Directiva nr. 2001/29/CE din 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informationala 2016-11-21T02:10:06-05:00

DIRECTIVA 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informationala

 

Actualizata 08.03.2016.

 

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolele 55 si 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 108, 7.4.1998, p. 6 si JO C 180, 25.6.1999, p. 6.

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social (2),

(2)JO C 407, 28.12.1998, p. 30.

hotarând în conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat (3),

(3)Avizul Parlamentului European din 10 februarie 1999 (JO C 150, 28.5.1999, p. 171), Pozitia comuna a Consiliului din 28 septembrie 2000 (JO C 344, 1.12.2000, p. 1) si Decizia Parlamentului European din 14 februarie 2001 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 9 aprilie 2001.

întrucât:

(1)Tratatul prevede realizarea unei piete interne si instituirea unui sistem prin care sa asigure ca, pe piata interna, concurenta nu este denaturata. Armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe contribuie la realizarea acestor obiective.

(2)Consiliul European, reunit la Corfu pe 24 si 25 iunie 1994, a subliniat necesitatea de a se crea, la nivel comunitar, un cadru juridic general si flexibil care sa sprijine dezvoltarea societatii informationale în Europa. Aceasta implica, inter alia, existenta unei piete interne pentru produse si servicii noi. O importanta legislatie comunitara care sa asigure un astfel de cadru juridic a fost deja adoptata sau este în curs de adoptare. Dreptul de autor si drepturile conexe joaca un rol important în acest context, întrucât protejeaza si stimuleaza dezvoltarea si comercializarea de noi produse si servicii, precum si crearea si exploatarea continutului lor creativ.

(3)Armonizarea propusa va ajuta la punerea în aplicare a celor patru libertati ale pietei interne si se refera la respectarea principiilor fundamentale ale dreptului, în special proprietatea, inclusiv proprietatea intelectuala, libertatea de exprimare si interesul public.

(4)Printr-o certitudine juridica sporita si oferind un grad ridicat de protectie a proprietatii intelectuale, un cadru juridic armonizat privind dreptul de autor si drepturile conexe va încuraja investitii substantiale în creativitate si inovatie, inclusiv în infrastructura retelei, si va favoriza dezvoltarea si o mai mare competitivitate a industriei europene, atât în domeniul furnizarii de continut, cât si în domeniul tehnologiei informationale si, în general, în numeroase sectoare industriale si culturale. Se va asigura astfel pastrarea locurilor de munca si se va încuraja crearea de noi locuri de munca.

(5)Dezvoltarea tehnologica a multiplicat si diversificat vectorii de creatie, productie si exploatare. Chiar daca nu sunt necesare noi concepte pentru protectia proprietatii intelectuale, legislatia actuala privind dreptul de autor si drepturile conexe trebuie adaptata si completata pentru a reflecta în mod adecvat realitatile economice, cum ar fi noile forme de exploatare.

(6)Fara o armonizare la nivel comunitar, actiunile legislative la nivel national care au fost deja initiate în câteva state membre pentru a raspunde provocarilor tehnologice ar putea crea diferente semnificative de protectie si, în consecinta, restrictii în calea liberei circulatii a serviciilor si produselor care încorporeaza sau au la baza proprietatea intelectuala, conducând la refragmentarea pietei interne si incoerenta legislativa. Impactul unor asemenea diferente legislative si al incertitudinii juridice va deveni tot mai important odata cu evolutia societatii informationale, care a dus deja la intensificarea exploatarii transfrontaliere a proprietatii intelectuale. Aceasta evolutie poate si trebuie sa se dezvolte. Diferente legislative majore si incertitudinea protectiei ar putea împiedica realizarea de economii de scara pentru noile produse si servicii protejate de dreptul de autor si drepturile conexe.

(7)În consecinta, cadrul legislativ comunitar pentru protectia dreptului de autor si a drepturilor conexe trebuie de asemenea adaptat si completat atât cât este necesar pentru buna functionare a pietei interne. In acest scop, trebuie adaptate acele dispozitii interne privind dreptul de autor si drepturile conexe, care variaza considerabil de la un stat membru la altul sau care genereaza incertitudine juridica, împiedicând buna functionare a pietei interne si evolutia corespunzatoare a societatii informationale în Europa, si trebuie evitate neconcordantele între reactiile nationale la dezvoltarile tehnologice, nefiind însa necesar sa se elimine sau sa evite diferentele care nu afecteaza negativ functionarea pietei interne.

(8)Diversele implicatii sociale, societale si culturale ale societatii informationale fac necesara luarea în considerare a caracteristicilor specifice ale continutului produselor si serviciilor.

(9)Orice armonizare a dreptului de autor si a drepturilor conexe trebuie sa aiba la baza un nivel ridicat de protectie, deoarece aceste drepturi sunt esentiale pentru creatia intelectuala. Protectia lor contribuie la mentinerea si dezvoltarea creativitatii în interesul autorilor, artistilor interpreti sau executanti, producatorilor, consumatorilor, culturii, industriei si publicului larg. În consecinta, proprietatea intelectuala a fost recunoscuta ca parte integranta a proprietatii.

(10)Autorii sau artistii interpreti sau executanti trebuie sa primeasca o remuneratie adecvata pentru utilizarea operelor lor, pentru a-si putea continua munca creativa si artistica, la fel ca si producatorii, pentru a putea finanta aceasta munca. Investitia necesara pentru a produce produse ca fonograme, filme sau produse multimedia si servicii, cum ar fi „serviciile la cerere”, este considerabila. Pentru a asigura o astfel de remuneratie si pentru a obtine un randament satisfacator al investitiei, este necesara o protectie juridica adecvata a drepturilor de proprietate intelectuala.

(11)Un sistem eficient si riguros de protectie a dreptului de autor si a drepturilor conexe este unul dintre principalele instrumente care garanteaza creativitatii si productiei culturale europene obtinerea resurselor necesare si pastrarea autonomiei si demnitatii creatorilor si artistilor interpreti sau executanti.

(12)Protectia adecvata a operelor care sunt protejate prin dreptul de autor sau care fac obiectul drepturilor conexe este, de asemenea, de mare importanta din punct de vedere cultural. Articolul 151 din tratat obliga Comunitatea sa tina cont, în actiunile sale, de aspectele culturale.

(13)O cercetare comuna si o aplicare consecventa, la nivel european, a masurilor tehnice pentru protectia operelor sau a altor obiecte protejate si pentru furnizarea informatiilor necesare privind drepturile în materie sunt esentiale, întrucât scopul final al acestor masuri este de a pune în aplicare principiile si garantiile prevazute prin dispozitii legale.

(14)Prezenta directiva ar trebui sa caute sa promoveze educatia si cultura prin protectia operelor si a altor obiecte protejate, prevazând în acelasi timp exceptii sau limitari de interes public în scopul educatiei si învatamântului.

(15)Conferinta Diplomatica care a avut loc în decembrie 1996, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI), a condus la adoptarea a doua noi tratate, „Tratatul OMPI privind dreptul de autor” si „Tratatul OMPI privind interpretarile sau executiile si fonogramele”, care reglementeaza protectia autorilor, respectiv protectia artistilor interpreti sau executanti si a producatorilor de fonograme. Aceste tratate actualizeaza semnificativ protectia internationala a dreptului de autor si a drepturilor conexe, în special în ceea ce priveste asa-zisa „agenda digitala”, si îmbunatatesc mijloacele de combatere a pirateriei din lumea întreaga. Comunitatea si majoritatea statelor membre au semnat deja aceste tratate, iar procedurile pentru ratificarea lor sunt în curs. Prezenta directiva serveste la aplicarea unora dintre noile obligatii internationale.

(16)Raspunderea pentru activitatile desfasurate într-un mediu de retea nu se aplica numai dreptului de autor si drepturilor conexe, ci si altor domenii, cum ar fi defaimarea, publicitatea înselatoare sau contrafacerea marcilor, si este prevazuta pe plan orizontal prin Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, în special comertul electronic pe piata interna („Directiva privind comertul electronic”) (1), care clarifica si armonizeaza diverse aspecte juridice referitoare la serviciile societatii informationale, inclusiv comertul electronic. Prezenta directiva trebuie pusa în aplicare în paralel cu Directiva privind comertul electronic, dat fiind ca respectiva directiva prevede un cadru armonizat de principii si dispozitii care se refera, între altele, la parti importante din prezenta directiva. Prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor referitoare la raspundere din directiva în cauza.

(1)JOL 178, 17.7.2000, p. 1.

(17)Este necesar, în special în temeiul cerintelor derivate din mediul digital, sa se asigure atingerea de catre societatile de gestiune colectiva a unui nivel mai ridicat de rationalizare si transparenta privind respectarea regulilor concurentei.

(18)Prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor care exista în statele membre cu privire la modalitatile de gestionare a drepturilor, cum ar fi licentele colective extinse.

(19)Drepturile morale ale titularilor drepturilor ar trebui exercitate în conformitate cu legislatia statelor membre si prevederile Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, ale Tratatului OMPI privind dreptul de autor si ale Tratatului OMPI privind interpretarile sau executiile si fonogramele. Astfel de drepturi morale nu sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentei directive.

(20)Prezenta directiva se bazeaza pe principiile si normele deja stabilite prin directivele în vigoare în acest domeniu, în special Directivele 91/250/CEE(2), 92/100/CEE (3), 93/83/CEE (4), 93/98/CEE (5) si 96/9/CE (6), si dezvolta acele principii si norme si le plaseaza în contextul societatii informationale. Dispozitiile prezentei directive trebuie aplicate fara sa aduca atingere dispozitiilor directivelor în cauza, cu exceptia cazurilor în care prezenta directiva prevede altfel.

(2)Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator (JO L 122, 17.5.1991, p. 42), astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/98/CEE.

(3)Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale (JO L 346, 27.11.1992, p. 61), astfel cum a fost modificata prin Directiva 93/98/CEE.

(4)Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile radiodifuziunii prin satelit si retransmisiei prin cablu (JO L 248, 6.10.1993, p. 15).

(5)Directiva 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a unor drepturi conexe (JO L 290, 24.11.1993, p. 9).

(6)Directiva 96/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date (JO L 7 7, 27.3.1996, p. 20).

(21)Prezenta directiva trebuie sa defineasca domeniul de aplicare a actelor aflate sub incidenta dreptului de reproducere cu privire la diversi beneficiari. Aceasta trebuie sa se realizeze în conformitate cu acquis-ul comunitar. Este necesara o definitie generala a acestor acte pentru a asigura certitudinea juridica în cadrul pietei interne.

(22)Obiectivul oferirii unui suport corespunzator pentru diseminarea culturii nu trebuie atins prin sacrificarea protejarii stricte a drepturilor sau prin tolerarea formelor ilegale de distribuire a operelor contrafacute sau piratate.

(23)Prezenta directiva trebuie sa armonizeze într-o mai mare masura dreptul de autor asupra actelor de comunicare publica. Acest drept trebuie înteles în sens larg ca acoperind orice comunicare catre public care nu este prezent în locul de provenienta a comunicarii. Acest drept include orice transmisie sau retransmisie, de orice natura, a unei opere catre public, prin cablu sau fara cablu, inclusiv radiodifuziunea. Acest drept nu ar trebui sa includa nici un alt act.

(24)Dreptul de a pune la dispozitia publicului obiectele mentionate la articolul 3 alineatul (2) trebuie înteles ca reglementând toate operatiunile de punere la dispozitia publicului care nu este prezent în locul de provenienta a actului de punere la dispozitie si ca neincluzând nici un alt act.

(25)Incertitudinea juridica privind natura si nivelul protectiei operatiunilor de transmisie la cerere, prin retele, a operelor protejate de dreptul de autor si a obiectelor protejate prin drepturile conexe trebuie eliminata prin conferirea unei protectii armonizate la nivel comunitar. Trebuie clarificat faptul ca titularii de drepturi recunoscuti de prezenta directiva au dreptul exclusiv de a pune la dispozitia publicului operele protejate de dreptul de autor sau orice alt obiect protejat prin transmisii interactive la cerere. Aceste transmisii se caracterizeaza prin faptul ca orice persoana poate avea acces la ele din orice loc si în orice moment.

(26)In ceea ce priveste difuzarea de catre organismele de radiodifuziune si televiziune, în cadrul serviciilor la cerere, a programelor lor de radio si televiziune incluzând muzica din fonograme comerciale ca parte integranta a acestora, trebuie încurajata încheierea de contracte de licente colective pentru a facilita recuperarea drepturilor implicate.

(27)Simpla furnizare a instalatiilor care permit sau care realizeaza comunicarea nu reprezinta comunicare în întelesul prezentei directive.

(28)În temeiul prezentei directive, protectia dreptului de autor include dreptul exclusiv de a controla distributia unei opere încorporate într-un bun corporal. Prima vânzare a originalului unei opere sau a unor copii ale acesteia în cadrul Comunitatii de catre titularul dreptului de autor sau cu consimtamântul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revânzarea acestuia în cadrul Comunitatii. Acest drept nu ar trebui epuizat prin vânzarea originalului sau a copiilor acestuia în afara Comunitatii de catre titularul dreptului de autor sau cu consimtamântul acestuia. Dreptul de închiriere sau de împrumut al autorului a fost reglementat prin Directiva 92/100/CEE. Dreptul de distributie prevazut prin prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor privind drepturile de închiriere sau împrumut prevazute la capitolul I din directiva mentionata.

(29)Problema epuizarii dreptului nu se aplica în cazul serviciilor, în special al serviciilor on-line. Acest argument se aplica si în cazul unei copii fizice a unei opere sau a unui alt obiect protejat, realizata de utilizatorul unui astfel de serviciu cu consimtamântul titularului dreptului. În consecinta, acelasi principiu se aplica în cazul închirierii sau împrumutului originalelor sau copiilor operelor sau ale altor obiecte protejate care reprezinta servicii prin însasi natura lor. Spre deosebire de CD-ROM sau CD-I, în cazul carora proprietatea intelectuala este încorporata într-un suport fizic, mai exact într-un produs, fiecare serviciu on-line este de fapt o operatiune care ar trebui supusa autorizarii în cazurile în care dreptul de autor sau drepturile conexe prevad astfel.

(30)Drepturile prevazute în prezenta directiva pot fi transferate, cesionate sau pot face obiectul unor contracte de licenta, fara a aduce atingere legislatiei interne relevante privind dreptul de autor sau drepturile conexe.

(31)Trebuie pastrat un echilibru just între drepturile si interesele diverselor categorii de titulari de drepturi, precum si între acestea si drepturile si interesele utilizatorilor de obiecte protejate. Exceptiile existente si limitarile de drepturi stabilite de statele membre trebuie reanalizate prin prisma noului mediu electronic. Diferentele existente între exceptiile si limitarile privind anumite acte restrictionate au efecte negative directe asupra functionarii pietei interne în domeniul dreptului de autor si a drepturilor conexe. Asemenea diferente ar putea deveni mai accentuate odata cu dezvoltarea exploatarii în strainatate a operelor si a activitatilor transfrontaliere. Pentru a asigura buna functionare a pietei interne, astfel de exceptii si limitari trebuie definite într-un mod mai armonizat. Gradul de armonizare a acestor exceptii depinde de impactul lor asupra bunei functionari a pietei interne.

(32)Prezenta directiva prevede o enumerare exhaustiva a exceptiilor si limitarilor privind dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica. Anumite exceptii sau limitari se aplica doar dreptului de reproducere, daca este cazul. Aceasta lista tine cont în mod corespunzator de diferitele traditii juridice ale statelor membre, având în acelasi timp ca scop sa asigure functionarea pietei interne. Statele membre trebuie sa aplice în mod coerent aceste exceptii si limitari, care vor fi evaluate cu ocazia revizuirii legislatiei de punere în aplicare în viitor.

(33)Dreptul exclusiv de reproducere trebuie sa faca obiectul unei exceptii având drept scop autorizarea anumitor acte de reproducere temporara, care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere sau a unui alt obiect protejat. Actele de reproducere avute în vedere nu ar trebui sa aiba o semnificatie economica de sine statatoare. În masura în care îndeplinesc aceste conditii, exceptia ar trebui sa includa acte care permit navigarea (browsing), precum si realizarea de copii cache (caching), inclusiv cele care permit functionarea eficienta a sistemelor de transmisie, cu conditia ca intermediarul sa nu modifice informatia si sa nu împiedice utilizarea licita a tehnologiei, recunoscuta si folosita pe larg de industrie, pentru a obtine date despre utilizarea informatiei. Utilizarea este considerata licita daca este autorizata de titularul de drept sau daca nu este restrictionata prin lege.

(34)Statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea sa prevada anumite exceptii sau limitari pentru cazurile în care utilizarea se face în scop educativ sau de cercetare stiintifica, în beneficiul institutiilor publice, cum ar fi bibliotecile si arhivele, în scopul informatiilor privind evenimentele de actualitate, pentru citate, în beneficiul persoanelor cu handicap, în scopuri de siguranta publica, în proceduri administrative sau judiciare.

(35)În cazul anumitor exceptii sau limitari, titularii drepturilor trebuie sa primeasca o compensatie echitabila pentru a fi despagubiti corespunzator pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate. La determinarea formei, a modalitatilor detaliate si a posibilelor niveluri ale acestei compensatii echitabile, ar trebui sa se tina cont de împrejurarile specifice fiecarui caz. În evaluarea acestor împrejurari, un criteriu util ar fi potentialul prejudiciu cauzat titularului de drept prin actul în cauza. În cazul în care titularul dreptului a fost deja platit în alta forma, de exemplu sub forma unor redevente din contractul de licenta, nu se mai poate face o plata specifica sau separata. Nivelul compensatiei echitabile ar trebui sa tina cont de gradul de utilizare a masurilor tehnologice de protectie prevazute prin prezenta directiva. Anumite situatii în care prejudiciul cauzat titularului de drept este minim nu pot da nastere unei obligatii de plata.

(36)Statele membre pot sa prevada compensatii echitabile pentru titularii drepturilor de asemenea atunci când aplica dispozitiile facultative cu privire la exceptii si limitari care nu necesita asemenea compensatii.

(37)Regimurile nationale existente în domeniul reprografiei nu trebuie sa creeze, acolo unde exista, obstacole majore pentru piata interna. Statelor membre ar trebui sa li se permita sa prevada exceptii si limitari în cazul reprografiei.

(38)Statelor membre ar trebui sa li se permita sa prevada o exceptie sau limitare de la dreptul de reproducere pentru anumite tipuri de reproduceri de materiale audio, vizuale si audiovizuale pentru uz personal, însotita de o compensatie echitabila. O astfel de exceptie poate implica introducerea sau mentinerea sistemelor de remunerare în vederea compensarii prejudiciului cauzat titularilor de drepturi. Desi diferentele existente între acele sisteme de remunerare aduc atingere functionarii pietei interne, acestea nu ar trebui în ceea ce priveste reproducerile private pe suport analogic, sa aiba un impact semnificativ asupra evolutiei societatii informationale. Crearea de copii private pe suport digital poate fi mult mai raspândita si poate avea un impact economic mai mare. În consecinta, ar trebui sa se tina cont în mod corespunzator de diferentele dintre copierea privata pe suport digital si cea pe suport analogic si sa se faca distinctie între ele în anumite privinte.

(39)Atunci când aplica exceptia sau limitarea cu privire la copierea privata, statele membre ar trebui sa tina cont în mod corespunzator de evolutia economica si tehnologica, în special cu privire la copierea privata pe suport digital si sistemele de remunerare aferente, daca sunt disponibile masuri tehnologice de protectie eficiente. Astfel de exceptii sau limitari nu trebuie sa împiedice folosirea mijloacelor tehnice, nici reprimarea oricarui act de contrafacere.

(40)Statele membre pot sa prevada o exceptie sau limitare în beneficiul anumitor institutii non-profit, cum ar fi biblioteci publice si institutii echivalente, precum si arhive. Aceasta exceptie ar trebui totusi limitata la anumite cazuri speciale care intra sub incidenta dreptului de reproducere. Nu ar trebui sa intre sub incidenta unei astfel de exceptii sau limitari utilizarea în contextul furnizarii on-line a operelor sau a altor obiecte protejate. Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere dreptului statelor membre de a prevedea derogari de la dreptul exclusiv de împrumut public în conformitate cu articolul 5 din Directiva 92/100/CEE. În consecinta, ar trebui promovate contracte sau licente specifice care, fara a crea dezechilibre, sa favorizeze astfel de institutii si obiectivele acestora în materie de difuzare.

(41)La aplicarea exceptiei sau a limitarii privind înregistrarile efemere efectuate de organisme de radiodifuziune si televiziune, trebuie sa se înteleaga ca instalatiile proprii organismului de radiodifuziune sau televiziune le includ pe cele ale unei persoane care actioneaza în numele si sub raspunderea organismului de radiodifuziune sau televiziune.

(42)La aplicarea exceptiei sau a limitarii prevazute în scopuri necomerciale educationale si de cercetare stiintifica, inclusiv pentru învatamântul la distanta, natura necomerciala a activitatii în cauza ar trebui sa fie determinata prin activitatea în sine. Structura organizationala si mijloacele de finantare ale institutiei în cauza nu sunt factori decisivi în aceasta privinta.

(43)În orice caz este cu toate acestea important ca statele membre sa adopte toate masurile necesare facilitarii accesului la opere al persoanelor cu un handicap care constituie un obstacol în calea utilizarii operelor în sine si sa acorde o atentie deosebita formatelor accesibile.

(44)Aplicarea exceptiilor sau limitarilor prevazute de prezenta directiva trebuie realizata în conformitate cu obligatiile internationale. Astfel de exceptii si limitari nu pot fi aplicate într-un mod care sa aduca atingere intereselor legitime ale titularului dreptului sau care sa intre în conflict cu exploatarea normala a operei sale sau a altor obiecte protejate. Prevederea unor astfel de exceptii sau limitari de catre statele membre ar trebui, în special, sa reflecte în mod corespunzator impactul economic crescut pe care îl pot avea astfel de exceptii si limitari în contextul noului mediu electronic. În consecinta, ar putea fi necesar sa se restrânga si mai mult domeniul de aplicare a anumitor exceptii sau limitari în ceea ce priveste anumite utilizari noi ale operelor si ale altor obiecte protejate.

(45)Exceptiile si limitarile mentionate la articolul 5 alineatele (2), (3) si (4) nu ar trebui totusi sa împiedice definirea relatiilor contractuale destinate sa asigure compensatii echitabile titularilor de drepturi în masura în care legislatia interna permite acest lucru.

(46)Recurgerea la mediere ar putea ajuta utilizatorii si titularii drepturilor în solutionarea litigiilor. Comisia, în cooperare cu statele membre din cadrul Comitetului de contact trebuie sa efectueze un studiu asupra unor noi metode de solutionare a litigiilor privind dreptul de autor si drepturile conexe.

(47)Evolutia tehnologica va permite titularilor de drepturi sa faca uz de masurile tehnologice destinate sa previna sau sa restrictioneze actele neautorizate de catre titularii oricarui drept de autor, ai oricaror drepturi conexe sau ai dreptului sui generis asupra bazelor de date. Exista totusi pericolul desfasurarii unor activitati ilegale pentru a permite sau facilita încalcarea protectiei tehnice furnizate de aceste masuri. Pentru a evita abordarile juridice fragmentate care ar putea împiedica functionarea pietei interne, este necesar sa se prevada o protectie juridica armonizata împotriva încalcarii masurilor tehnologice eficiente si împotriva furnizarii de dispozitive si produse sau servicii în acest scop.

(48)Trebuie prevazuta o astfel de protectie juridica în ceea ce priveste masurile tehnologice care restrictioneaza eficient actele neautorizate de catre titularii oricarui drept de autor, drepturi conexe sau dreptul sui generis asupra bazelor de date, fara ca, totusi, sa împiedice functionarea normala a echipamentelor electronice si evolutia tehnologica a acestora. O astfel de protectie juridica nu implica obligatia proiectarii de dispozitive, produse si componente sau servicii care sa corespunda masurilor tehnologice, atât timp cât astfel de dispozitive, produse, componente sau servicii nu intra sub incidenta interdictiilor impuse prin articolul 6. O astfel de protectie juridica trebuie sa respecte principiul proportionalitatii si sa nu interzica dispozitivele sau activitatile cu scop comercial semnificativ sau care sunt destinate utilizarii în alte scopuri decât cele care contravin protectiei tehnice. Aceasta protectie nu trebuie sa împiedice cercetarea criptografiei.

(49)Protectia juridica a masurilor tehnologice nu aduce atingere aplicarii oricaror dispozitii de drept intern care ar putea interzice posesia în scopuri private a dispozitivelor, produselor sau componentelor având drept scop încalcarea masurilor tehnice.

(50)O astfel de protectie juridica armonizata nu aduce atingere dispozitiilor specifice privind protectia prevazuta prin Directiva 91/250/CEE. În special, aceasta nu trebuie aplicata protectiei masurilor tehnice utilizate în legatura cu programele pentru calculator, care este exclusiv reglementata prin directiva în cauza. Aceasta nu trebuie sa obstructioneze sau sa împiedice dezvoltarea sau utilizarea oricaror mijloace de încalcare a unei masuri tehnice necesare pentru a permite efectuarea unor acte în conformitate cu dispozitiile articolului 5 alineatul (3) sau ale articolului 6 din Directiva 91/250/CEE. Articolele 5 si 6 din directiva mentionata determina numai exceptiile de la drepturile exclusive aplicabile programelor pentru calculator.

(51)Protectia juridica a masurilor tehnice se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor privind ordinea publica, definita la articolul 5, sau sigurantei publice. Statele membre trebuie sa promoveze masurile voluntare luate de titularii de drepturi, inclusiv încheierea si punerea în aplicare a unor acorduri între titularii de drepturi si alte parti implicate, pentru a permite atingerea obiectivelor anumitor exceptii sau limitari prevazute de legislatiile interne în conformitate cu prezenta directiva. În absenta unor astfel de masuri voluntare sau acorduri într-o perioada de timp rezonabila, statele membre trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca titularii de drepturi ofera beneficiarilor unor astfel de exceptii sau limitari mijloacele adecvate pentru a beneficia de ele, prin modificarea unei masuri tehnologice aplicate sau prin alte mijloace. Cu toate acestea, pentru a preveni utilizarea abuziva a unor astfel de masuri luate de catre titularii de drepturi, inclusiv în cadrul unor acorduri, sau luate de un stat membru, orice masura tehnologica adoptata pentru punerea în aplicare a unor astfel de masuri trebuie sa se bucure de protectie juridica.

(52)La aplicarea unei exceptii sau limitari privind copierea privata în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b), statele membre trebuie, de asemenea, sa promoveze utilizarea masurilor voluntare pentru a permite atingerea obiectivelor unei astfel de exceptii sau limitari. Daca, într-o perioada de timp rezonabila, nici o astfel de masura voluntara nu este luata pentru a permite reproducerea în folos personal, statele membre pot adopta masuri pentru a permite beneficiarilor exceptiilor sau limitarilor în cauza sa beneficieze de ele. Masurile voluntare luate de titularii de drepturi, inclusiv acordurile dintre titularii de drepturi si alte parti implicate, precum si masurile luate de statele membre, nu împiedica titularii de drepturi sa foloseasca masurile tehnice care sunt în acord cu exceptiile sau limitarile privind copierea privata prevazuta de legislatiile interne în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b), tinând cont de conditia compensatiei echitabile prevazuta în dispozitia mentionata si de posibila diferentiere între diversele conditii de utilizare în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), cum ar fi controlul asupra numarului de reproduceri. Pentru a împiedica utilizarea abuziva a acestor masuri, orice masura tehnica adoptata pentru punerea lor în aplicare ar trebui sa se bucure de protectie juridica.

(53)Protectia masurilor tehnice ar trebui sa asigure un mediu sigur pentru furnizarea unor servicii interactive la cerere, astfel încât publicul sa poata avea acces la opere sau alte obiecte protejate din orice loc si în orice moment. În cazurile în care astfel de servicii sunt reglementate prin clauze contractuale, nu ar trebui sa se aplice primul si al doilea paragraf de la articolul 6 alineatul (4). Formele neinteractive ale utilizarii on-line ramân sub incidenta acestor dispozitii.

(54)S-au facut progrese importante în domeniul standardizarii internationale a sistemelor tehnice de identificare a operelor si obiectelor protejate în format digital. Într-un mediu în care retelele ocupa un loc din ce în ce mai important, diferentele dintre masurile tehnologice ar putea conduce la o incompatibilitate a sistemelor din cadrul Comunitatii. Compatibilitatea si interoperabilitatea diferitelor sisteme trebuie sa fie încurajata. Ar fi de dorit sa se încurajeze dezvoltarea de sisteme globale.

(55)Dezvoltarea tehnologica va facilita distribuirea operelor, de regula în retea, si va crea necesitatea ca titularii de drepturi sa identifice mai bine opera sau orice alt obiect protejat, autorul sau orice alt titular de drepturi, si sa furnizeze informatii privind conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a altui obiect protejat pentru a facilita gestionarea drepturilor aferente. Titularii de drepturi trebuie sa fie încurajati sa foloseasca marcaje care sa indice, pe lânga informatiile mentionate mai sus, inter alia, autorizatia lor atunci când distribuie opere sau alte obiecte protejate în retele.

(56)Cu toate acestea, exista pericolul desfasurarii de activitati ilegale cu scopul de a elimina sau modifica informatiile electronice de gestionare a drepturilor de autor anexate sau de a distribui, a importa în scopul distribuirii, a difuza, a comunica publicului sau a pune la dispozitia publicului opere sau alte obiecte protejate din care aceste informatii au fost eliminate neautorizat. Pentru a evita abordarile juridice fragmentate care ar putea împiedica functionarea pietei interne, este necesar sa se prevada o protectie juridica armonizata împotriva oricaror astfel de activitati.

(57)Orice astfel de sisteme informationale de gestionare a drepturilor, mentionate anterior, pot, în functie de modul în care au fost concepute, sa proceseze datele cu caracter personal referitoare la obiceiurile de consum ale persoanelor în ceea ce priveste obiectele protejate si permit în acelasi timp urmarirea comportamentului la conectarea on-line. Aceste mijloace tehnice trebuie sa încorporeze în functiile lor tehnice masuri de protectie a informatiilor private în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (1).

(1)JOL 281, 23.11.1995, p. 31.

(58)Statele membre trebuie sa prevada sanctiuni si cai de atac eficiente în cazul nerespectarii drepturilor si obligatiilor prevazute prin prezenta directiva. Statele membre iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca aceste sanctiuni si cai de atac se aplica. Sanctiunile astfel prevazute ar trebui sa fie eficiente, proportionate si disuasive si sa includa posibilitatea de a solicita daune-interese si/sau o ordonanta presedintiala si, daca este cazul, confiscarea materialului contrafacut.

(59)În mediul digital, în special, serviciile intermediarilor pot fi folosite din ce în ce mai mult de catre terti pentru acte de contrafacere. În multe cazuri, astfel de intermediari sunt cel mai bine plasati pentru a pune capat unor asemenea acte. În consecinta, fara a aduce atingere oricaror alte sanctiuni sau cai de atac disponibile, titularii de drepturi trebuie sa aiba posibilitatea de a solicita ca o ordonanta presedintiala sa fie pronuntata împotriva unui intermediar care distribuie într-o retea o copie contrafacuta a unei opere protejate sau a unui alt obiect protejat. Aceasta posibilitate trebuie sa fie prevazuta chiar si în cazurile în care actele întreprinse de intermediar constituie exceptii în conformitate cu articolul 5. Conditiile si normele privind o astfel de ordonanta presedintiala trebuie sa ramâna de competenta legislatiei interne a statelor membre.

(60)Protectia prevazuta prin prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor juridice interne sau comunitare din alte domenii, cum ar fi proprietatea industriala, protectia datelor, accesul conditionat, accesul la documente publice si regula cronologiei exploatarii media, care pot aduce atingere protectiei dreptului de autor si drepturilor conexe.

(61)Ar trebui modificate Directivele 92/100/CEE si 93/98/CEE pentru a se conforma dispozitiilor Tratatului OMPI privind interpretarile sau executiile si fonogramele,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

-****-

CAPITOLUL I: OBIECTIV SI DOMENIU DE APLICARE

Art. 1: Domeniu de aplicare

(1)Prezenta directiva reglementeaza protectia juridica a dreptului de autor si a drepturilor conexe în cadrul pietei interne, acordând o atentie speciala societatii informationale.

(2)Cu exceptia cazurilor mentionate la articolul 11, prezenta directiva lasa intacte si nu aduce în nici un fel atingere dispozitiilor comunitare privind:

a)protectia juridica a programelor pentru calculator;

b)dreptul de închiriere, dreptul de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale;

c)dreptul de autor si drepturile conexe privind difuzarea programelor prin satelit si retransmisia prin cablu;

d)durata de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe;

e)protectia juridica a bazelor de date.

CAPITOLUL II: DREPTURI SI EXCEPTII

Art. 2: Dreptul de reproducere

Statele membre prevad dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directa sau indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloace si în orice forma, în totalitate sau în parte:

(a)pentru autori, a operelor lor;

(b)pentru artistii interpreti sau executanti, a fixarilor interpretarilor sau executiilor lor;

(c)pentru producatorii de fonograme, a fonogramelor lor;

(d)pentru producatorii primelor fixari ale filmelor, cu privire la originalul si copiile filmelor lor;

(e)pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixarilor programelor difuzate de acestea, indiferent daca difuzarile se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Art. 3: Dreptul de comunicare publica a operelor si dreptul de a pune la dispozitia publicului alte obiecte protejate

(1)Statele membre prevad dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publica a operelor lor, prin cablu sau fara cablu, inclusiv punerea la dispozitia publicului a operelor lor, astfel încât oricine sa poata avea acces la acestea din orice loc si în orice moment.

(2)Statele membre prevad dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice punerea la dispozitia publicului, prin cablu sau fara cablu, astfel încât oricine sa poata avea acces la acestea din orice loc si în orice moment:

a)pentru artistii interpreti sau executanti, a fixarilor interpretarilor sau executiilor lor;

b)pentru producatorii de fonograme, a fonogramelor lor;

c)pentru producatorii primelor fixari ale filmelor, a originalului si copiilor filmelor lor;

d)pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixarilor programelor difuzate de acestea, indiferent daca difuzarile se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

(3)Drepturile mentionate la alineatele (1) si (2) nu se epuizeaza prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului în sensul prezentului articol.

Art. 4: Dreptul de distribuire

(1)Statele membre prevad dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice forma de distribuire catre public, prin vânzare sau prin alta modalitate, a originalului operei sau a copiilor acestuia.

(2)Dreptul de distribuire a originalului sau a copiilor operei nu se epuizeaza în cadrul Comunitatii, exceptând cazul în care prima vânzare sau primul altfel de transfer al proprietatii asupra obiectului în cauza în cadrul Comunitatii se face de catre titularul dreptului sau cu acordul acestuia.

Art. 5: Exceptii si limitari

(1)Actele provizorii de reproducere mentionate la articolul 2, care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita:

a)transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de catre un intermediar sau

b)utilizarea licita a unei opere ori a unui alt obiect protejat si care nu au semnificatie economica de sine statatoare, sunt exceptate de la dreptul de reproducere prevazut la articolul 2.

(2)Statele membre pot sa prevada exceptii si limitari de la dreptul de reproducere prevazut la articolul 2, în urmatoarele cazuri:

a)pentru reproduceri pe hârtie sau orice suport similar, realizate prin folosirea oricarui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte similare, cu exceptia partiturilor, cu conditia ca titularii de drepturi sa primeasca compensatii echitabile;

b)pentru reproduceri pe orice suport realizate de catre o persoana fizica pentru uz personal si în scopuri care nu sunt direct sau indirect comerciale, cu conditia ca titularii de drepturi sa primeasca compensatii echitabile care sa tina cont de aplicarea sau neaplicarea masurilor tehnice mentionate la articolul 6 pentru operele sau obiectele protejate în cauza;

c)pentru acte specifice de reproducere realizate de catre biblioteci publice, institutii de învatamânt sau muzee, sau de catre arhive, al caror scop nu este obtinerea de avantaje comerciale sau economice directe sau indirecte;

d)pentru înregistrari efemere ale operelor realizate de organismele de radiodifuziune sau televiziune prin utilizarea propriilor instalatii si pentru propriile programe difuzate; poate fi permisa pastrarea acestor înregistrari în arhive oficiale, în baza valorii lor documentare exceptionale;

e)pentru reproduceri ale programelor difuzate de institutii sociale non-profit, cum ar fi spitale sau închisori, cu conditia ca titularii de drepturi sa primeasca compensatii echitabile.

(3)Statele membre pot sa prevada exceptii sau limitari la drepturile prevazute la articolele 2 si 3 în urmatoarele cazuri:

a)utilizarea în scopul unic de ilustrare în cadrul procesului educativ sau al cercetarilor stiintifice, atât timp cât sunt indicate sursele, inclusiv numele autorului, cu exceptia cazurilor în care acest lucru se dovedeste imposibil si în masura justificata de scopurile necomerciale urmarite;

b)utilizari, în folosul persoanelor cu handicap, având legatura directa cu acel handicap, de natura necomerciala, în masura impusa de handicapul specific;

c)reproducerea de catre presa, comunicarea publica sau punerea la dispozitie a unor articole publicate privind subiecte de actualitate economice, politice sau religioase sau a unor opere radiodifuzate sau televizate sau a altor obiecte protejate cu acelasi caracter, în cazurile în care astfel de utilizari nu sunt în mod expres rezervate si în masura în care este indicata sursa, inclusiv numele autorului, sau folosirea operelor sau a altor obiecte protejate pentru difuzarea evenimentelor curente, în masura în care este justificata de scopuri de informare si sub rezerva de a indica sursa, inclusiv numele autorului, cu exceptia cazurilor în care acest lucru se dovedeste imposibil;

d)utilizarea de citate în scop de critica sau recenzie, cu conditia ca acestea sa se refere la o opera sau un alt obiect protejat care a fost deja pus în mod legal la dispozitia publicului, sa fie indicata sursa, inclusiv numele autorului, cu exceptia cazurilor în care acest lucru se dovedeste imposibil, si ca folosirea lor sa fie în conformitate cu practica corecta si în masura justificata de anumite scopuri speciale;

e)utilizarea pentru scopuri de siguranta publica sau pentru a asigura buna desfasurare a procedurilor administrative, parlamentare sau judiciare;

f)utilizarea discursurilor politice, precum si a extraselor din prelegeri publice sau a operelor sau a altor obiecte protejate similare, în masura justificata de scopul informativ urmarit si cu conditia sa fie indicata sursa, inclusiv numele autorului, cu exceptia cazurilor în care acest lucru se dovedeste imposibil;

g)utilizarea în timpul ceremoniilor religioase sau a ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica;

h)utilizarea operelor, cum ar fi lucrari de arhitectura sau sculptura, destinate amplasarii permanente în locuri publice;

i)includerea accidentala a unei opere sau a unui alt obiect protejat în alt material;

j)utilizarea în scopul anuntarii expozitiilor publice sau a vânzarilor de opere de arta, în masura necesara pentru promovarea evenimentului, excluzând alte scopuri comerciale;

k)utilizarea în cazul caricaturilor, parodierii sau pastiselor;

l)utilizarea în cazul demonstratiilor sau repararii de echipamente;

m)utilizarea unei opere artistice sub forma unui imobil sau desen sau plan al unui imobil în scopul reconstructiei imobilului respectiv;

n)utilizarea, în scopul cercetarii sau studiului privat, prin comunicarea sau punerea la dispozitia persoanelor aflate în cladirile institutiilor mentionate la alineatul (2) litera (c), prin intermediul unor terminale speciale, a unor opere sau a altor obiecte protejate cuprinse în cadrul colectiilor lor, care nu fac obiectul conditiilor de achizitionare sau de licentiere;

o)utilizarea în anumite cazuri de mai mica importanta unde exceptiile si limitarile sunt deja prevazute prin legislatiile interne, cu conditia ca acestea sa se refere numai la utilizari similare si sa nu aduca atingere liberei circulatii a marfurilor si a serviciilor în cadrul Comunitatii, fara a aduce atingere altor exceptii sau limitari prevazute în prezentul articol.

(4)În cazurile în care statele membre pot sa prevada o exceptie sau limitare la dreptul de reproducere în temeiul alineatelor (2) si (3), acestea pot sa prevada în mod similar o exceptie sau limitare la dreptul de distribuire prevazut la articolul 4, în masura justificata de scopul actului autorizat de reproducere.

(5)Exceptiile si limitarile prevazute la alineatele (1), (2), (3) si (4) se aplica numai în anumite cazuri speciale care nu intra în conflict cu exploatarea normala a operei sau a altui obiect protejat si nu aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului dreptului.

CAPITOLUL III: PROTECTIA MASURILOR TEHNICE SI A INFORMATIILOR REFERITOARE LA GESTIONAREA DREPTURILOR

Art. 6: Obligatii privind masurile tehnice

(1)Statele membre prevad o protectie juridica adecvata împotriva nerespectarii oricaror masuri tehnice eficiente, pe care persoana respectiva le efectueaza cu buna stiinta sau având motive întemeiate sa stie ca urmareste acest obiectiv.

(2)Statele membre prevad o protectie juridica adecvata împotriva fabricarii, importului, distribuirii, vânzarii, închirierii, publicitatii în scopul vânzarii sau închirierii sau posesiunii în scopuri comerciale a dispozitivelor, produselor sau componentelor, sau furnizarii de servicii care:

a)fac obiectul unei promotii, publicitati sau vânzari în scopul nerespectarii sau

b)au doar un scop comercial sau o utilizare limitate în afara nerespectarii sau

c)sunt proiectate, produse, adaptate sau realizate în principal în scopul de a permite si facilita nerespectarea oricaror masuri tehnice eficiente.

(3)În sensul prezentei directive, „masuri tehnice” înseamna orice tehnologie, dispozitiv sau componenta care, în cadrul functionarii normale, este proiectata pentru a preveni sau limita, în ceea ce priveste operele sau alte obiecte protejate, acte care nu sunt autorizate de titularul dreptului de autor al unui drept conex dreptului de autor conform dispozitiilor legale sau de titularul dreptului sui generis prevazut la capitolul III din Directiva 96/9/CE. Masurile tehnologice sunt considerate eficiente când utilizarea unei opere sau a unui alt obiect protejat este controlata de catre titularii de drepturi în baza aplicarii unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie, cum ar fi criptarea, bruierea sau alte transformari ale operei sau ale altui obiect protejat, sau a unui mecanism de control al copierii, care atinge obiectivul protectiei.

(4)Fara a aduce atingere protectiei juridice prevazute la alineatul (1), în absenta masurilor voluntare luate de catre titularii de drepturi, inclusiv a acordurilor dintre titularii de drepturi si alte parti implicate, statele membre adopta masurile adecvate pentru a asigura ca beneficiarii exceptiilor sau limitarilor prevazute de legislatia interna în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a), (c), (d), (e) si alineatul (3) litera (a), (b) sau (e), pot beneficia de exceptiile sau limitarile mentionate, în masura necesara pentru a beneficia de exceptia sau limitarea în cauza în cazurile în care beneficiarul are acces legal la opera sau obiectul protejat în cauza.

Un stat membru poate, de asemenea, sa adopte astfel de masuri cu privire la beneficiarul unei exceptii sau limitari prevazute în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b), mai putin în cazul în care reproducerea în folos personal a fost deja permisa de catre titularii de drepturi în masura necesara pentru a beneficia de exceptia sau limitarea în cauza si în conformitate cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) litera (b) si alineatul (5), fara a împiedica titularii de drepturi sa adopte masuri adecvate referitoare la numarul de reproduceri în conformitate cu aceste dispozitii.

Masurile tehnice aplicate în mod voluntar de catre titularii de drepturi, inclusiv cele puse în aplicare prin acorduri voluntare, si masurile tehnice puse în aplicare prin masurile adoptate de catre statele membre, se bucura de protectia juridica prevazuta la alineatul (1).

Dispozitiile primului si celui de-al doilea paragraf nu se aplica operelor sau altor obiecte protejate puse la dispozitia publicului la cerere, conform unor clauze contractuale convenite între parti, astfel încât oricine sa poata avea acces la aceste lucrari din orice loc si în orice moment.

Atunci când prezentul articol este aplicat în contextul Directivelor 92/100/CEE si 96/9/CE, prezentul paragraf se aplica mutatis mutandis.

Art. 7

Obligatii privind informatiile referitoare la gestionarea drepturilor

(1)Statele membre prevad o protectie juridica adecvata împotriva oricarei persoane care, în cunostinta de cauza, desfasoara fara autorizatie urmatoarele acte:

a)eliminarea sau modificarea oricaror informatii referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic;

b)distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea, comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a unor opere sau a altor obiecte protejate în temeiul prezentei directive sau în conformitate cu capitolul III din Directiva 96/9/CE, din care au fost eliminate sau modificate fara autorizatie informatiile referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic, daca persoana stie sau are motive întemeiate sa stie ca, facând acest lucru, provoaca, permite, faciliteaza sau ascunde încalcarea unui drept de autor sau a oricaror alte drepturi conexe dreptului de autor prevazute de lege sau a dreptului sui generis prevazut la capitolul III din Directiva 96/9/CE.

(2)În sensul prezentei directive, „informatie referitoare la gestionarea drepturilor” înseamna orice informatie furnizata de titularul de drepturi care identifica opera sau alt obiect protejat prevazut de prezenta directiva sau reglementat de dreptul sui generis prevazut la capitolul III din Directiva 96/9/CE, autorul sau alt titular de drepturi, sau informatii despre conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a altui obiect protejat, precum si orice numere sau coduri reprezentând aceste informatii.

Primul paragraf se aplica atunci când oricare din aceste elemente ale informatiei este asociat unei copii sau apare în conexiune cu comunicarea publica a unei opere sau a altui obiect protejat prevazut de prezenta directiva sau reglementat de dreptul sui generis prevazut la capitolul III din Directiva 96/9/CE.

CAPITOLUL IV: DISPOZITII COMUNE

Art. 8: Sanctiuni si cai de atac

(1)Statele membre prevad sanctiuni si cai de atac adecvate cu privire la nerespectarea drepturilor si obligatiilor prevazute prin prezenta directiva si adopta toate masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanctiunile astfel stabilite sunt eficiente, proportionate si disuasive.

(2)Fiecare stat membru adopta masurile necesare pentru a permite titularilor de drepturi ale caror interese sunt afectate de o activitate de contrafacere savârsita pe teritoriul sau sa intenteze o actiune prin care sa solicite daune-interese si/sau pronuntarea unei ordonante presedintiale, precum si, daca este cazul, confiscarea materialelor contrfacute, precum si a dispozitivelor, produselor sau componentelor mentionate la articolul 6 alineatul (2).

(3)Statele membre trebuie sa asigure ca titularii de drepturi pot solicita ca o ordonanta presedintiala sa fie pronuntata împotriva intermediarilor ale caror servicii sunt folosite de catre terti pentru a contraface dreptul de autor sau un drept conex.

Art. 9: Mentinerea altor dispozitii legale

Prezenta directiva nu aduce atingere dispozitiilor privind în special brevetele, marcile înregistrate, desenele si modelele industriale, modelele utilitare, topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul conditionat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protectia tezaurelor nationale, cerintele privind depozitele reglementate, dispozitiile legale privind practicile restrictive si concurenta neloiala, secretele de afaceri, securitatea, confidentialitatea, protectia datelor si respectarea vietii private, accesul la documente publice si dreptul contractual.

Art. 10: Aplicarea în timp

(1)Dispozitiile prezentei directive se aplica tuturor operelor si altor obiecte protejate prevazute de prezenta directiva si care sunt, la data de 22 decembrie 2002, protejate prin legislatia statelor membre în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe sau care îndeplinesc criteriile de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei directive sau în conformitate cu dispozitiile mentionate la articolul 1 alineatul (2).

(2)Prezenta directiva se aplica fara sa aduca atingere actelor încheiate sau drepturilor dobândite înainte de 22 decembrie 2002.

Art. 11: Adaptari tehnice

(1)Directiva 92/100/CEE se modifica dupa cum urmeaza:

a)articolul 7 se elimina;

b)articolul 10 alineatul (3) se înlocuieste cu urmatorul text:

„(3) Limitarile se aplica doar în anumite cazuri speciale care nu intra în conflict cu exploatarea normala a obiectelor protejate si care nu aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului dreptului.”

(2)Articolul 3 alineatul (2) din Directiva 93/98/CEE se înlocuieste cu urmatorul text:

„(2) Drepturile producatorilor de fonograme expira la 50 de ani de la data înregistrarii lor. Cu toate acestea, daca fonograma a fost publicata în mod legal în aceasta perioada, drepturile mentionate expira dupa 50 de ani de la data primei publicari legale. Daca nu s-a realizat nici o publicare legala în perioada mentionata în prima teza si daca fonograma a fost comunicata legal publicului în decursul acestui termen, drepturile mentionate expira dupa 50 de ani de la data primei comunicari legale.

Cu toate acestea, în cazurile în care, din cauza expirarii duratei de protectie acordate în temeiul alineatului prezent în versiunea sa anterioara modificarii prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 de armonizare a anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informationala (*), drepturile producatorilor de fonograme nu mai sunt protejate pe 22 decembrie 2002, prezentul paragraf nu are efectul de a proteja din nou aceste drepturi.

(*) JOL 167, 22.6.2001, p. 10.”

Art. 12: Dispozitii finale

(1)Cel târziu la 22 decembrie 2004 si apoi din trei în trei ani, Comisia înainteaza Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social un raport privind aplicarea prezentei directive, prin care, inter alia, pe baza informatiilor specifice furnizate de statele membre, examineaza în special aplicarea articolelor 5, 6 si 8, tinând cont de evolutia pietei digitale. În cazul articolului 6, examineaza în special daca articolul în cauza confera un nivel suficient de protectie si daca actele permise de lege sunt afectate negativ de folosirea masurilor tehnologice eficiente. Daca este necesar, în special pentru a asigura functionarea pietei interne în conformitate cu articolul 14 din tratat, aceasta înainteaza propuneri de modificare a prezentei directive.

(2)Protectia drepturilor conexe prevazuta de prezenta directiva pastreaza intacta si nu aduce în nici un fel atingere protectiei dreptului de autor.

(3)Se constituie un comitet de contact. Acesta este format din reprezentanti ai autoritatilor competente din statele membre. Comitetul este prezidat de un reprezentant al Comisiei si se reuneste fie din initiativa presedintelui, fie la cererea delegatiei unui stat membru.

(4)Sarcinile comitetului sunt urmatoarele:

a)sa examineze impactul prezentei directive asupra functionarii pietei interne si sa semnaleze orice dificultate;

b)sa organizeze consultari privind toate problemele ce decurg din aplicarea prezentei directive;

c)sa faciliteze schimbul de informatii privind evolutiile semnificative ale legislatiei si jurisprudentei, precum si cele din domeniul economic, cultural, social si tehnologic;

d)sa functioneze ca un forum de evaluare a pietei digitale de opere si alte obiecte, inclusiv copierea privata si utilizarea masurilor tehnologice.

Art. 13: Punere în aplicare

(1)Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 22 decembrie 2002. Statele membre informeaza de îndata Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta în domeniul reglementat de prezenta directiva.

Art. 14: Intrarea în vigoare

Prezenta directiva intra în vigoare la data publicarii în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Art. 15: Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!