionate la articolul 2 alineatul (1).

Art. 2: Titularii si obiectul dreptului de închiriere si de împrumut

(1)Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice închirierea si împrumutul apartine:

– autorului, în ceea ce priveste originalul si copiile operei sale;

– artistului interpret sau executant, în ceea ce priveste fixarile executiei sale;

– producatorului de fonograme, în ceea ce priveste fonogramele sale si

– producatorului primei fixari, în ceea ce priveste originalul si copiile filmului sau. În sensul prezentei directive, „film” reprezinta o opera cinematografica sau audiovizuala sau o secventa de imagini în miscare, însotita sau nu de sunet.

(2)În sensul prezentei directive, realizatorul principal al unei opere cinematografice sau audiovizuale este considerat ca autor sau ca unul dintre autori. Statele membre pot sa prevada ca alte persoane sa fie considerate coautori.

(3)Prezenta directiva nu reglementeaza drepturile de închiriere si de împrumut în ceea ce priveste operele de arhitectura si operele de arta aplicata.

(4)Drepturile prevazute la alineatul (1) pot fi transferate, cedate sau pot face obiectul unei licente contractuale.

(5)Fara a aduce atingere alineatului (7), atunci când un contract privind producerea unui film este încheiat, individual sau colectiv, între artistii interpreti sau executanti si un producator de film, se prezuma ca artistul interpret sau executant parte în acest contract, sub rezerva unor clauze contractuale contrare, a cedat dreptul sau de închiriere, sub rezerva articolului 4.

(6)Statele membre pot prevedea o prezumtie similara celei prevazute în alineatul (5) în ceea ce priveste autorii.

(7)Statele membre pot sa prevada ca semnarea contractului încheiat între un artist interpret sau executant si un producator de film pentru realizarea unui film justifica autorizatia de închiriere, în masura în care acest contract prevede o remuneratie echitabila în sensul articolului 4. Statele membre pot sa prevada în egala masura ca prezentul alineat se aplica mutatis mutandis drepturilor incluse în capitolul II.

Art. 3: Închirierea programelor pentru calculator

Prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor articolului 4 litera (c) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator (1).

(1)JOL 122, 17.5.1991, p. 42.

Art. 4: Dreptul la o remuneratie echitabila nu poate face obiectul unei renuntari

(1)Daca un autor sau un artist interpret sau executant a transferat sau cedat dreptul sau de închiriere în ceea ce priveste o fonograma sau originalul sau o copie a filmului unui producator de fonograme sau de filme, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila din închiriere.

(2)Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila din închiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau a artistilor interpreti sau executanti.

(3)Gestionarea dreptului de a obtine o remuneratie echitabila poate fi încredintata unor organisme de gestiune colectiva reprezentând autori sau artisti interpreti sau executanti.

(4)Statele membre pot reglementa daca si în ce masura gestionarea prin organisme de gestiune colectiva a dreptului de a obtine o remuneratie echitabila poate fi impusa, precum si de la cine poate fi solicitata sau perceputa aceasta remuneratie.

Art. 5: Derogare de la dreptul exclusiv de împrumut public

(1)Statele membre pot deroga de la dreptul exclusiv pentru împrumutul public prevazut la articolul 1, cu conditia ca autorii sa obtina cel putin o remuneratie în temeiul acestui împrumut. Statele membre au libertatea de a determina aceasta remuneratie, tinând cont de obiectivele lor de promovare culturala.

(2)Daca statele membre nu aplica dreptul exclusiv de împrumut prevazut la articolul 1 cu privire la fonograme, filme si programe de calculator, acestea introduc o remuneratie cel putin pentru autori.

(3)Statele membre pot exonera anumite categorii de entitati de la plata remuneratiilor mentionate la alineatele (1) si (2).

(4)Comisia elaboreaza, în colaborare cu statele membre, înainte de 1 iulie 1997, un raport privind împrumutul public în Comunitate. Comisia transmite acest raport Parlamentului European si Consiliului.

CAPITOLUL II: DREPTURI CONEXE

Art. 6: Dreptul de fixare

(1)Statele membre prevad pentru artistii interpreti sau executanti dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice fixarea executiilor lor.

(2)Statele membre prevad pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice fixarea emisiunilor lor, fie ca sunt difuzate prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

(3)Dreptul prevazut la alineatul (2) nu este prevazut pentru un distribuitor prin cablu, daca acesta se limiteaza la retransmiterea prin cablu a emisiunilor organismelor de radiodifuziune si televiziune.

Art. 7: Dreptul de reproducere

(1)Statele membre prevad dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directa sau indirecta:

– pentru artistii interpreti sau executanti, a fixarilor executiilor lor;

– pentru producatorii de fonograme, a fonogramelor lor;

– pentru producatorii primelor fixari de filme, a originalului si a copiilor filmelor lor si

– pentru organismele de radiodifuziune si televiziune, a fixarilor emisiunilor lor, în sensul articolului 6 alineatul (2).

(2)Dreptul de reproducere prevazut în alineatul (1) poate fi transferat, cedat sau poate constitui obiectul unei licente contractuale.

Art. 8: Radiodifuziunea sau televiziunea si comunicarea publica

(1)Statele membre prevad pentru artistii interpreti sau executanti dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice radiodifuziunea sau televiziunea prin intermediul undelor radioelectrice si comunicarea publica a executiilor lor, cu exceptia cazului în care executia este ea însasi deja o executie radiodifuzata/televizata sau efectuata pornind de la o fixare.

(2)Statele membre prevad un drept pentru a asigura ca o remuneratie echitabila unica este platita de utilizator, atunci când o fonograma publicata în scopuri comerciale, sau o reproducere a acestei fonograme, este utilizata în scopul unei radiodifuzari/televizari prin intermediul undelor radioelectrice sau pentru orice comunicare publica si ca aceasta remuneratie este repartizata între artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme în cauza. în absenta unui acord între artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme, statele membre pot determina conditiile repartizarii remuneratiei între acestia.

(3)Statele membre prevad pentru organismele de radiodifuziune si televiziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice radiodifuzarea sau televizarea emisiunilor lor prin intermediul undelor radioelectrice, precum si comunicarea publica a emisiunilor lor, daca aceasta comunicare este facuta în locuri accesibile publicului prin plata unei taxe de intrare.

Art. 9: Dreptul de distributie

(1)Statele membre prevad:

– pentru artistii interpreti sau executanti, în privinta fixarilor executiilor lor;

– pentru producatorii de fonograme, în privinta fonogramelor lor;

– pentru producatorii primelor fixari de filme, în privinta originalului si copiilor lor;

– pentru organismele de radiodifuziune si televiziune, în privinta fixarilor emisiunilor lor, în sensul articolului 6 alinea-tul (2);

dreptul exclusiv de punere la dispozitia publicului a acestor obiecte, inclusiv a copiilor acestora, prin vânzare sau altfel, denumit în continuare „drept de distributie”.

(2)Dreptul de distributie referitor la un obiect mentionat în alineatul (1) nu este epuizat în cadrul Comunitatii, cu exceptia cazului în care prima vânzare a acestui obiect în cadrul Comunitatii se face de catre titularul dreptului sau cu consimtamântul acestuia.

(3)Dreptul de distributie nu trebuie sa aduca atingere dispozitiilor specifice ale capitolului I, în special din articolul 1 alineatul (4).

(4)Dreptul de distributie poate fi transferat, cedat sau poate constitui obiectul unei licente contractuale.

Art. 10: Limitarile drepturilor

(1)Statele membre au dreptul de a prevedea limitari ale drepturilor mentionate în capitolul II în cazul:

a)uzului personal;

b)utilizarii de scurte extrase în scopul informarii asupra problemelor de actualitate;

c)unei fixari efemere efectuata de catre un organism de radiodifuziune sau televiziune prin propriile sale mijloace si pentru propriile sale emisiuni;

d)utilizarii numai în scop educativ sau de cercetare stiintifica.

(2)Fara a aduce atingere alineatului (1), orice stat membru poate sa prevada, în ceea ce priveste protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme, a organismelor de radiodifuziune si televiziune si a producatorilor primelor fixari de filme, limitari de aceeasi natura ca si cele prevazute de legislatia pentru protectia dreptului de autor privind operele literare si artistice. Cu toate acestea, licentele obligatorii nu pot fi prevazute decât în masura în care sunt compatibile cu Conventia de la Roma.

(3)Alineatul (1) litera (a) se aplica fara sa aduca atingere oricarei legislatii existente sau viitoare privind remuneratia pentru reproducerea pentru uz personal.

CAPITOLUL III: DURATA

Art. 11: Durata protectiei dreptului de autor

Fara sa aduca atingere unei armonizari ulterioare, drepturile de autor prevazute de prezenta directiva nu expira înainte de sfârsitul termenului prevazut de Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si artistice.

Art. 12: Durata protectiei drepturilor conexe

Fara sa aduca atingere unei armonizari ulterioare, drepturile prevazute de prezenta directiva pentru artistii interpreti sau executanti, producatorii de fonograme si organismele de radiodifuziune si televiziune nu expira înainte de sfârsitul termenelor respective prevazute de Conventia de la Roma. Drepturile producatorilor primelor fixari de filme prevazute de prezenta directiva nu expira înainte de încheierea unei perioade de douazeci de ani de la sfârsitul anului în care fixarea a fost realizata.

CAPITOLUL IV: DISPOZITII COMUNE

Art. 13: Aplicabilitatea în timp

(1)Prezenta directiva se aplica tuturor operelor protejate de dreptul de autor, executiilor, fonogramelor, emisiunilor si primelor fixari de filme mentionate în prezenta directiva, care sunt înca protejate, la 1 iulie 1994, de legislatia statelor membre în domeniul dreptului de autor sau al drepturilor conexe sau care, la data respectiva, îndeplinesc criteriile de protectie prevazute de dispozitiile prezentei directive.

(2)Prezenta directiva se aplica fara a aduce atingere actelor de exploatare realizate înainte de 1 iulie 1994.

(3)Statele membre pot sa prevada ca titularii de drepturi sunt prezumati a fi autorizat închirierea sau împrumutul unui obiect mentionat la articolul 2 alineatul (1), daca se dovedeste ca a fost pus la dispozitia unor terti în acest scop sau daca a fost dobândit înainte de 1 iulie 1994. Cu toate acestea, în special daca acest obiect este o înregistrare digitala, statele membre pot sa prevada ca titularii de drepturi au dreptul de a obtine o remuneratie adecvata pentru închirierea sau împrumutul acestui obiect.

(4)Statele membre pot sa nu aplice dispozitiile articolului 2 alineatul (2) operelor cinematografice sau audiovizuale create înainte de 1 iulie 1994.

(5)Statele membre pot determina data de la care se aplica articolul 2 alineatul (2), cu conditia ca aceasta sa nu fie ulterioara datei de 1 iulie 1997.

(6)Fara sa aduca atingere alineatului (3) si sub rezerva alineatelor (8) si (9), prezenta directiva nu aduce atingere contractelor încheiate înainte de data adoptarii acesteia.

(7)Statele membre pot sa prevada, sub rezerva dispozitiilor alineatelor (8) si (9), ca, atunci când titularii care dobândesc noi drepturi în temeiul dispozitiilor interne adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive au consimtit, înainte de 1 iulie 1994, la exploatare, se prezuma ca acestia si-au cedat noile drepturi exclusive.

(8)Statele membre pot stabili data de la care exista dreptul la o remuneratie echitabila, care nu poate face obiectul unei renuntari, mentionat la articolul 4, cu conditia ca aceasta data sa nu fie ulterioara datei de 1 iulie 1997.

(9)În ceea ce priveste contractele încheiate înainte de 1 iulie 1994, dreptul la o remuneratie echitabila, drept care nu poate face obiectul unei renuntari, prevazut la articolul 4, nu se aplica decât atunci când autorul sau artistul interpret sau executant sau cei care îl reprezinta au înaintat o cerere în acest scop înainte de 1 ianuarie 1997. În absenta unui acord între titularii de drepturi cu privire la nivelul remuneratiei, statele membre pot fixa nivelul remuneratiei echitabile.

Art. 14: Raportul dintre dreptul de autor si drepturile conexe

În temeiul prezentei directive, protectia drepturilor conexe dreptului de autor pastreaza intacta si nu aduce în nici un fel atingere protectiei dreptului de autor.

Art. 15: Dispozitii finale

(1)Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 1994. Statele membre informeaza de îndata Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Comisiei îi sunt aduse la cunostinta de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta în domeniul reglementat de prezenta directiva.

Art. 16: Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

-****-

Adoptata la Bruxelles, 19 noiembrie 1992.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!